LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remont drogi dla rowerów na Duńskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin, ul. Duńska, odcinek od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej.

Wnioskodawca:

Tomasz Loga

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na remoncie istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ul. Duńskiej, na odcinku od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Złotowskiej oraz budowie ok. 100m drogi dla rowerów wzdłuż ul. Duńskiej po stronie wschodniej, obok istniejącego chodnika, na odcinku od Przyjaciół Żołnierza na północ do pierwszego zjazdu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zły stan techniczny istniejącej nawierzchni drogi dla rowerów, koleiny, ubytki, zapadliny.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy korzystający z ciągu komunikacyjnego przy ul Duńskiej.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
wykonanie projektu50 000,00
prace budowlane1 000 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 050 000,00

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 31/2 obr. 2038, dz. nr 47 obr. 3078, dz. nr 8/1 obr. 3029, dz. nr 12/4 obr. 2035, dz. nr 13/38 obr. 3078, dz. nr 7/34 obr. 3029, dz. nr 1/2 obr. 3029, dz. nr 2/2 obr. 3029, dz. nr 3 obr. 3029, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

dr – nie wymaga opiniowania przez Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON. Odpowiedź: dotyczy działki nr 31/2 obr. 2038

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opinia WMiRSPN: Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

uchwała Nr XXIII/597/08 z dnia 16.06.2008r. "Niebuszewo" uchwała Nr XXXII/624/05 z dnia 24.01.2005r. "Warszewo" działka nr 31/2 z obr. 2038 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

"Niebuszewo" - teren elementarny P.N.1014.KD.G - droga publiczna, ulica główna, ustala się przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i ścieżka rowerowa; "Warszewo" - teren elementarny P.W.01.074.G - droga publiczna, ulica główna, przekrój ulicy: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki obustronne, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią, teren elementarny P.W.01.079 - droga publiczna, ulica lokalna, przekrój ulicy: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, obustronne chodniki, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią; działka nr 31/2 z obr. 2038 - brak podstaw do sprawdzenia zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

300 000,00 zł

Uwagi:

koszt przyjęty z wyłączeniem odcinka 100 m drogi wzdłuż ul. Duńskiej po stronie wschodniej ze zjazdem do Netto

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

utrzymanie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uwaga opiniującego: brak uzasadnienia dla realizacji odcinka 100 metrowego

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE