LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Drugi wjazd do os. Maciejkowe Wzgórze (łącznik ulicy Andersena i Podbórzańskej)

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działki nr 2/2, 50/17, 1/11 i 2,5

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Zadane polega na osuszeniu działek oraz stworzeniu drogi łączącej ul. Podbórzańska z ul. Andersena, stanowiącej alternatywny wjazd do os. Maciejkowe Wzgórze

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecnie na os. Maciejkowe Wzgórze na, którym mieszka ok. 4000 osób jest tylko jeden wjazd. W przypadku wypadku lub awarii może dojść do niebezpiecznych sytuacji w momencie zablokowania wyjazdu. Stworzenie alternatywnego wjazdu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy os. Maciejkowe Wzgórze

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa drogi i osuszenie terenu2 700 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4771154811 Lng: 14.5406198502

Nazwa planu: OSÓW - PODBÓRZAŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/0182397254554A45A829DA278AD6AC4B/182_03.pdf

Identyfikator: 326201_1.3065.50/17; Obręb: 3065; Numer działki: 50/17; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 337; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6500; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6499.67; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4770493777 Lng: 14.5373716433

Nazwa planu: OSÓW - PODBÓRZAŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/0182397254554A45A829DA278AD6AC4B/182_03.pdf

Identyfikator: 326201_1.3065.1/11; Obręb: 3065; Numer działki: 1/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 20; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9543; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9551.44; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4770366072 Lng: 14.5429077227

Nazwa planu: OSÓW - PODBÓRZAŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/0182397254554A45A829DA278AD6AC4B/182_03.pdf

Identyfikator: 326201_1.3065.2/2; Obręb: 3065; Numer działki: 2/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 378; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2789; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2788.68; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4770366072 Lng: 14.5441522677

Nazwa planu: WARSZEWO - KREDOWA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/25/2010-025.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/110824CDFFDD4B85AA015658E34EAD8B/1113.pdf

Identyfikator: 326201_1.3065.2/5; Obręb: 3065; Numer działki: 2/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 547; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 18913; Pole powierzchni - graficzna (m2): 18910; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane w całości na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Zgodnie z opinią WMIRSPN majątek jest obciążony (dz. 1//11 obr. 3065). Obciążenie koliduje z wnioskiem SBO. WMIRSPN rekomenduje wniosek do dalszej weryfikacji, z UWAGĄ, że w przyszłości być może trzeba będzie przełożyć infrastrukturę.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr IX/182/03 z 22.09.2003 r. - plan "Osów-Podbórzańska" uchwała Nr XIII/347/07 z 17.09.2007 r. - plan "Warszewo-Kredowa" uchwała Nr XXI/561/08 z 24.04.2008 r. - plan "Warszewo-Duńska"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

działki nr 1/11, 50/17, 2/2 znajdują się w terenie elementarnym Z.O.03.053.Z planu "Osów-Podbórzańska" o przeznaczeniu terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. działka nr 2/5 leży w terenie elementarnym P.W.3060.KD.G miejscowego planu "Warszewo-Kredowa" o przeznaczeniu terenu: droga publiczna - ul. lokalna oraz w terenie elementarnym P.W.2116.KD.G miejscowego planu "Warszewo-Duńska" o przeznaczeniu terenu: droga publiczna - ulica główna.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy przeprowadzić cały proces projektowo - budowlany

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

szacunkowy koszt projektu i realizacji zadania 2 400 000 zł brutto. Dodatkowo należy uwzględnić przygotowanie terenu pod inwestycję - osuszenie terenu pod zamierzenie budowlane ok. 4 000 000 zł całkowity koszt realizacji zadania: 6 400 000 zł

Uwagi:

wycena zawiera wykonanie projektu wraz z budową odcinka drogi o dł. ok. 600 m szer. 11 m zgodnie z zapisami MPZP (droga publiczna – ulica zbiorcza) "jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zieleni". Dodatkowo należy uwzględnić przygotowanie terenu pod inwestycję - osuszenie terenu pod zamierzenie budowlane - koszty podane przez WGKiOŚ - 4 000 000 zł. Szacunkowy łączny koszt przygotowania projektu oraz realizacji wnioskowanego zadania - ok. 6 400 000zł.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszt bieżącego utrzymania, czyszczenia ( ok. 0.16 zł/m2 - 0.33 zł/m2 ) i odśnieżania (ok. 0,64 zł/m2)

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Należy uwzględnić przygotowanie terenu pod inwestycję - osuszenie terenu pod zamierzenie budowlane. Odpowiedź WGKiOŚ na pytanie dotyczące kosztów osuszenia terenu: W chwili obecnej WGKiOŚ zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi tymczasowej na odcinku od ul. Maciejkowej do ul. Andersena. Wstępna ocena przygotowania terenu pod budowę na odcinku pomiędzy ul. Maciejkową a ul. Podbórzańską to koszt około 4 mln zł. W związku z tym, całkowity koszt realizacji wnioskowanego zadania znacznie przekracza pulę zadania ogólnomiejskiego (koszt razem wyniósłby 6 400 000,00 zł).

Uwagi:

Szacunkowy koszt przygotowania projektu oraz realizacji wnioskowanego zadania - ok. 6 400 000zł.

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadanie przekracza budżet przeznaczony w SBO na zadania ogólnomiejskie

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

Szacunkowy łączny koszt przygotowania projektu oraz realizacji wnioskowanego zadania wraz z osuszeniem terenu - ok. 6 400 000zł.

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE