LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Plac zabaw Łomżyńska

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ul. Łomżyńska – działka miejska nr 32621_1.3041.79/2

Wnioskodawca:

Bogusław Owsianowski

OPIS ZADANIA:

Wyrównanie i utwardzenie terenu. Montaż ogrodzenia, ławek, piaskownicy, urządzeń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (siłownia). Przygotowanie miejsca na ognisko lub grill.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Cel – poprawa bezpieczeństwa w obrębie ulic Łomżyńskiej, Nowy Świat, Olchowej, Stolarskiej, Nad Bogdanką, stworzenie miejsca zabawy dla dzieci, spędzania czasu dla młodzieży i dorosłych dla mieszkańców Osiedla Skolwin. Przy wspomnianych wyżej ulicach zlokalizowanych jest około 50 domów. Wymienione ulice stanowią część osiedla Skolwin oddaloną o: 1,5 km od „centrum” osiedla z placami zabaw przy domu kultury i szkole (2 przystanki), 2 km placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej (3 przystanki), 3 km od placu zabaw przy klubie sportowym Świt (3 przystanki), 3,5 km od placów zabaw przy ul. Celulozowej (4 przystanki). Przy wspomnianych odległościach samodzielne wysłanie dziecka na plac zabaw jest problematyczne. Dzieci bawią się więc na ulicach.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy ulic Łomżyńskiej, Nowy Świat, Olchowej, Stolarskiej, Nad Bogdanką Mieszkańcy osiedla Skolwin. Mieszkańcy Dzielnicy Północ. Mieszkańcy Szczecina. Turyści. Użytkownicy szlaków i ścieżek rowerowych.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1. Budowa placu zabaw150 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 150 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.5274137888 Lng: 14.5961093903

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3041.79/2; Obręb: 3041; Numer działki: 79/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 68; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 20181; Pole powierzchni - graficzna (m2): 20162.53; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działka nr 79/2 z obr. 3041, użytek "Bp", położona przy ul. Łomżyńskiej, własność Gmina Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina jest właścicielem terenu w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak mpzp. Na podstawie studium- działka stanowi teren inwestycyjny- sąsiedztwo to budownictwo jednorodzinne.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działka stanowi teren inwestycyjny, ale obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży. Majątek nie jest obciążony na rzecz osób trzecich.

Uwagi - uzasadnienie

Działka stanowi teren inwestycyjny. Brak mpzp- konieczna opinia Biura Planowania Przestrzennego.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

działka nr 79/2 z obrębu 3041, zlokalizowana przy ul. Łomżyńskiej w Szczecinie znajduje się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, w związku z tym tutejszy wydział nie ma podstaw do wydania opinii pod kątem zgodności planowanego zamierzenia z miejscowym planem.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1 ----- Realizacja zadania nie będzie naruszać praw osób trzecich pod warunkiem, że lokalizacja inwestycji nie będzie w kolizji z terenami dzierżawionymi przy nieruchomości ul. Nowy Świat 25, gdzie funkcjonują na czas nieoznaczony 3 umowy dzierżawy. Wstępnie zaznaczona przez autora zadania lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. 2 ----- dla wskazanej przez autora zadania działki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat” w granicach działek: obręb 3041 działka nr: 14, 79/2; obręb 3043 działki nr: 3, 6/2; obręb 3041 działka nr: 55/1, 23, 22, 21, 20, 19; obręb 3043 działki nr: 28, 27; obręb 3046 działki nr: 1. Z informacji uzyskanych od ZDiTM działka 79/2 z obr. 3041 jest objęta podziałem zgodnie z procedurą ZRID. Działka ta ma pow. ponad 2 ha i mimo, że ZRID obejmuje całą działkę 79/2, to właściwy teren pod projektowaną drogę nie zajmuje całej działki a obejmuje jedynie korektę granic wzdłuż działki drogowej, dlatego będzie można zlokalizować plac zabaw poza obszarem objętym granicami rozdzielającymi działkę drogową. Wstępnie zaznaczona przez autora zadania lokalizacja nie stoi w kolizji z projektowaną inwestycją.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z informacją otrzymana z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego działka 79/2 z obr. 3041 jest objęta podziałem zgodnie z procedurą ZRID w związku opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat”. W związku z powyższym, wniosek SBO nr 133 zawierający zadanie na działce nr 79/2 z obr. 3041 koliduje.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

157 500,00 zł - Budowa nowego w pełni wyposażonego małego placu zabaw (ogrodzenie, nawierzchnia, ławki, kosze, urządzenia zabawowe, pow. do 200 m2)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

3000,00-4000,00 zł - utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne. W razie konieczności naprawy koszt może się zwiększyć proporcjonalnie do wartości urządzenia wymagającego naprawy.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

1 ----- Realizacja zadania nie będzie naruszać praw osób trzecich pod warunkiem, że lokalizacja inwestycji nie będzie w kolizji z terenami dzierżawionymi przy nieruchomości ul. Nowy Świat 25, gdzie funkcjonują na czas nieoznaczony 3 umowy dzierżawy. Wstępnie zaznaczona przez autora zadania lokalizacja nie narusza praw osób trzecich. 2 ----- dla wskazanej przez autora zadania działki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat” w granicach działek: obręb 3041 działka nr: 14, 79/2; obręb 3043 działki nr: 3, 6/2; obręb 3041 działka nr: 55/1, 23, 22, 21, 20, 19; obręb 3043 działki nr: 28, 27; obręb 3046 działki nr: 1. Z informacji uzyskanych od ZDiTM działka 79/2 z obr. 3041 jest objęta podziałem zgodnie z procedurą ZRID. Działka ta ma pow. ponad 2 ha i mimo, że ZRID obejmuje całą działkę 79/2, to właściwy teren pod projektowaną drogę nie zajmuje całej działki a obejmuje jedynie korektę granic wzdłuż działki drogowej, dlatego będzie można zlokalizować plac zabaw poza obszarem objętym granicami rozdzielającymi działkę drogową. Wstępnie zaznaczona przez autora zadania lokalizacja nie stoi w kolizji z projektowaną inwestycją.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE