LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Szczecin – przez dziurkę od klucza. Instalacja Fotoplastikonów na Starym Mieście i Podzamczu

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin, dzielnice Stare Miasto, Podzamcze

Wnioskodawca:

Jolanta Balicka

Dodatkowi autorzy:

  • Marcin Piliman
OPIS ZADANIA:

Instalacja fotoplastikonów na terenie Szczecina, w szczególności Starego Miasta i Podzamcza

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miasta Szczecina poprzez instalację dodatkowych punktów turystycznych w formie fotoplastikonów. Tego typu instalacje cieszą się wielkim zainteresowaniem na całym świecie i służą do indywidualnego "zwiedzania miasta" oraz poznania historii poprzez oglądanie zdjęć historycznych jak i nowoczesnych Szczecina

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina oraz turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Instalacja obiektów fotoplastikonów - szt. 5 bez wyposażenia: 5300 000,00
Wyposażenie fotoplastikonów (zdjęcia archiwalne i współczesne) w formie przezroczy do indywidualnego oglądania dla 5 punktów100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 400 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Szczecin_przez_dziurkę_od klucza.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4258373500 Lng: 14.5548703893

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.34/5; Obręb: 1037; Numer działki: 34/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 186; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5758; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5756.64; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4275696867 Lng: 14.5573810770

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.4; Obręb: 1037; Numer działki: 4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 209; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8206; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6104.71; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4268920600 Lng: 14.5593015386

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.24; Obręb: 1037; Numer działki: 24; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 230; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1996; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1995.28; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4240344023 Lng: 14.5597199632

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1037.139/32; Obręb: 1037; Numer działki: 139/32; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 149; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10152; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10151.02; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4287794111 Lng: 14.5643685493

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1029.25/1; Obręb: 1029; Numer działki: 25/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 40; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 12089; Pole powierzchni - graficzna (m2): 12088.32; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano: nr działki: 34/5 i nr obrębu 1037, nr działki: 4 i nr obrębu 1037, nr działki: 24 i nr obrębu 1037, nr działki: 139/32 i nr obrębu 1037 i nr działki: 25/1 i nr obrębu 1029, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Ww. działka nr: -35/5 z obrębu 1037-stanowi teren inwestycyjny, - 4, z obrębu - Nie stanowi terenu inwestycyjnego.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

TAK majątek jest obciążony. Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Ww. działki nr: 34/5 z obrębu 1037 i nr 4 z obrębu 1037, posiadają między innymi symbol użytku „dr”- Niezbędna analiza i opinia ZDiTM. Ww. działki nr: 24 z obrębu 1037, 139/32 z obrębu 1037 i 25/1 z obrębu 1029, posiadają tylko symbol użytku „dr” – niezbędna jest analiza i opinia ZDiTM. Ponadto, działka nr: 35/5 z obrębu 1037-stanowi teren inwestycyjny (nie spełnia) , rekomendowana do dalszego opiniowania. Zdaniem WZiON i BPPM powinna to być przestrzeń publiczna, powinny być podejmowane działania niskobudżetowe tymczasowe, wpisujące się w przestrzeń publiczną.- rekomendacjado dalszego opiniowania).

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. 1, nr dec. Kl.O.I.-3/52 z dn.28.11.1952 r. W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak miejscowego planu zagospodarowania

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BMKZ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na inwestycje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

brak danych

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

brak danych

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE