LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

STACJA ROWERU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIEGO/WARCISŁAWA

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

W obrębie skrzyżowania Rostocka/Królewskiego/Warcisława

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada budowę nowej stacji roweru miejskiego przy skrzyżowaniu Rostocka/Królewskiego/Warcisława w zależności od wskazań UM i NiOL.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest poprawa estetyki strefy wjazdowej na osiedle Warszewo. Pas zaniedbanej zieleni po wschodniej stronie ul. Duńskiej jest zachowany jako rezerwa pod budowę drugiej jezdni drogi. Niestety obecność reklam, przedeptów pieszych oraz brak pomysłu na to miejsce sprawiła, że jest tu po prostu nieznośnie brzydko i smutno. Realizacja zadania ma zmienić ten stan rzeczy i sprawić że strefa wjazdowa na Warszewo będzie miejscem ciekawym, zagospodarowanym oryginalnie i estetycznie.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Głównie mieszkańcy Żelechowa, Warszewa i Niebuszewa.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i montaż stacji roweru miejskiego oraz dodatkowych rowerów157 499,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 499,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4618687247 Lng: 14.5551884868

Nazwa planu: WARSZEWO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3B389A05FABD4B70BF932899DFDCA17D/943.pdf

Identyfikator: 326201_1.3083.19; Obręb: 3083; Numer działki: 19; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 146; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8365; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8363.83; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z lokalizacją zadania wskazaną we wniosku, zadanie ma być zrealizowane na działce nr 19 z obr. 3083, o symbolu użytku "dr", ul. Rostocka- droga powiatowa nr 5157Z. Własność działki: Gmina Miasto Szczecin, zarząd: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka nr 19 z obr. 3083, o symbolu użytku "dr", ul. Rostocka- droga powiatowa nr 5157Z. Własność działki: Gmina Miasto Szczecin, zarząd: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nr 19 z obr. 3083 nie jest terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą- ZDiTM.

Uwagi - uzasadnienie

Własność działki: Gmina Miasto Szczecin, zarząd: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała nr XLVII/894/05 "Warszewo-Odolany" P.W.4060.KD.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza uchwała nr XXXII/624/05 "Warszewo" zmieniony uchwałąnr XXXVIII/943/09 "Warszewo 3" - P.W.01.075.Z - droga publiczna, ulica zbiorcza, P.W.01.076.L - droga publiczna, ulica lokalna, P.W.01.077.L - droga publiczna, ulica lokalna

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

działka nr 19 (ul. Rostocka) przebiega wąskim pasem przez skrzyżowanie z ul. Warcisława i ul. Królewskiego i lokalizacja stacji roweru miejskiego w granicach działki będzie bardzo utrudniona, każda inna lokalizacja w granicach przywołanych terenów elementarnych tj. P.W.01.075.Z, P.W.01.076.L, P.W.01.077.L będzie zgodna z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - NIOL

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

157 499,00 zł

Uwagi:

koszt szacunkowy

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

25 000,00 zł

Uwagi:

na podstawie kosztów utrzymania jednej stacji w systemie Bike_S

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Koncepcja docelowego kształtu systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego zawiera granice obszaru systemu Bike_S, poza który nie ma możliwości lokowania nowych stacji zarówno Sponsorskich jak i ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Stacje po za granicami zawartymi w koncepcji spowodują zatracenie wstępnych założeń budowy systemu m.in. wspomaganie transportu miejskiego oraz wielokrotnie zwiększy koszty utrzymania systemu Bike_S, przykładem może być stacja na ul. Duńskiej powstała ze środków SBO w 2017. Jest to stacja, która generuje duże koszty związane z alokacją, ponieważ na tej stacji są tylko wypożyczenia a nie ma zwrotów. Operator nie rekomenduje dalszych inwestycji w aktualnie funkcjonujący system Bike_S. Aktualnie wypożyczalnia składa się z zintegrowanych systemów dwóch różnych dostawców przez co nie funkcjonuje optymalnie. W najbliższej przyszłości zalecana jest wymiana całego systemu wypożyczania rowerów na system IV generacji. Nowy system umożliwi zmiany charakteru wypożyczalni z punktowej na obszarową uniezależniona od stacji.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Koncepcja docelowego kształtu systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego zawiera granice obszaru systemu Bike_S, poza który nie ma możliwości lokowania nowych stacji zarówno Sponsorskich jak i ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Stacje po za granicami zawartymi w koncepcji spowodują zatracenie wstępnych założeń budowy systemu m.in. wspomaganie transportu miejskiego oraz wielokrotnie zwiększy koszty utrzymania systemu Bike_S, przykładem może być stacja na ul. Duńskiej powstała ze środków SBO w 2017. Jest to stacja, która generuje duże koszty związane z alokacją, ponieważ na tej stacji są tylko wypożyczenia a nie ma zwrotów.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - NIOL

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE