LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Stanica wodniacka "WODNA"

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ul. Wodna – prawa strona kanału - cypel (działka nr 43)

Wnioskodawca:

Bogusław Owsianowski

OPIS ZADANIA:

Budowa Stanicy Wodnej „WODNA” w Skolwinie jako końcowego „przystanku” sieci przystani miejskich gdzie będzie można wypożyczyć i zdać wypożyczony sprzęt pływający. Wyrównanie i utwardzenie terenu. Budowa drewnianego pawilonu administracyjno-noclegowo, sanitarnego. Wyposażenie Stanicy w pływające pomosty ułożone wzdłuż brzegu kanału przystosowane do cumowania kajaków i łodzi. Wyczyszczenie i pogłębienie kanału. Ustawienie hangaru-namiotu na sprzęt pływający. Przygotowanie miejsca na ognisko i „pod małą gastronomię. Ustawienie ławek. Teren powinien być oświetlony i wyposażony w sprzęt do monitoringu. Zakup 20 dwumiejscowych kajaków oraz 10-20 łódek z niewielkim silnikiem oraz sprzętu zabezpieczającego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Cel - Stworzenie dostępu do wody oraz wykorzystania walorów turystycznych dla ogółu mieszkańców Szczecina, Dzielnicy Północ, Osiedla Skolwin. Budowa stanicy wodnej w Skolwinie jako elementu sieci miejskich przystani gdzie będzie można wypożyczyć lub zwrócić sprzęt pływający. Wypożyczyć lub zdać rower, przesiąść się do komunikacji Miejskiej zwiększy ofertę spędzenia wolnego czasu w Szczecinie Realizacja projektu będzie także bodźcem dla rozwoju osiedla Skolwin (powstaną miejsca pracy) oraz rozwoju północnych terenów nadwodnych Miasta Szczecina. Pomimo dużej ilości akwenów wody -kanałów w Szczecinie a także w północnych osiedlach brak jest ogólnodostępnych miejsc, gdzie mieszkańcy naszego miasta mogą wypoczywać, wypożyczyć sprzęt pływający, zacumować na wodniackiej trasie, spożyć posiłek i odpocząć.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Turyści. Mieszkańcy Szczecina. Mieszkańcy Dzielnicy Północ. Mieszkańcy osiedli Skolwin, Stołczyn, Warszawo. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 10 , Domu Kultury Klubu Skolwin. Osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu nad wodą, chcące korzystać z dostępnego sprzętu pływającego. Wodniacy. Użytkownicy szlaków i ścieżek rowerowych. Jako uzupełnienie oferty aktywnego wypoczynku.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Utwardzenie terenu300 000,00
2. Pawilon450 000,00
3. Pomosty200 000,00
4. Hangar-namiot150 000,00
Kajaki i łodzie300 000,00
Slip do wodowania łodzi200 000,00
Wyposażenie - monitoring300 000,00
Oświetlenie terenu100 000,00
Oczyszczenie kanału300 000,00
Parking150 000,00
system monitorowania i lokalizacji sprzętu pływającego200 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 650 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.5273752569 Lng: 14.6114671734

Nazwa planu: SKOLWIN PORT 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/2751/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C9806561E76247BFBCD1DD59B4C9D6C2/901.pdf

Identyfikator: 326201_1.3050.43; Obręb: 3050; Numer działki: 43; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 62; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13511; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13509.11; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działka nr 43 z obr. 3050, będąca własnością Gminy Miasto Szczecin. Symbol użytku "Ł", pow. 13511 m2.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren jest inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren jest inwestycyjny, ale obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży. Brak innych obciążeń.

Uwagi - uzasadnienie

Teren jest inwestycyjny, ale obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Realizacja zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XXXI/901/13 z 17 czerwca 2013 "Skolwin Port 2" teren elementarny P.S.9005.USw. przeznaczenie: usługi sportu, rekreacji i turystyki, wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych, z dopuszczeniem usług towarzyszących funkcji podstawowej.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

2 650 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

W kolejnych latach koszty związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem obiektem.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE