LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

500 nowych drzew i krzewów

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Lokalizacje dla nich wskazują także sami szczecinianie, za pośrednictwem Rad Osiedli, a zaakceptowane zostaną przez wnioskodawcę analogicznie do programu Platan. Zlokalizowane będą terenie następujących osiedli: BUKOWO GOLĘCINO - GOCŁAW NIEBUSZEWO SKOLWIN STOŁCZYN WARSZEWO ŻELECHOWA

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Zakup i zasadzenie 500 nowych drzew i krzewów. Drzewa w momencie nasadzenia będą mierzyły od pięciu do aż siedmiu metrów wysokości, a krzewy, w zależności od gatunku – do półtora metra. Analogiczne do programu Platan.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zasadzone zostaną specjalnie wybrane gatunki, bardzo efektowne wizualnie. Nasze miasto zazielenią i ukwiecą m.in. jabłonie ozdobne, spektakularne paulownie, opływające żółtymi kwiatami złotokapy, mieniące się czerwienią ogniki i forsycje czy oblepiony różem judaszowiec kanadyjski.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i nasadzenie drzew i kwiatów400 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 400 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4633212068 Lng: 14.5529365540

Nazwa planu: WARSZEWO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/70/2009-070.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3B389A05FABD4B70BF932899DFDCA17D/943.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miasto realizuje zadanie inwestycyjne o tożsamym charakterze, bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców. Jest to Program "PLATAN" - 500 nowych drzew i krzewów.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wnioskodawca ogólnikowo określił lokalizację przez wskazanie dzielnicy Północ, stąd oceniający przyjmuje, iż uzgadnianie lokalizacji nastąpiłoby z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi z uwagi na niedookreślenie lokalizacji pod konkretne nasadzenia.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Projekt nie będzie kolidował jeżeli autor uwzględni zaplanowane przez Miasto na 2019 r. nasadzenia także w Dzielnicy Północ. Sugeruje się oby projekt stanowił uzupełnienie realizowanego przez Miasto Programu "PLATAN"

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W ramach realizowanego przez Miasto Szczecin programu PLATAN na terenie całego miasta przeprowadzono nasadzenia, przybyło 500 drzew i krzewów. Lokalizacje dla nich wskazali szczecinianie, za pośrednictwem Rad Osiedli. Spośród zaproponowanych miejsc i ich zweryfikowaniu zostały wytypowane te najlepsze, zarówno w reprezentacyjnych punktach miasta, jak i na mniejszych, osiedlowych skwerach i zieleńcach. Rośliny zostały tam nasadzone pojedynczo lub w większych skupiskach. Program PLATAN jest kontynuacją akcji „Zieleń dla Szczecina – zostań opiekunem drzewa”, dzięki któremu na terenie 32 szczecińskich placówek oświatowych w 2017 r. posadzono 152 drzewka. Roślin będzie przybywało regularnie w kolejnych latach. Nasadzenia w ramach akcji PLATAN początkowo miały trwać do połowy maja, jednak ze względu na czas kwitnienia, m.in. wiśni, przyspieszono nasadzenia i wszystkie zakończono już z końcem kwietnia. Jako pierwsze posadzono – paulownię cesarską oraz judaszowca kanadyjskiego na placu Grunwaldzkim. Drzewa w momencie nasadzenia mierzyły od pięciu do siedmiu metrów wysokości, a krzewy, w zależności od gatunku – do półtora metra. Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta program PLATAN będzie kontynuowany w następnych latach. W ramach Programu "PLATAN" w 2018 r. posadzono: JABŁOŃ OZDOBNA W ODMIANACH-40 szt., PAULOWNIA CESARSKA-37 szt., ZŁOTOKAP POSPOLITY-37 szt., JUDASZOWIEC KANADYJSKI-37 szt., OCZAR POŚREDNI-35 szt., JARZĄB SZWEDZKI-24 szt., WIŚNIA „KANZAN”-40 szt., PIGWOWIEC JAPOŃSKI-50 szt., FORSYCJA EUROPEJSKA-25 szt., BUDLEJA Dawida-150 szt., OGNIK SZKARŁATNY-25 szt.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Koszt podany przez wnioskodawcę jest urealniony.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

pielęgnacja zieleni

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Wnioskowane zadanie ma szansę na dobrą realizację tylko w przypadku poczynionych uzgodnień z Miastem w celu uniknięcia kolizji z zaplanowanymi nasadzeniami w ramach Programu "PLATAN". Zadanie SBO może stanowić dobre uzupełnienie dla jednego z głównych nurtów programowych w zakresie ekologii, przyjętych przez Miasto w zadaniu "Klimat Dla Zdrowia".

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miasto Szczecin od 2018 r. realizuje Program "PLATAN", który kontynuowany także będzie w kolejnych latach. Przedmiotowy wniosek SBO jest jego kopią, stąd sugeruje się, aby w celu uniknięcia kolizji z planowanymi nasadzeniami jakie zostały już poczynione w mieście (na rok 2019) ten wniosek realizacyjnie skupił się na nasadzeniach krzewów-jako działanie uzupełniające do Programu "PLATAN".

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE