LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Modernizacja ul. Podbórzańskiej - chodnik, ścieżka rowerowa

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ulica Podbórzańska

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Podbórzańskiej.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Budowa trasy pieszo-rowerowej zwiększy przepustowość wzdłuż ul. Podbórzańskiej i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Warszewa

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa trasy pieszo-rowerowej1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4815082716 Lng: 14.5434951782

Nazwa planu: OSÓW - PODBÓRZAŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/0182397254554A45A829DA278AD6AC4B/182_03.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działkach stanowiących w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

uchwała Nr XXI/561/08 z dnia 24.04.2008r. "Warszewo-Duńska" uchwała Nr XIII/347/07 z dnia 17.09.2007r. "Warszewo-Kredowa" uchwała Nr XL/1157/18 z dnia 24.04.2018r. "Warszewo-Wodozbiór" działka nr 1 obr. 3037 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

"Warszewo-Duńska" - teren elementarny P.W.2116.KD.G - droga publiczna, ulica główna - przekrój ulicy: dwie jezdnie po co najmniej dwa pasy ruchu i obustronne chodniki, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią, teren elementarny P.W.2117.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna - przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią lub ciąg pieszo-rowerowy; "Warszewo-Kredowa" - teren elementarny P.W.3060.KD.G - droga publiczna, ulica główna - przekrój ulicy: dwie jezdnie po minimum dwa pasy ruchu, chodniki obustronne, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią, po jednej lub obu jej stronach, teren elementarny P.W.3062.KD.L - przekrój ulicy: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki obustronne, dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią lub ciąg pieszo-rowerowy; "Warszewo-Wodozbiór" - teren elementarny P.W.9006.KD.L - droga publiczna, ulica lokalna - przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne, w granicach pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ulicy dopuszcza się dodatkowe trasy rowerowe poza ścieżkami rowerowymi wskazanymi na rysunku planu; działka nr 1 obr. 3037 - brak podstaw do sprawdzenia zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

wymagane opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której nastąpi realizacja zadania

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zamierzenie nie koliduje z inwestycjami ZDiTM informacja WIM: Zamierzenie może kolidować z planowaną w 2019 roku budową ulicy Nowoszkolnej oraz z planowanym do zaprojektowania łącznikiem pomiędzy ulicami Wapienną i Podbórzańską (działki 2/5 i 1/7 obrębu 3065)

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1. szacunkowy koszt realizacji zadania : projekt budowlany - 130 000 zł ciąg pieszo - rowerowy na odc. 1580 m (Kredowa - Babiogórska) 1 264 000 zł łącznie realizacja 1 264 000 zł + dok proj. 130 000 zł = 1 394 000 zł dodatkowo należałoby uwzględnić koszt ewentualnej wycinki istniejących drzew, nowych nasadzeń 2. w ponownej ocenie po zmianach wprowadzonych przez autor stanowisko opiniującego jest następujące: Budowa ścieżki w tym rejonie jet uzasadniona. Szczegółowa weryfikacja długości wskazanego odcinka od ul. Kredowej do ul. Babiogórskiej to blisko 1600 m, rozwiązanie o szerokości 2,5 m kw oznacza realizację 4.000 m kw - wg cen z cennika miejskiego SBO to koszt min. 1 mln 400 tys zł plus dokumentacja projektowa 130 tys. . Łączna kwota na realizację to 1 mln 530 tys. Przyjmując warunki połowy roku 2018 należy ze 100 % pewnością wskazać , że realna oferta na wykonanie zadania znacznie przekroczy budżet 2 mln zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę planowaną inwestycję budowy ul. Nowoszkolnej - to zadane winno być rozpatrywane do realizacji w korelacji z tym projektem. Rekomendacja przeniesienia zadania do puli zadań na poziomie ogólnomiejskim.

Uwagi:

wycena uwzględnia projekt i budowę: jednostronnego ciągu pieszo - jezdnego na dł. 1580 m

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

koszt bieżącego utrzymania, czyszczenia ( ok. 0.16 zł/m2 - 0.33 zł/m2 ) i odśnieżania (ok. 0,64 zł/m2)

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1. zadanie niedoszacowane

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE