LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Tłumaczenie i krytyczne wydanie „Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern (...)/Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu (…)” Paula Friedeborna (1613).

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin

Wnioskodawca:

Alicja Kościelna

OPIS ZADANIA:

Cel: a. Udostępnienie w języku polskim najstarszej historii Szczecina, napisanej przez Paula Friedeborn w początkach XVII w. i wydanej w 1613 r. b. Przygotowanie źródła, dzięki edycji naukowej w języku polskim, do dalszych badań. c. Zainicjowanie nowego etapu prac badawczych nad historią Szczecina w epoce nowożytnej. Informacje o autorze: Paul Friedeborn ur. 24.01.1572 r. w Szczecinie pochodził ze starej rodziny mieszczańskiej, uczył się w Pedagogium Książęcym. W 1596 r. został sekretarzem Rady Miasta Szczecina, w 1616 – jej członkiem, w 1630 r. – burmistrzem. Zmarł 14.11.1637 r., pochowany w kościele Mariackim w Szczecinie. 4. Charakterystyka zawartości książki: „Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu (…) /Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern (...), Alten Stettin, Anno MDCXIII, poświęcony jest jego dziejom od czasów słowiańskich po początek XVII w., uwzględnia historię książąt i ważne wydarzenia w Księstwie. Cechą narracji Friedeborna jest jej potoczystość, barwność, znajomość szczegółów, co sprawia, że lektura tekstu jest zajmująca. Autor intensywnie korzystał z archiwum miejskiego, dziś już nieistniejącego (akta zostały zniszczone w czasie II wojny światowej), jego praca ma więc wszystkie walory dokumentu o pierwszorzędnym znaczeniu dla poznania historii Szczecina. Koncepcja wydania tekstu: „Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu (…)” powinien być wydany zgodnie z zasadami edycji źródeł historycznych: tłumaczenie poprzedzone wstępem, życiorysem Paula Friedeborna, okolicznościami powstania dzieła i jego charakterystyką, przedstawieniem jego cech bibliologicznych, historii obiegu społecznego książki, z komentarzami w postaci przypisów, z indeksami osobowymi, rzeczowymi, geograficznymi, zilustrowane rycinami, mapami i planami, akcentującymi źródłowy charakter wydawnictwa, jednocześnie podkreślającymi i współtworzącymi walory estetyczne książki.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Przetłumaczenie i wydanie dzieła burmistrza Friedeborna przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia historii Szczecina przez jego mieszkańców, wypełni lukę, jaką jest brak tłumaczeń źródeł historycznych dotyczących przeszłości miasta. Pozwoli na budowanie pomostów między różnymi okresami dziejów Szczecina i dzięki temu wpłynie na lepsze rozumienie procesów dziejących się współcześnie.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina Wszyscy zainteresowani przeszłością Pomorza Naukowcy (historycy, muzealnicy, literaturoznawcy, kulturoznawcy), studenci, nauczyciele, uczniowie. Osoby mogące tworzyć własne projekty badawcze na podstawie tłumaczenia Turyści odwiedzający Szczecin.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Tłumaczenia tekstu z języka niemieckiego i języka łacińskiego70 000,00
Opracowanie historyczne30 000,00
Opracowanie literackie5 000,00
Opracowanie graficzne10 000,00
Druk, redakcja techniczna, skład70 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 185 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE