LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Plac zabaw nad stawem przy Smutnej - Bukowe

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Działka 8/2 lub 8/4 obręb 4154 przy stawie przy ulicy Smutnej na osiedlu Bukowe-Klęskowo

Wnioskodawca:

Marcin Biskupski

OPIS ZADANIA:

Zadanie polegać będzie n budowie niewielkiego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci, które uwielbiają spędzać czas ze swoimi opiekunami w tym miejscu. Typ zabawek podobny jak w parku majowe na placu zabaw dla najmłodszych. Ilość zabawek pozwalająca zmieścić się w zadaniu dzielnicowym małym.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Bardzo duża liczba dzieci mieszkających na osiedlu Bukowym powoduje, że każde nowe miejsce przeznaczone do zabawy jest bardzo cenne dla mieszkańców. Okolice stawu przy ul. Smutnej odwiedzane są przez rodziców i opiekunów ze swoimi małymi dziećmi, aby oglądać kaczki i ptaki żyjące w stawie. Niewielki plac zabaw dla najmłodszych, kilka ławek parkowych i bezpieczna nawierzchnia pozwoliłaby pięknie zagospodarować to miejsce.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy osiedli Bukowe, Słoneczne oraz Nad Rudzianką oraz wszyscy pozostali mieszkańcy Szczecina, którzy przyjadą w odwiedziny na osiedle Bukowe.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ławeczkami157 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3692027591 Lng: 14.6614694596

Nazwa planu: OS. NAD RUDZIANKĄ

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/5/2010-005.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/CE3210915A604C38AB4FE16E5D139A0B/1051.pdf

Identyfikator: 326201_1.4154.8/2; Obręb: 4154; Numer działki: 8/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 37; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2397; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2396.13; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 8/2 obr. 4154, dz. nr 8/4 obr. 4154, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XLII/1051/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. Nr 5 poz. 72)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zgodnie z § 11. ust. 3 pkt 8) plan dopuszcza zagospodarowanie terenu wyłącznie jako realizację kompleksową. Projekt musi zatem obejmować kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół otwartego zbiornika wodnego w całym terenie elementarnym D.B.3005.ZP,WS a nie wyłącznie plac zabaw, teren drogowy należy wyłączyć z opracowania

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE