LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Skrzyżowania Przyjaciół Żołnierza/Wilcza/Obotrycka/Komuny Paryskiej Warcisława/Włoska Warcisława/Przyjaciół Żołnierza Rostocka/Warcisław/Królewskiego/Bandurskiego Hoża/Bogumińska

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Zakup i montaż ok 70-80 wyświetlaczy czasu na najważniejszych skrzyżowaniach.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Montaż dodatkowych urządzeń usprawni płynność ruchu na najważniejszych skrzyżowaniach.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy północnych osiedli Szczecina.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i montaż ok. 70 -80 urządzeń157 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4542204927 Lng: 14.5506834984

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3029.9; Obręb: 3029; Numer działki: 9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 37; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6330; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6339.43; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4529682998 Lng: 14.5649743080

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3099.200; Obręb: 3099; Numer działki: 200; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 199; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3618; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3617.88; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4620522489 Lng: 14.5551681519

Nazwa planu: WARSZEWO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3B389A05FABD4B70BF932899DFDCA17D/943.pdf

Identyfikator: 326201_1.3083.19; Obręb: 3083; Numer działki: 19; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 146; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8365; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8363.83; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4629209355 Lng: 14.5770978928

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3088.1; Obręb: 3088; Numer działki: 1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 21; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 82374; Pole powierzchni - graficzna (m2): 82330.33; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4593694281 Lng: 14.5520567894

Nazwa planu: WARSZEWO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3B389A05FABD4B70BF932899DFDCA17D/943.pdf

Identyfikator: 326201_1.3096.6/16; Obręb: 3096; Numer działki: 6/16; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 167; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9649; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9648.07; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z wnioskiem, sekundniki na sygnalizacjach świetlnych mają być umieszczone nad działkami drogowymi (użytek "dr"): 1. Przyjaciół Żołnierza- dz. nr 9 z obr. 3029, 2. Komuny Paryskiej- dz. 200 z obr. 3099, 3. Rostocka- dz. 19 z obr. 3083, 4. Hoża- dz. 1 z obr. 3088, 5. Włoska- dz. 6/16 z obr. 3096

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z wnioskiem, sekundniki na sygnalizacjach świetlnych mają być umieszczone nad działkami drogowymi (użytek "dr").

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony (na części działki nr 1 z obr. 3088 jest Rodzinny Ogród Działkowy). Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą - ZDiTM.

Uwagi - uzasadnienie

Konieczna opina ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Tak, teren objęty różnymi uchwałami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Jeżeli na terenie obowiązuje miejscowy plan, to i tak zmierzenie nie kwalifikuje się do oceny zgodności z ustaleniami tego planu.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Montaż sekundników nie stanowi wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Brak zatem podstaw do wymogu uzyskania decyzji na terenie nie objętym miejscowym planem.

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na skrzyżowanie ulic Przyjaciół Żołnierza i Wilczej wykonany został projekt zmiany programu sygnalizacji świetlnej uwzględniający montaż sekundników. Wprowadzenie zmiany programu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu planowane jest do realizacji do końca 2018 r. Również na skrzyżowaniu ulic Warcisława i Przyjaciół Żołnierza zaplanowany jest montaż sekundników do końca 2018 r. Na skrzyżowaniu ulic Warcisława, Rostockiej i Królewskiego montaż sekundników nie jest planowane do realizacji. Na skrzyżowaniach ulic Bogumińska - Hoża oraz Warcisława - Włoska brak możliwości montażu sekundników ze względu na funkcjonujące akomodacyjne programy sygnalizacji świetlnych.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt zakupu i montażu 1-go sekundnika wynosi około 6000,- zł brutto. Szacunkowy koszt rozbudowy i przeprogramowania sterownika sygnalizacji świetlnej waha się w granicach 25.000- 30.000,- zł brutto dla jednej lokalizacji. Szacunkowe koszty realizacji zadania w jednej możliwej lokalizacji tj. skrzyżowaniu ulic Warcisława, Rostockiej i Królewskiego określono na około 102 tysięcy zł.

Uwagi:

Na skrzyżowanie ulic Przyjaciół Żołnierza i Wilczej wykonany został projekt zmiany programu sygnalizacji świetlnej uwzględniający montaż sekundników. Wprowadzenie zmiany programu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu planowane jest do realizacji do końca 2018 r. Również na skrzyżowaniu ulic Warcisława i Przyjaciół Żołnierza zaplanowany jest montaż sekundników do końca 2018 r. Na skrzyżowaniach ulic Bogumińska - Hoża oraz Warcisława - Włoska brak możliwości montażu sekundników ze względu na funkcjonujące akomodacyjne programy sygnalizacji świetlnych.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Montaż sekundników spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej w zależności od ilości zamontowanych urządzeń. Szacunkowy koszt zużycia energii elektrycznej: 1 sekundnik miesięczne: 1,75 zł.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Jedyna możliwa do realizacji lokalizacja, która nie jeszcze planowana do wykonania, to skrzyżowanie ulic Warcisława, Rostockiej i Królewskiego. Budowa sekundników zaplanowana do wykonania w 2018 r. w nw. lokalizacjach: - skrzyżowanie ulic Przyjaciół Żołnierza i Wilczej - skrzyżowanie ulic Warcisława i Przyjaciół Żołnierza. Brak możliwości wykonania na skrzyżowaniach ulic: - Bogumińska - Hoża -Warcisława - Włoska brak możliwości montażu sekundników ze względu na funkcjonujące akomodacyjne programy sygnalizacji świetlnych.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Jedyna możliwa do realizacji lokalizacja, która nie jest jeszcze planowana do wykonania, to skrzyżowanie ulic Warcisława, Rostockiej i Królewskiego. Budowa sekundników zaplanowana do wykonania w 2018 r. w nw. lokalizacjach: - skrzyżowanie ulic Przyjaciół Żołnierza i Wilczej - skrzyżowanie ulic Warcisława i Przyjaciół Żołnierza. Brak możliwości wykonania na skrzyżowaniach ulic: - Bogumińska - Hoża -Warcisława - Włoska brak możliwości montażu sekundników ze względu na funkcjonujące akomodacyjne programy sygnalizacji świetlnych.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

Szczególne uwzględnienie pkt 10

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE