LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Siłownia Plenerowa w okolicach skweru ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Skwer przy skrzyżowaniu ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na budowie urządzeń siłowni plenerowej na skwerze znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W okolicy proponowanej lokalizacji brakuje siłowni plenerowej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy okolicznych terenów

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej80 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 80 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4510123179 Lng: 14.5440343957

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - CHOPINA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2012/1547/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F84E2A5980E74853A0F876EBFDFB7100/545_pop.pdf

Identyfikator: 326201_1.2041.4/9; Obręb: 2041; Numer działki: 4/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 114; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6843; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6840.82; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z treścią wniosku dot. lokalizacji- Skwer przy skrzyżowaniu ul. Chopina, Krasińskiego, Rapackiego- opiniowana jest działka 4/9 z obr. 2041 (o użytku Bz)- własność Gmina Miasto Szczecin. Działka Sąsiednia, czyli nr 8/1 z obr. 3028 również jest własnością Gminy, ale stanowi drogę- ul. Krasińskiego, ale została ona wskazana przez wnioskodawcę na mapie.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nie stanowi terenu inwestycyjnego.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka nr 4/9 z obrębu 2041: Uchwała nr XIX/545/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. "Arkońskie - Niemierzyn - Chopina". Teren elementarny Z.A.4018ZP o przeznaczeniu terenu: zieleń urządzona; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, elementów wyposażenia parkowego, ciągów pieszych, niezbędnego uzbrojenia związanego z zagospodarowaniem ternu. Działka nr 8/1 z obrębu 3028: Uchwała nr XXIV/567/16 Rady Miasta z dnia 22 listopada 2016 r. "Niebuszewo 2". Teren elementarny P.N.1215.KD.G o przeznaczeniu ternu: droga publiczna wraz z trasą tramwajową.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W granicach terenu elementarnego Z.A.4018ZP inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania. Podana działka nr 8/1 znajduje się w granicach pasa drogowego (teren elementarny Z.A.4043KD.G) , dlatego nie może być przeznaczona pod inwestycję.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

W zależności od liczby i rodzaju urządzeń. Kwota 80 000 zł jest wystarczająca na realizację siłowni plenerowej.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty napraw po okresie gwarancyjnym oraz utrzymanie bieżące. Ok. 1000 zł rocznie.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

z uwzględnieniem stanowiska WUiAB w zakresie zgodności z planem , koszt realizacji może przekroczyć wartość 80 tys - natomiast powinien zmieścić się w kwocie granicznej projektu dzielnicowego małego tj 157.500,00 zł

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE