LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Czyste Bulwary - automaty do zwrotu butelek

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Lokalizacja automatów do butelek szklanych oraz tupu PET i puszek aluminiowych to Bulwary Szczecińskie, po obu stronach rzeki Odry. Urządzenia zamontowane będą na miejskim terenie, a ich obecność wpłynie na czystość bulwarów po decyzji radnych o wyrażeniu zgody na picie niskoprocentowego alkoholu w tym miejscu

Wnioskodawca:

Marcin Biskupski

Dodatkowi autorzy:

  • Michał Wilkocki
  • Łukasz Kadłubowski
OPIS ZADANIA:

Eko-automaty na bulwarach to dwa rodzaje urządzeń pozwalających na skup opakowań wtórnych. Pierwsze urządzenie pozwoli na zwrot butelek szklanych, drugie na zwrot plastikowych butelek typu PET oraz puszek aluminiowych. Automaty pozwolą zwiększyć świadomość Szczecinian na tematy związane z ekologią czy recyklingiem. Pozostaje wciąż korzyść bardziej wymierna – oszczędności. Obecnie odnoszenie zwrotnych butelek do sklepów przestało być powszechne. W najlepszym wypadku trafiają do dedykowanych koszy na śmieci. Koszt wywozu takich śmieci, a następnie sortowania oraz oczyszczania wyrzuconych butelek i puszek jest bardzo wysoki. Wprowadzenie takich automatów mogłoby wywołać inny pozytywny skutek uboczny – polepszenie stanu czystości otoczenia. Każda butelka stanowiłaby potencjalny zysk, toteż zamiast na chodnik, trafiałaby do automatu. Efektem oddania butelek może być np. darmowe minuty na jazdę Bike_S/komunikację miejską, wejścia na Arkonkę/Floating Arenę, bilety do Filharmonii lub inne wydarzenia

UZASADNIENIE ZADANIA:

Podobne rozwiązania są już zupełną normą w wielu krajach europejskich: w Skandynawii, Belgii, Niemczech czy u naszych południowych sąsiadów – Czechów. Automaty w innych krajach funkcjonują zazwyczaj następująco: klient po wrzuceniu pustych butelek i puszek odbiera gotówkę lub specjalny kwit. Widnieje na nim informacja o liczbie zwróconych opakowań oraz ich łącznej wartości. Automaty pozwolą zwiększyć świadomość Szczecinian na tematy związane z ekologią czy recyklingiem. Pozostaje wciąż korzyść bardziej wymierna – oszczędności. Obecnie odnoszenie zwrotnych butelek do sklepów przestało być powszechne. W najlepszym wypadku trafiają do dedykowanych koszy na śmieci.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Szczecina oraz turyści przebywający na Bulwarach. Będzie to także dodatkowo promocja naszego Miasta.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Automat na butelki typu PET oraz aluminiowe puszki 4 szt80 000,00
Automat na szklane butelki 3 sztuki77 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4235034325 Lng: 14.5620989800

Nazwa planu: K.09

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://www.technopark-pomerania.pl/files/5213/5609/1569/wypis_wyrys_mpozp.pdf

Identyfikator: 326201_1.1037.44; Obręb: 1037; Numer działki: 44; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 217; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 20218; Pole powierzchni - graficzna (m2): 20215.43; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4224661289 Lng: 14.5627145883

Nazwa planu: MIĘDZYODRZE - WYSPA GRODZKA - ŁASZTOWNIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/134/2011-134.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C235A14B1F554BEE9CA45DD0AC82A4FE/270.pdf

Identyfikator: 326201_1.1085.5/10; Obręb: 1085; Numer działki: 5/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 15; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2211; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2210.9; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wskazany we wniosku teren stanowi w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

W opinii Architekta Miasta ewentualna forma, gabaryty oraz lokalizacja przedmiotowych urządzeń powinny być ustalone w trybie procedury dotyczącej estetyki i ładu przestrzennego WUiAB-XXV.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Działka nr 44, obręb 1037 znajduje się na obszarze Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. 1, nr dec. Kl.O.I.-3/52 z dn.28.11.1952 r.) W związku z tym projekt w obrębie w/w działki wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Cześć działki 44, z obr. 1037 objęta planem miejscowym - uchwała nr XV/480/99 z dn. 25.10.1999 r. - zmiana K.09, teren elementarny: K.D.34.G., pozostał cześć działki bez planu. Działka nr 5/10, z obr.1085 objęta planem miejscowym o „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2- uchwała nr XII/270/11 z dn. 24.10.2011 r. , teren elementarny: S.M.8086.KPJ, S.M.8040.KP, S.M.8033.KD.L.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na części działki nr 44 objętej planem: " Dopuszcza się lokalizację nowych i przedłużania lokalizacji istniejących obiektów stanowiących niezbędne wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego (...) pod następującymi warunkami: a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, b) brak kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, c) nie powodowania istotnych ograniczeń w komunikacji szynowej, ko³owej, rowerowej i pieszej." Na działce 5/10 "lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego (...) warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych." : - W terenach elementarnym S.M.8086.KPJ i S.M.8040.KP" zakaz (...)lokalizacji wolno stojących urządzeń technicznych, gospodarczych, obsługowych, które należy wbudować w kubatury zabudowy terenów sąsiadujących". - Teren elementarny S.M.8033.KD.L - przeznaczenie terenu - droga publiczna – ulica lokalna.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z opinią WUiAB: "w terenach elementarnych S.M.8086.KPJ i S.M.8040.KP "zakaz (...)lokalizacji wolno stojących urządzeń technicznych, gospodarczych, obsługowych, które należy wbudować w kubatury zabudowy terenów sąsiadujących". Teren elementarny S.M.8033.KD.L - przeznaczenie terenu - droga publiczna – ulica lokalna." - lokalizacja automatów na terenie Bulwaru Gdyńskiego (dz. nr 5/10 obr. 1085) narusza zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z opinią Biura Strategii: "W zapisach Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku (Uchwała nr XL/1152/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku) nie ma zadania związanego z czystością na bulwarach. Jedynym zadaniem odnoszącym się do tego obszaru jest:  Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim, z łącznym budżetem na lata 2018-2019 wynoszącym 700 000 zł. W ramach propozycji zadania, Wykonawca planuje postawić dwa rodzaje Eko-automatów: urządzenie na zwrot butelek szklanych; oraz urządzenie na zwrot opakowań plastikowych typu PET i puszek aluminiowych. Takie automaty to nowość na polskim rynku, niemniej jednak funkcjonują one w państwach takich jak: Niemcy, Czechy, Belgia, czy kraje Skandynawskie. Automaty w tych krajach funkcjonują zazwyczaj następująco: klient po wrzuceniu pustych butelek i puszek odbiera gotówkę lub specjalny kwit. Widnieje na nim informacja o liczbie zwróconych opakowań oraz ich łącznej wartości. Wnioskodawca planuje zakup 4 automatów na butelki plastikowe i puszki aluminiowe – 80 000 zł, oraz 3 automaty na szkło – 77 000 zł. Zadanie nie pojawiało się we wcześniejszych edycjach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego."

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Koszt realizacji zadania: 338.000,00 zł do 356.600,00 zł, w tym: 1) zakup i dostawa 7 szt. automatów (4 szt. automatów do zwrotu butelek szklanych i 3 szt. automatów do zwrotu butelek plastikowych PET i puszek) - 256.550,00 zł (ok. 36.600,00 zł za 1 szt.) do 271.600,00 zł (ok. 38.800,00 zł za 1 szt.) wraz z dostosowaniem systemu informatycznego i serwisowaniem obiektów, 2) wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji- 12.000,00 zł do 15.000,00 zł 3) wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem obiektów oraz ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i teleinformatycznej - 70.000,00 zł

Uwagi:

Zgłoszony projekt nie uwzględnia kosztów wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji. Nie uwzględnia również kosztów wykonania robót budowlanych związanych z posadowieniem obiektów i podłączeniem ich do sieci elektroenergetycznej i teleinformatycznej. Ponadto, na zwiększenie kosztów zadania wpływa konieczność uwzględnienia, iż automaty muszą być odporne na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz posiadać zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koszty inwestycji przekraczają pulę środków przeznaczoną na realizację zadania dzielnicowego małego (157.500,00 zł).

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Zadanie będzie generowało następujące koszty: 1) koszty bieżącej obsługi automatów (odbiór opakowań, zagospodarowanie opakowań, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych) - ok. 10.000,00 zł miesięcznie 2) usługa serwisowania - po okresie rękojmi i gwarancji - 5.000,00 zł miesięcznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1. Inwestycja może być realizowana na działce nr 44 z obrębu 1037 pod warunkiem a) dostosowania obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, c) nie powodowania istotnych ograniczeń w komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej. Inwestycja nie może być realizowana na działce nr 5/10 z obrębu 1085 (Bulwar Gdyński) ze względu na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. INWESTYCJA MOŻE BYĆ REALIZOWANA POD WARUNKIEM ZMIANY LOKALIZACJI AUTOMATÓW (DOT. DZIAŁKI NR 5/10 OBR. 1085). 2. Koszty inwestycji przekraczają pulę środków przeznaczoną na realizację zadania dzielnicowego małego (157.500,00 zł). ZADANIE MOŻE BYĆ REALIZOWANE POD WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA ZADANIA JAKO DZIELNICOWEGO DUŻEGO.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

rekomendacja: przeniesienie zadania do dzielnicowego dużego

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE