LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Parking przy ulicy Potulicka 56

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

papier

Wnioskodawca:

Teresa Warelis

OPIS ZADANIA:

Wyrównanie terenu i naniesienie linii parkingowych, ogrodzenie. Lokalizacja: PLAC BĘDĄCY W ZASABACH URZĘDU MIASTA PRZY ULICY POTULICKA PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM NR 56, dz 7/6 obr. 1047 Szczecin Śródmieście

UZASADNIENIE ZADANIA:

Cel działania i główne założenie to zminimalizowanie utrudnień, które spowodowane są przez źle zaparkowane auta wzdłuż całej ulicy Potulickiej. Parkowanie aut połowicznie na chodniku powoduje duże utrudnieninie dla przechodniów. Wskazana powyżej lokalizacja na utworzenie parkingu całodobowego bezpłatnego jest zasadna z tego względu, że plac od lat jest wolny i zaniedbany a pomimo to w części wykorzystywany do parkowania aut przez mieszkańców pobliskich budynków. Po realizacji zadania zmniejszy się dyskonfort kierowców, bo oficjalnie będą mogli korzystać z placu a i też bezpieczeństwo przechodniów, bo chodniki zostaną uwolnione od parkujących samochodów. Przy ulicy Potulickiej powstają osiedla, którym w fazie projektowania nikt nie narzucił konieczności zabezpieczenia swoim mieszkańcom miejsc parkingowych.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina a przede wszystkim - mieszkańcy ulicy Potulickiej i Piekary.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wyrównanie terenu, oznakowanie poziome, ogrodzenie500 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 500 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie jest w całości własnością Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Według opinii Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości na rok 2018 zarezerwowano w budżecie 200 tys. zł na wykonanie dokumentacji zadania pt. " Budowa parkingu przy ul. Potulickiej" (dz. 7/6 obr. 1047).

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr III/17/06 Nowe Miasto-Potulicka teren elementarny S.N.2009.MW,U

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka 7/6 z obr. 1047 nie jest w zarządzie ZDiTM.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektową na podstawie której zostanie wybudowane zadanie.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zamierzenie nie jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podjęta Uchwała Nr XXXIX/1133/18 z dnia 27 marca 2018 r. jest uchwała o przystąpieniu do zmiany mpzp.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka 7/6 z obr. 1047 nie jest w zarządzie ZDiTM.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka 7/6 z obr. 1047 nie jest w zarządzie ZDiTM.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zarezerwowano środki finansowe w budżecie Miasta Szczecin na rok 2018 kwotę 200 000,00 zł. ZDiTM nie jest zarządcą działki nr 7/6 z obr. 1047 oraz nie realizuje przedmiotowej inwestycji.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zamierzenie nie jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podjęta Uchwała Nr XXXIX/1133/18 z dnia 27 marca 2018 r. jest uchwała o przystąpieniu do zmiany mpzp.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie projektu wraz z jego realizacją - ponad 1 rok.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt 550 000,00 zł

Uwagi:

Na podstawie uchwały nr XXXIX/1133/18 z dnia 27 marca 2018 r. zarezerwowano środki finansowe w budżecie Miasta Szczecin w wysokości 200 000,00 zł dla budowy parkingu i placu zabaw. Z uwagi na brak dokładnych informacji we wniosku SBO przyjęto kalkulację w wysokości 550 000,00 zł . Działka nr 7/6 z obr. 1047 nie jest w zarządzie ZDiTM.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowy koszt 1000 zł

Uwagi:

Koszty bieżącego utrzymania

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Działka nr 7/6 z obr. 1047 nie jest w zarządzie ZDiTM.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nr 7/6 z obr. 1047 nie jest w zarządzie ZDiTM. Zamierzenie nie jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE