LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Strefa Ćwiczeń - Osów

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osów, dz. 111/6 lub 111/13 (lokalizacje do wyboru). Tereny zielone,obok boiska sportowego przy ul. Wiśniowej, będące własnością Gminy Miasto Szczecin.

Wnioskodawca:

Wieslawa Krupińska

OPIS ZADANIA:

Projekt pn. "Strefa Ćwiczeń - Osów" polega na utworzeniu terenu do ćwiczeń na wolnym powietrzu. W tej części osiedla Osów istnieją możliwości aktywnej rekreacji dla mieszkańców (boisko wielofunkcyjne,urzadzenia siłowni pod chmurką, plac zabaw dla dzieci). Brakuje urządzeń przeznaczonych dla osób, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną i kształtować sylwetkę z wykorzystaniem urządzeń typu "street workout". Akrobacje na wolnym powietrzu umożliwią słupki typu "pole dance". Realizacja projektu umożliwi aktywną rekreację, również tym grupom osób.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Realizacja projektu pozwoli na utworzenie przestrzeni z urządzeniami do treningu, w otoczeniu zieleni, na wolnym powietrzu. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w różnym wieku,kobiety i mężczyźni,osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu. Dzięki stworzeniu "Strefy Ćwiczeń - Osów" powstanie możliwość realizacji nowoczesnych form rekreacji dla młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych różnymi formami aktywności fizycznej, bądź uprawiających sport.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy osiedla Osów i dzielnic sąsiednich. Młodzież, dorośli. Osoby zainteresowane aktywnością sportową i poprawą kondycji fizycznej. Osoby aktywnie uprawiające sport lub zainteresowane poprawą swojej kondycji fizycznej.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Przygotowanie terenu projekt20 000,00
Zakup urządzeń100 000,00
Montaż urządzeń i przygotowanie otoczenia.30 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 150 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4755492851 Lng: 14.5150010100

Nazwa planu: OSÓW - MIODOWA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/16E298E1E61B4213B39AD7CADEE56851/439.pdf

Identyfikator: 326201_1.2019.111/6; Obręb: 2019; Numer działki: 111/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 315; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4023; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4022.39; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4742594074 Lng: 14.5148508063

Nazwa planu: OSÓW - MIODOWA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/16E298E1E61B4213B39AD7CADEE56851/439.pdf

Identyfikator: 326201_1.2019.111/13; Obręb: 2019; Numer działki: 111/13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 314; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5404; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5403.27; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 111/10, obr. 2019, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Działka przeznaczona na sprzedaż.

Uwagi - uzasadnienie

Rekomendacja do dalszego opiniowania przez Wydział Oświaty.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XVII/439/08 z dnia 14.01.2008r. "Osów-Miodowa"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

teren elementarny Z.O.2040.UO - usługi oświaty, do czasu realizacji budynku szkoły dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych z niezbędnymi dla ich obsługi obiektami tymczasowymi i elementami małej architektury

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W ramach Współfinansowania Inwestycji Rad Osiedli zrealizowany został projekt zagospodarowania działki nr 111/10, który obejmuje m.in. doposażenie siłowni pod chmurką, usytuowanie urządzenia Street Workout, wykonanie miejsca pod ognisko, miasteczka rowerowego oraz wiaty drewnianej. W sierpniu planowane jest przygotowanie procedury zamówienia publicznego na etapową realizację zadania. Etap I - doposażenie siłowni pod chmurką, usytuowanie urządzenia Street Workout, wykonanie miejsca pod ognisko oraz wiaty drewnianej.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie jest częściowo zaplanowane do realizacji w zakresie doposażenia terenu o urządzenie Street Workout. Nie zaplanowano wykonania słupków pole dance.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Koszt urządzeń razem z fundamentami i montażem: - Street Workout: od 35 000 zł do 62 000 zł, - Rury do pole dance 15 000 zł Przygotowanie podłoża i nawierzchnia bezpieczna: 15 000 do 20 000zł Projekt 5000 - 8000 zł W sumie szacunkowy koszt: od 70 000 zł do 105 000 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty konserwacji i eksploatacyjne. 1000 zł rocznie.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Zadanie częściowo pokrywa się z zadaniem realizowanym w tym roku we współpracy z Radą Osiedla Osów na działce 111/10. Działki zaproponowane we wniosku 111/6 oraz 111/13 nie nadają się na zagospodarowanie w sposób zaproponowany we wniosku. Działka 111/6 jest teren podmokłym z dużą ilością drzew, natomiast działka 111/13 jest teren zalesionym po dawnym cmentarzu.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie, ponieważ zakres częściowo pokrywa się z zadaniem Rady Osiedla Osów realizowanym w tym roku.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE