LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Osiedlowe wyspy integracyjne

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Park Pomorzański im. gen. Józefa Dowbór–Muśnickiego SP 55 Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji ul.Xawerego Dunikowskiego 23

Wnioskodawca:

Zofia Gągorowska

Dodatkowi autorzy:

  • Michał Iwański
OPIS ZADANIA:

Projekt polega na przygotowaniu na osiedlach mieszkaniowych specjalnych miejsc, gdzie będą ustawione stoły, ławki i inne sprzęty zachęcające do odpoczynku. Będą to niewielkie ogrodzone i zadaszone miejsca (strefy) zlokalizowane na terenie osiedla Pomorzany. Ich lokalizacja będzie w szczególności dostosowana do potrzeb osób starszych, dla których będzie stanowić łatwo dostępne i jedyne w okolicy miejsca odpoczynku i relaksu. Osoby starsze, którym trudno jest wybrać się na dalsze wycieczki będą mogły tam odpocząć, porozmawiać, pograć w szachy. Zamiast spędzać czas w domu przed telewizorem wyjdą na świeże powietrze gdzie będą mogły nawiązać nowe znajomości.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Pomorzany to dzielnica, w której dominuje zwarta zabudowa budownictwa lat 70 i 80 z tzw. „wielkiej płyty”. Osiedla bloków są zamieszkane w dużej części przez osoby starsze. Seniorzy nie mają tam zbyt wielu miejsc sprzyjających sąsiedzkiej integracji. Powstanie „Osiedlowych wysp integracyjnych” zapewni dogodne miejsce organizacji spotkań towarzyskich. Stworzy możliwość spędzenia wolnego czasu w towarzystwie osób znajomych a także zapewni okazję do nawiązywania nowych sąsiedzkich znajomości. Przyczyni się do aktywnego, zdrowego wypoczynku seniorów.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Osoby starsze oraz rodziny z dziećmi

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Trzy murowane altanki150 000,00
Kostka brukowa60 000,00
Panel ogrodzeniowy2 000,00
Trzy drewniane stoły1 700,00
Sześć drewnianych ławek1 500,00
Huśtawka dla dorosłych1 000,00
Sześć lamp stojących2 000,00
Monitoring2 000,00
Kwiaty500,00
Zjeżdżalnia dla dzieci979,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 221 679,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działek: 105 i nr obrębu 1056, 4/21 i nr obrębu 1054 i nr 40 z obr. 1057, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Ww. działki nr: - 105 z obrębu 1056, - NIE - 4/21 z obrębu 1054 - TAK - 40 z obr. 1057 - NIE.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Obecnie ww. działka nr 4/21 z obrębu 1054, nie jest przygotowywana do zbycia . Majątek jest obciążony. Działka nr 105 z obrębu 1056 w trwałym zarządzie.Koniecznie należy uzgodnić zadanie z trwałym zarządcą. Działka nr 4/21 z obrębu 1054 - dzierżawy. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Działka nr 40 z obrębu 1057 - została ustanowiona służebność. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Działka nr 40 z obrębu 1057 - we władaniu.

Uwagi - uzasadnienie

Częściowo nie spełnia dla działki nr 4/21 z obr. 1054, a częściowo nie spełnia dla tej działki (uzasadnienie-notatka służbowa do pkt 3). Rekomendacja do dalszego opiniowania. NIEZBĘDNE: zgoda Zarządcy i władającego oraz opinia urbanistyczna.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

na części dz.nr 4/21 z obrębu 1054 plan - zmiana nr Z.107 ( Uchwała nr XVI/524/99 z 22.11.1999r.; na pozostałych działkach brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na terenie terenie elementarnym ZN.01.MW wydzielenie 5.4.KG przeznaczenie garaż podziemny ( zakaz zagospodarowania tymczasowego)- niezgodne z planem . Pozostałe działki nie są objęte ustaleniami planu.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Na działkach nie objętych planem: - części dz.nr 4/21 z obrębu 1054 możliwa lokalizacja do 2 altan o pow. do 35 m2, na każde 500 m2 powierzchni działki, - dz.nr 105 z obrębu 1056 ( teren szkoły) możliwa lokalizacja do 2 altan o pow. do 35 m2 na każde 500 m2 pow. działki, - dz.nr 40 z obrębu 1057 możliwa lokalizacja do 2 altan o pow. do 35 m2 na każde 500 m2 pow. działki, Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana przy spełnieniu powyższych warunków.

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

po ponownej weryfikacji kosztorysowej przez autora zadania i przeniesieniu zadania do puli dzielnicowych dużych - koszt realizacji został urealniony

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszt bieżącego utrzymania czystości i konserwacji elementów małej architektury

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE