LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slipu) wraz z parkingiem

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ulica Eskadrowa w rejonie mostu Cłowego ( utwardzony teren do którego wybudowana jest utwardzona droga) lub plac przed kąpieliskiem Dziewoklicz

Wnioskodawca:

Krzysztof Oskierko

OPIS ZADANIA:

Budowa ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slipu) na którym mieszkańcy miasta mogli by bezpiecznie wodować np łódki, kajaki, pontony, rowery wodne itp. oraz budowa parkingu, gdzie można by bezpiecznie zostawić samochód wraz z przyczepą po zwodowaniu sprzętu

UZASADNIENIE ZADANIA:

Na obecną chwilę w Szczecinie, które ma tyle obszarów rekreacyjnych nad wodą, nie ma ogólnodostępnego miejsca do bezpiecznego wodowania sprzętu pływającego a następnie zaparkowania samochodu. Miejsce takie z pewnością zachęciło by mieszkańców do aktywnego spędzania czasu nad akwenami wodnymi i odkrywania pięknych obszarów, które można zwiedzać jedynie od strony wody

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy miasta, którzy posiadają sprzęt pływający np łodzie wiosłowe i motorowe, kajaki, skutery wodne, pontony

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
budowa betonowego "ześlizgu do wody" slipu200 000,00
budowa pomostu30 000,00
budowa parkingu ok 500m2120 000,00
oświetlenie terenu30 000,00
dokumentacja projektowa i nadzór50 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 430 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4179024065 Lng: 14.5620757607

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1086.13/14; Obręb: 1086; Numer działki: 13/14; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 49; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11179; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11177.82; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3966430817 Lng: 14.6153980759

Nazwa planu: DĄBIE - LOTNISKO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&book=80&poz=1497

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/33AC7008DCB34529A1E19D2DFB18FB88/1245.pdf

Identyfikator: 326201_1.4404.3/8; Obręb: 4404; Numer działki: 3/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 35; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 91940; Pole powierzchni - graficzna (m2): 96276.81; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3809796009 Lng: 14.5367771652

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1112.3/14; Obręb: 1112; Numer działki: 3/14; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 43; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2726; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2725.22; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z wskazanymi we wniosku lokalizacjami zadanie miałoby być realizowane na jednej z działek stanowiących w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Lokalizacja 1 (dz. 3/8) - teren stanowi w całości własność Gminy Miasta Szczecin i znajduje się w zasobie Gminy. Działka stanowi teren inwestycyjny, ale z uwagi na dużą powierzchnię powinna być nadal opiniowana, ponadto działka została wydzierżawiona jako zaplecze budowy oraz obciązona jest dwiema umowami pod reklamę (bilbordy) - OBCIĄŻENIE NIE KOLIDUJE Z WNIOSKIEM SBO- rekomendujemy wniosek do dalszego opiniowania. Lokalizacja 2 (dz. 3/14) - teren stanowi w całości własność Gminy Miasta Szczecin i znajduje się w zasobie Gminy. Działka nie stanowi terenu inwestycyjnego z uwagi na użytek dr (droga), ale w przypadku realizacji zadania na działce 3/14 należy uzgodnić wniosek z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

lokalizacja na działkach nr 3/14 i 3/12 z obr. 1112 - brak planu; lokalizacja na działce nr 3/8 z obr. 4404 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Lotnisko" w Szczecinie - Uchwała nr VIII/1245/10 Rady Miasta Szczecin z dn. 15.07.2010 r. (Dz.U. nr 80 z dn. 20.08.2010 r.); fragmenty dz. nr 3/8 objęte są też Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 'Międzyodrze Port" - Uchwała nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin (Dz.U. Woj. Zach. nr 2 z dn. 13.01.2010 r.),

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

lokalizacja na działce nr 3/8 z obr. 4404 - zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Lotnisko" w Szczecinie - w terenie elementarnym D.D.1027.UT,ZP (w zakresie planowanego slipu) oraz w terenie elementarnym D.D.1028.KS (w zakresie planowanej budowy parkingu dla samochodów osobowych); fragmenty dz. nr 3/8 objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Port" - w terenie elementarnym D.Z.9003.WS wykonanie slipu jest zgodne z tym planem;

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

na działkach nr 3/14 i i 3/12 z obr. 1112 - planowane przedsięwzięcie wymaga decyzji o warunkach zabudowy;

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Z punktu widzenia ZSTW nie koliduje. Budowa slipu jest planowana na NorthEast marinie w dalszych etapach inwestycji.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt wykonania slipu: 200 000 tyś Szacunkowy koszt wykonania parkingu w zależności od nawierzchni od 35 zł -60zł netto za m2

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty utrzymania czystości około 20 tyś miesięcznie w sezonie, dodatkowo roczne koszty eksploatacyjne

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Należy zastanowić się nad wykorzystaniem już istniejącego parkingu w okolicy nabrzeża Mostu im Pionierów. Można rozpatrzyć lokalizację slipu oraz parkingu w innym miejscu np nabrzeże Cegielinka, którego zarządcą jest ZSTW

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Realizacja projektu przy ul. Eskadrowej z uwagi na trudny teren dla inwestycji (podmokły grunt) może generować wysokie koszty (droga dojazdowa do parkingu, plac manewrowy niezbędny przy parkowaniu jednostek pływających, umocnienie terenu, budowa slipu). Wartość kosztorysowa może przekroczyć kwotę przyjętą dla zadania ogólnomiejskiego z uwagi na niedoprecyzowanie wniosku co do charakteru jednostek pływających, które miałyby być wodowane.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE