LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Fontanna dla dzieci - miejsce rekreacji w czasie upałów.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Plac przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 11 im UNICEF'u - przy ul. Emilii Plater 20

Wnioskodawca:

Arleta Badowska

OPIS ZADANIA:

Inwestycja obejmowałaby budowę fontanny na mozaikowej kostce brukowej - dostępnej dla dzieci (i nie tylko), gdzie można byłoby zażywać kąpieli orzeźwiającej w upalne dni oraz ławeczki z parasolami i krzewy ozdobne oddzielające tę część rekreacyjną od pobliskiego parkingu osiedlowego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Realizacja zadania nie tylko podniosłaby walory estetyczne dzielnicy, ale również stanowiłaby wyjątkowe miejsce do rekreacji dla dzieci młodszych i starszych. Umiejscowiona przed murami szkoły, w pobliżu osiedlowego blokowiska byłaby miejscem wytchnienia w czasie upałów. Ławeczki z parasolami służyłyby również opiekunom dzieci i innym mieszkańcom osiedla do odpoczynku na świeżym powietrzu a krzewy ozdobne oddzielające od sąsiadującego z tym miejscem parkingu - zwiększą wartość rekreacyjną tej inwestycji. Całość stanowiłaby wartość dodaną tego miejsca nie zakłócając jego funkcji użytkowej w postaci trasy przejścia pomiędzy budynkami na osiedlu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy dzielnicy Drzetowo-Grabowo, uczniowie i dzieci przedszkolne wraz z opiekunami

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
fontanna dla dzieci na mozaikowej kostce brukowej900 000,00
5 ławostołów z parasolami - wmontowanych na stałe20 000,00
ściana krzewów ozdobnych3 000,00
2 kosze na śmieci1 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 924 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4398384622 Lng: 14.5669190564

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3013.2; Obręb: 3013; Numer działki: 2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 37; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11547; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11545.19; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki: 2 i nr obrębu 3013 i nr działki: 12/12 i nr obrębu 3013, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony (działka 2 z obr. 3013 - w trwałym zarządzie). Działka nr 12/12 z obrębu 3013- majątek nie jest obciążony, jednakże z uwagi na sąsiedztwo z nieruchomością oddaną w trwały zarząd, zaleca się skonsultowanie z nim zadania.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy terenu, który nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

teren działki nr 2 w obrębie 3013 nie objęty miejscowym planem. Działka 12/12 w obrębie 3013 leży w granicach Uchwały Nr XLIII/540/98 z 23.02.1998 r w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin na obszarze dzielnicy Śródmieście.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dla działki nr 2 w obrębie 3013 wydział nie ma podstaw do zajęcia stanowiska. działka nr 12/12 leży w terenie elementarnym S.D.04.MC o funkcji dominującej: mieszkalnictwo, usługi. Ustalenia planu nie odnoszą się do wnioskowanego zadania.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Koszt zadania brutto przedstawiony we wniosku to 924 tys. zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

10 tys. zł rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE