LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Wysuwane Toalety Miejskie na Jasnych Błoniach

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Dwie lokalizacje, po dwie toalety w każdej, wskazane na mapie na terenie Jasnych Błoni.

Wnioskodawca:

Przemysław Słowik

OPIS ZADANIA:

Zakup i instalacja nowoczesnych toalet, które poza sezonem letnim (lub kiedy nie są potrzebne) chowają się w ziemię.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Jasne Błonia to jedno z najbardziej reprezentatywnych miejsc naszego miasta i jednocześnie jedno z ulubionych miejsc do spędzania czasu wolnego gdy pogoda dopisuje. Tak duża liczba odwiedzających generuje również potrzeby sanitarne i w związku z tym potrzebujemy toalet na Jasnych Błoniach. Obecnie w trakcie sezonu w parku pojawiają się plastikowe, tandetne przenośne toalety typu toi toi. Psują one całkowicie krajobraz Jasnych Błoni i czasami pozostawiają wiele do życzenia w zakresie komfortu korzystania. Dlatego proponuję instalację czterech toalet, które zbudowane są w systemie pozwalającym na schowanie całej toalety pod ziemię w czasie gdy nie jest ona potrzebna w danym miejscu. Toalety posiadają automatyczny system czyszczenia i dezynfekcji po każdym użyciu. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej są wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu czystości. Jest to rozwiązanie znane między innymi z Amsterdamu czy Goteborga. Projekt zakłada montaż czterech toalet. Dwie toalety w obecnym miejscu stacjonowania toi toi przy fontannie Bartłomiejce. Kolejne dwie toalety po przeciwległej stronie Błoni (przy ul. Piotra Skargi), w miejscu gdzie obecnie stoją dwa toi toi przy stacji roweru miejskiego (oba punkty zaznaczone na mapie). Model pozwalający na korzystanie z toalety zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Ponieważ teren Jasnych Błoni jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, proponuję rozwiązanie które pozwala schować toalety pod ziemią. Dzięki temu, nie ma potrzeby stawiania budynku, który mógłby trwale naruszać ład i koncepcję całych Błoni. Jest to rozwiązanie praktyczne zarówno w zakresie użytkowania toalet jak i ochrony krajobrazu. Toalete w działaniu, jak wysuwa się spod ziemi można zobaczyć tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=C8iR3pgt37I

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina oraz turyści odwiedzający Jasne Błonia.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i instalacja czterech toalet typu pop up900 000,00
Dokumentacja projektowa oraz nadzór20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 920 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4392062459 Lng: 14.5421732734

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1021.13; Obręb: 1021; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 87; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 64699; Pole powierzchni - graficzna (m2): 64677.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4417200185 Lng: 14.5396643769

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1021.13; Obręb: 1021; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 87; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 64699; Pole powierzchni - graficzna (m2): 64677.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego(pod nr rej. A-197, nr dec. Dz-4200/35/O/2004 z dnia 20.12.2004 r.) W związku z tym projekt na w/w terenie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XL/1153/18 z dnia 30.05.2018 r. "Park Kasprowicza-Jasne Błonia" teren elementarny dla dwóch lokalizacji toalet - S.P.8018.ZP (oznaczenie terenu OC)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1. Opracowanie dokumentacji 60 000 zł. 2. Doprowadzenie sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z montażem toalet szacunkowy koszt ok. 1 500 000 zł 3. Nadzory 50 000 zł Dokładne koszty będą znane po wydaniu warunków przyłączenia wody i kanalizacji, energii elektrycznej i mogą ulec zwiększeniu. Wówczas należy rozważyć ograniczenie ilości toalet celem zmieszczenia się w budżecie. Razem koszt 1 610 000 zł Niemniej zważywszy na opinię ZWKZ brak jest zgody na wykonanie sieci kanalizacyjnej co wyklucza możliwości realizacyjne zadania.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

25000

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

Wg opinii WUiAB na wskazanym terenie plan miejscowy nie przewiduje możliwości wykonania sieci kanalizacyjnej. W związku z tym uniemożliwia to realizację zadania.

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE