LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Zagospodarowanie terenu pod miejsce spotkań i relaksu wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi (20 miejsc) na działce nr 8/39 przy ul. Nehringa

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

działka nr 8/39 przy ul. Nehringa na Osiedlu Stołczyn

Wnioskodawca:

Katarzyna Koczergo

OPIS ZADANIA:

W ramach zadania ma być wykonane zagospodarowanie terenu w skład którego maja wchodzić elementy małej architektury (klomby kwiatowe, ławki, oświetlenie ozdobne itp.), budowa uzbrojenia liniowego (wodno-kanalizacyjnego, energetyczne), tężnia solankowa i budowa 20 miejsc parkingowych. Tężnię solankową planuje się oddzielić od parkingu i ulicy ścianami pnączy. Na całości ułożony będzie polbruk a pod częścią parkingową dodatkowe zabezpieczenie przed przedostającymi się substancjami ropopochodnymi do gruntu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zaproponowana działka na dzień dzisiejszy po wyburzeniu budynków ZBiLK-u jest niezagospodarowana. Porośnięta trawą i krzakami stanowi mało estetyczny element krajobrazowy. Na Osiedlu Stołczyn nie ma miejsca, które służyłoby za miejsce spotkań dla mieszkańców, na którym mogłyby się odbywać niewielkiej skali koncerty, odpusty itp. Proponowana lokalizacja wpisuje się idealnie, gdyż w większości w tym miejscu poprzez istniejący Kościół gromadzi się większość mieszkańców Osiedla. Przyjeżdżając do Kościoła mieszkańcy parkują samochody na klepisku w często nie skoszonej trawie. Dodatkowym atutem propozycji jest budowa tężni solankowej. Obiekt ze względu na swój charakter i właściwości (rozprowadzana solanka dobrze działa na poprawę układu oddechowego i odporności) będzie stanowiła część relaksacyjną zwłaszcza, że na osiedlu mieszka dużo osób starszych. Osiedle Stołczyn posiada duże walory środowiskowe, więc budowa tężni idealnie wpisuje się w aspekt środowiskowy.

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy Osiedli: Stołczyn, Bukowo, Skolwin.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projektowanie oraz budowa infrastruktury liniowej, elementów małej architektury, ułożenie polbruku z częścią parkingową800 000,00
Budowa tężni150 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 950 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4940424625 Lng: 14.5986950398

Nazwa planu: STOŁCZYN - POLICKA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/25/2010-025.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/92C007B9345343F4930319E795430AA4/1114.pdf

Identyfikator: 326201_1.3056.8/39; Obręb: 3056; Numer działki: 8/39; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 38; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1222; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1222.21; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania na działce nr8/39 z obr. 3056, własność: Gmina Miasto Szczecin, użytek "Bp", ul. Nehringa 43

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka stanowi teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka jest przeznaczona na sprzedaż.

Uwagi - uzasadnienie

Działka stanowi teren inwestycyjny i jest przeznaczona na sprzedaż.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XLI/762/05 z 20.06.2015 r. plan "Stołczyn-Policka 2"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nr 8/39 z obrębu 3056 leży w terenie elementarnym P.T.01.033.MN, MJ, U o przeznaczeniu terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska. Obowiązująca linia zabudowy w granicy ul.Nehringa. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE