LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

NOWOCZESNY PLAC ZABAW I STREFA REKREACJI I NOWE BOISKO PRZY SP35

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 35

Wnioskodawca:

Łukasz Kadłubowski

OPIS ZADANIA:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na poliuretanową na boisku przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców oraz rozbudowa placu zabaw znajdującego się przy SP 35 o nowe urządzenia i tzw. street workout

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zadanie pozwoli na stworzenie pierwszego w Szczecinie miejsca zabaw dla dzieci w każdym wieku. Pozytywnie wpłynie na życie mieszkańców Warszewa, Niebuszewa w szczególności na dzieci, rodziców i ich dziadków.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Najmłodsi mieszkańcy Północnych części osiedli Szczecina i ich rodzice, dziadkowie.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Rozbudowa obecnie istniejącego placu zabaw250 000,00
Wymiana nawierzchni na boisku betonowym400 000,00
Zakup i montaż urządzenia do street workoutu100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 750 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4512347607 Lng: 14.5546531677

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3098.60/1; Obręb: 3098; Numer działki: 60/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 28; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 17407; Pole powierzchni - graficzna (m2): 17398.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Współrzędne: Lat: 53.4515175379 Lng: 14.5556904614

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3098.60/1; Obręb: 3098; Numer działki: 60/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 28; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 17407; Pole powierzchni - graficzna (m2): 17398.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 60/1 obr. 3098, dz. nr 44/3 obr. 3098, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony (trwały zarząd). Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XXIII/597/08 z 16 czerwca 2008 r. plan “Niebuszewo”

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren elementarny P.N.1137.US o przeznaczeniu terenu: teren usług sportu i rekreacji.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Patrz pytanie nr 4. Zadanie dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Dyrektor SP 35.

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wymagana zgodna dyrektora SP 35.

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

750 tys. zł brutto

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

6 tys. zł rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE