LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Czyste chodniki w Śródmieściu

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ulica Pocztowa.

Wnioskodawca:

Julita Miłosz-Augustowska

OPIS ZADANIA:

Przeprowadzenie pilotażowego programu mycia chodników na ulicy Pocztowej obejmującego: 1) drobne inwestycje uzupełniające infrastruktury do mycia chodników przy nieruchomościach 2) przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców dot. rozwiązania problemów brudnych chodników 3) przygotowanie osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości do udziału w programie 4) wdrożenie systemu mycia chodników (ustalenie kolejności i terminów, odpowiedzialności, kosztów, informacja dla mieszkańców i parkujących kierowców).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ulice Śródmieścia należą do najbrudniejszych miejsc Szczecina. Szczególnie rażącym przykładem jest ulica Pocztowa. Ulice bez zieleni, służą za miejsce wyprowadzania psów, załatwiania potrzeb fizjologicznych, są zaśmiecone, lepiące, brudne i niehigieniczne, zanieczyszczone benzyną, olejem samochodowym i rozbitym szkłem. Wprowadzenie pilotażowego programu regularnego mycia chodników i uświadamiania mieszkańcom konieczności dbania o ich otoczenie pozwoli na ocenę kosztów i efektywności takiego działania w skali ogólnomiejskiej i przyczyni się do podniesienia higieny i komfortu życia mieszkańców Śródmieścia - dzielnicy, z której korzystają wszyscy mieszkańcy miasta, odwiedzający tutejsze instytucje i przedsiębiorstwa oraz turyści.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy Śródmieścia, przedsiębiorcy prowadzący działalność, instytucje publiczne, NGO's i turyści.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
drobne inwestycje - przyłączenie wody / udrożnienie systemu90 000,00
informacja dla mieszkańców, szkolenia dla utrzymujących czystość10 000,00
opracowanie systemu i harmonogramu czyszczenia10 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 110 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka w całości stanowi własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy - zakres zadania nie obejmuje zmiany zagospodarowania

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy - zakres zadania nie obejmuje zmiany zagospodarowania

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie dotyczy
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Jest to zadanie, w zakresie czystości, które nie należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) utrzymanie czystości na chodnikach usytuowanych na ul. Pocztowej, należy do obowiązków zarządców położonych tam nieruchomości, a nie zarządcy drogi.

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) utrzymanie czystości na chodnikach usytuowanych na ul. Pocztowej, należy do obowiązków zarządców położonych tam nieruchomości, a nie zarządcy drogi.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Utrzymanie czystości na bieżąco jest wykonywane przez zarządców nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Pocztowej zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622).

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Utrzymanie czystości na bieżąco jest wykonywane przez zarządców nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Pocztowej zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622).

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Jest to zadanie, w zakresie czystości, które nie należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) utrzymanie czystości na chodnikach usytuowanych na ul. Pocztowej, należy do obowiązków zarządców położonych tam nieruchomości, a nie zarządcy drogi.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie dotyczy

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie dotyczy

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Jest to zadanie, w zakresie czystości, które nie należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie art. 5 pkt 1 ppkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) utrzymanie czystości na chodnikach usytuowanych na ul. Pocztowej, należy do obowiązków zarządców położonych tam nieruchomości, a nie zarządcy drogi.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE