LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Naprawiamy drogę pieszo-rowerową na Zegadłowicza

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin, ul. Zegadłowicza

Wnioskodawca:

Tomasz Loga

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na wykonaniu projektu remontu i wyremontowanie istniejącej drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Zegadłowicza, zamianie nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię asfaltową, poprawieniu geometrii i szerokości. Remont dotyczy ok. 1,6km odcinka trasy od ul. Droga Siedmiu Młynów w kierunku granicy administracyjnej miasta, do początku zabudowy mieszkaniowej (ul. Juliana Tuwima).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Istniejąca nawierzchnia drogi pieszo-rowerowej jest w wielu miejscach pozapadana i podniszczona, nie zapewnia przyzwoitych warunków jezdnych, bywa źródłem konfliktów społecznych - nie nadaje się dla każdego roweru, z tego też względu część rowerzystów, pomimo zakazu, wybiera jezdnię. Remont drogi dla rowerów, doprowadzenie do stanu zgodnego ze szczecińskimi standardami, zwiększy nie tylko wartość użytkową, ale zmniejszy też koszty utrzymania. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wielokrotnie podejmował działania w celu doraźnego remontu istniejącej nawierzchni, jednak nie przynoszą one długotrwałych efektów. Koszty realizacji zadania zostały oszacowane m.in. na podstawie aktualnej inwestycji polegającej na budowie ok. 6km odcinka drogi rowerowej pomiędzy miejscowościami Dzikowo-Barlinek. Wykonawca realizuje przedmiotowe zadanie (rok 2018) za kwotę ok. 2,8 mln zł, co odpowiada kwocie niespełna 500 tys. zł za 1 km trasy (wyniki tego i podobnych przetargów dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie). Powyższa trasa w Barlinku ma dwie warstwy asfaltu (warstwa wyrównawcza i ścieralna) i szerokość ok. 2,5m. Na ul. Zegadłowicza w Szczecinie występują zbliżone warunki, ewentualnie lokalnie mogą występować nieliczne kolizje ze zbrojeniem terenu (np. słupy sieci elektroenergetycznej). Ponadto należy zaznaczyć, że droga pieszo-rowerowa w ciągu ul. Zegadłowicza została już wykonana, inwestycja będzie prowadzona w jej śladzie, jedynie z lokalną poprawą parametrów (zakładana szerokość na poziomie 3m) oraz geometrii, likwidacją przewężeń, zachowaniem ciągłości nawierzchni przez zjazdy leśne itp.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy korzystający z ciągu komunikacyjnego na Zegadłowicza.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dokumentacja projektowa60 000,00
Przebudowa ok. 1600m drogi pieszo-rowerowej o szerokości 3m.1 200 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4773900439 Lng: 14.4855380059

Nazwa planu: PARK LEŚNY ARKOŃSKI - DOLINA 7 MŁYNÓW

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/0F25E91E42CA497C8A751D5A70779845/376.pdf

Identyfikator: 326201_1.2007.63; Obręb: 2007; Numer działki: 63; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 72; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 151719; Pole powierzchni - graficzna (m2): 151690.21; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4913298848 Lng: 14.4813013343

Nazwa planu: PARK LEŚNY ARKOŃSKI - DOLINA 7 MŁYNÓW

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/0F25E91E42CA497C8A751D5A70779845/376.pdf

Identyfikator: 326201_1.2007.48; Obręb: 2007; Numer działki: 48; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 86; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 127467; Pole powierzchni - graficzna (m2): 127473.91; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 1 obr. 2001, dz. nr 12 obr. 2003, dz. nr 121/1 obr. 2006, dz. nr 63 obr. 2007 dla lokalizacji: ul. Zegadłowicza od ulicy Droga Siedmiu Młynów do granicy administracyjnej miasta Szczecin. Działki nr 1, 12, 121/1 posiadają użytek "dr", droga wojewódzka – właściciel Skarb Państwa. Działka nr 63 posiada m.in. użytek "dr" - właściciel Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz. nr 1 obr. 2001, dz. nr 12 obr. 2003, dz. nr 121/1 obr. 2006 - właściciel Skarb Państwa dz. nr 63 obr. 2007 - właściciel Gmina Miasto Szczecin

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Działki mają być przedmiotem przekazania Województwu Zachodniopomorskiemu mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu instytucji ZDiTM w Szczecinie.

Uwagi - uzasadnienie

Z uwagi na właciciela: Skarb Państwa wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Uchwała Nr XIV/376/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 r. pn "Park Leśny Arkoński - Dolin Siedmiu Młynów" w Szczecinie. Działka nr 1 obręb 2001 i część działki nr 12 obręb 2003 - teren elementarny Z.L.4018.KD.Z o przeznaczeniu terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. Inwestycja celu publicznego. Działka nr 63 obręb 2007 - teren elementarny Z.L.4001.ZL o przeznaczeniu terenu: lasy o funkcji turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej; Z.L.4012.ZL o przeznaczeniu terenu: lasy o funkcji turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej; Z.L.4022.KS o przeznaczeniu ternu: parking dla samochodów osobowych. Cześć działki nr 12 obręb 2003 objęta jest uchwałą nr XVI/543/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmiany K.28 - teren elementarny K.D.30Z o przeznaczeniu terenu: ulica. Działka nr 121/1 obręb 2006 oraz część działki nr 12 z obrębu 2003 znajdują się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dla działek, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania, wydział nie ma podstaw do wydania opinii pod kątem zgodności planowanego zamierzenia z miejscowym planem.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektowa na podstawie której będzie możliwość realizacji zadania.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W części wnioskowane zadanie znajduje się na gruntach należących na Gminy Miasto Szczecin . Pozostałe działki stanowią własność Skarbu Państwa.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W strategii miasta związanej z rozwojem sieci dróg rowerowych nie przewiduje się realizacji inwestycji polegających na wymianach nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie bitumiczne. Ścieżki wykonane z kostki betonowej funkcjonują i spełniają swoją rolę w wielu lokalizacjach na terenie całego miasta. Celem strategicznym miasta jest budowanie nowych dróg rowerowych i ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Projekt, rozbiórka obecnej nawierzchni i budowa nowej ścieżki po obecnym śladzie to ogólny koszt 1 200 000,00 zł.

Uwagi:

Zmiana zakresu zadania poprzez skrócenie odcinka do realizacji jest próbą obejścia przez autora ograniczenia wynikającego z górnego poziomu wartości finansowej określonej dla zadania dzielnicowego dużego - czyli maksymalnie do kwoty - 1 260 000 zł. Po takiej korekcie autora przedmiotowa ścieżka w przypadku realizacji będzie ścieżką funkcjonującą w dwóch standardach, tj. kostki i nawierzchni asfaltowej, a to oznacza, że jedna część zostanie w technologi pierwotnej, a druga, jako zmodernizowana. Opiniujący podtrzymuje ocenę bazującą na strategicznym podejściu do rozwoju sieci rowerowych, a uwzględnienie tego zadania po korekcie autora będzie zaakceptowaniem metody obchodzenia założeń SBO i realizacją połowiczną, która i tak nie wypełni założenia autora.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszty utrzymania

Uwagi:

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem: oznakowanie pionowe i poziome, naprawy wynikające z bieżącego utrzymania

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Z uwagi na działki będące własnością Skarbu Państwa, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę należy uzyskać w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W strategii miasta związanej z rozwojem sieci dróg rowerowych nie przewiduje się realizacji inwestycji polegających na wymianach nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie bitumiczne. Ścieżki wykonane z kostki betonowej funkcjonują i spełniają swoją rolę w wielu lokalizacjach na terenie całego miasta. Celem strategicznym miasta jest budowanie nowych dróg rowerowych i ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

PO ODWOŁANIU, 13.09.18: W nawiązaniu do zgłoszenia odwołania od decyzji dotyczącej wniosku nr 121 pn. Naprawiamy drogę pieszo-rowerową na Zegadłowicza w całości podtrzymane zostaje dotychczasowe stanowisko wyrażone w ocenie tego wniosku. Próby podejmowane przez autora, które moją na celu utrzymanie zadania w kategorii dzielnicowych dużych są obejściem zasad obowiązujących przy procedowaniu wniosków do SBO. Gdyby przyjąć logikę autora i w ramach kwoty limitu określonej dla zadań dzielnicowych dużych wykonać tylko część ścieżki, to decyzja pozytywna oznacza świadome zaakceptowanie etapowania realizacji inwestycji. A zgodnie z zasadami SBO zadania z założenia nie mogą być etapowane. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również wszystkie wcześniej przytoczone w ocenie wniosku argumenty, podtrzymuję dotychczasowe stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w tej sprawie.

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE