LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Mural 3D na Starym mieście - tektonika rozpadu.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin ul. Łaziebna/ Plac Orła Białego 1

Wnioskodawca:

Jolanta Balicka

OPIS ZADANIA:

Mural iluzjonistyczny 3D pokazuje kształtowanie się w sposób nowoczesny rozpad rzeźby związany ze sztuką czystą. Jest neutralny jako przykład alegorii sztuki. Idea przewodnia: elewacja dąży do zmaterializowania się w oczach oglądających – widzimy ścianę, która przekształca się w rzeźbę. Obrzeża związane są elewacją infrastruktury – koncepcją uranistyczną. Środek zaczyna głęboko ewaluować w kierunku głębokiej tektoniki – przestrzenności trójwymiarowej (iluzji przestrzennej). Temat związany jest ściśle ze sztuką z powodu lokalizacji obiektu w okolicy placówek oświatowo-kulturalnych. Kolorystyka powinna nawiązywać do powściągliwej kolorystyki innych obiektów, nie będzie wykonywana w krzykliwych kolorach – będzie stonowana (jak elewacje otoczenia). Miejsce przy ul. Łaziebnej doskonale nadaje się do prezentacji sztuki wielkomiejskiej z wielkim rozmachem. Mural wykonany zostanie w sposób klasyczny – fresk malowany pędzlem farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne i promienie UV. Nie będą wykorzystywane techniki malowania sprayem. Wskazana elewacja nadaje się doskonale do wykorzystania metody klasycznej. Mural zostanie wykonany przez wybitnego artystę malarza Ryszarda Paprockiego. W załączniku opis biografii i wybrane prace.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Mural powinien stać się symbolem miejsca bardzo rozpoznawalnego jak np. praski „Tańczący dom", czy „Krzywy Domek” w Sopocie oraz inne atrakcje turystyczne. Mural zrealizuje funkcję reprezentacyjną dzielnicy Stare Miasto – nada jest charakteru elegancji. Tego typu mural w zasadzie nie wykorzystuje się w Polsce, jest to tradycyjna forma 3D – 99% tego typu dzieł w Polsce to murale 2D (powiększona kompozycja do gigantycznych rozmiarów). W przypadku tego muralu jest ścisły związek z poprawnym skonstruowaniem perspektywy architektonicznej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy szczecina oraz turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt kompozycji artysty. Składowa zawiera: wykonanie kompozycji, noclegi i wyżywienie artysty oraz transport.35 000,00
Wykonanie murala 3D techniką klasyczną. Koszty zawierają: farby, podnośniki inne elementy do wykonania dzieła.30 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 65 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Ryszard_Paprocki_dzieła_biografia.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4264878526 Lng: 14.5537947667

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1036.31; Obręb: 1036; Numer działki: 31; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 162; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 728; Pole powierzchni - graficzna (m2): 833.03; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie w całości nie stanowi własności Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie nie stanowi własności Gminy Miasto Szczecin i nie znajduje się w zasobie Gminy Miasto Szczecin. Natomiast z uwagi na przesłaną zgodę użytkowanika wieczystego gruntu i zarazem właściciela budynku na realizację zadania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, opiniujemy wniosek pozytywnie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wnioskowanym terenie.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie nie należy do GMS jednak wnioskodawca dołączył zgodę użytkownika wieczystego gruntu i zarazem właściciela budynku na realizację projektu na jego terenie.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

jest zgoda użytkownika wieczystego gruntu i zarazem właściciela budynku na realizację zadania.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

zadanie mieści się w budżecie przeznaczonym na zadania dzielnicowe małe (tj.140 000 zł)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE