LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

WIOSKA FLINSTONÓW

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

MIĘDZYOSIEDLOWY PARK REKREACYJNY PRZY ULICY KUTRZEBY

Wnioskodawca:

Artur Marcinkiewicz

Dodatkowi autorzy:

  • Wojciech Wilski
OPIS ZADANIA:

GŁÓWNYM ZADANIEM JEST ZAKUP DOMKU FLINSTONÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W STÓŁ ,ŁAWKĘ Z OPARCIEM, ŁAWKĘ BEZ OPARCIA ,ZAKUP FIGUR Z LAMINATU FREDA I BARNEYA ,ŁAWKI DO SIEDZIENIA TRICERATOPSA ZAKUP NA ZAMÓWIENIE POJAZDU FLINSTONÓW ,TRANSPORT KURIEREM,UMIEJSCOWIENIE WSZYSTKIEGO I UPORZĄDKOWANIE .

UZASADNIENIE ZADANIA:

CELEM ZADANIA JEST STWORZENIE MIEJSCA ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ JAKO MIEJSCA ROZRYWKI DO KTÓREGO MOGLIBY PRZYCHODZIĆ ODPOCZĄĆ ZARÓWNO DOROŚLI JAK I MŁODZIEŻ I DZIECI ,JAKO MIEJSCA RELAKSU, ROZMÓW TOWARZYSKICH.DOMEK GDZIE MOŻNA SIĘ SCHOWAĆ JAKO MIEJSCE ODPOCZYNKU.

BENEFICJENCI ZADANIA:

WSZYSCY MIESZKAŃCY DZIELNICY ZACHÓD:OSIEDLI SOMOSIERRY.PRZYJAŹNI ,KALINY ,ZAWADZKIEGO , KRZEKOWA ,OSIEDLA ZA STEREM ,GUMIEŃCE ,MIESZKAŃCY POGODNA,KAŻDY KTO BĘDZIE CHCIAŁ PRZYJŚĆ DO WIOSKI FLINSTONÓW :DO PARKU KUTRZEBY.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
DOMEK FLINSTONÓW 18.185 ZŁ ,STÓŁ 1100 ZŁ,ŁAWKA Z OPARCIEM 250 ZŁ ŁAWKA BEZ OPARCIA 200ZŁ19 735,00
DINOZAUR TRICERTOPS ŁAWKA 10.800ZŁ10 800,00
FIGURY Z LAMINATU FRED 5400ZŁ ,BARNEY 5400ZŁ10 800,00
SAMOCHÓD FLINSTONÓW 10665ZŁ10 665,00
DODATKOWY KOSZT: ATESTY ,PROJEKTY,CERTYFIKATY,MONTAŻ 70000 ZŁ70 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 122 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Wioska Flinstonów.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4375950495 Lng: 14.4918894768

Nazwa planu: POGODNO - TACZAKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/2682/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/748D1280987F473A9E1704419723EF9F/803.pdf

Identyfikator: 326201_1.2074.4/1; Obręb: 2074; Numer działki: 4/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 89; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4810; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4808.93; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 4/1 obr. 2074, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała nr XXX/803/17 z dnia 23.05.2017r. „POGODNO – TACZAKA”

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

w Międzyosiedlowym Parku Rekreacyjnym - teren elementarny Z.P.6010.ZP jako mała architektura

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

122 000,00 zł

Uwagi:

Koszty obejmują zakup elementów malej architektury, koszt opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz koszty montażu malej architektury.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

ok 22 000,00 zł

Uwagi:

-utrzymanie w czystości (mycie) - ok. 1 000 zł/rok - kontrola okresowa stanu technicznego ok. 1 000 zł/rok - wymiana zniszczonego elementu od 10 000 zł do 20 000 zł

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Jednostka wiodąca otrzymała od producentów proponowanych w zadaniu produktów informację, iż nie posiadają wymaganych prawem Certyfikatów Bezpieczeństwa oraz Atestów Higienicznych, dlatego też oferują swoje produkty jako "figury dekoracyjne". Producent figur jedynie przedstawił informację o produktach, których używa do wytworzenia "figur dekoracyjnych". Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Zgodnie z Prawem Budowlanym poprzez stwierdzenie "obiekt budowlany" należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Proponowane przez Autora zadania figury wykonane z laminatów poliestrowych z włóknem szklanym oraz stół kuchenny drewniany wraz z ławkami do siedzenia kwalifikują się jako obiekty małej architektury, więc aby mogły być wbudowane w miejscu publicznym i ogólnodostępnym muszą spełniać warunki tak jak każdy inny obiekt budowlany. Dla obiektów małej architektury takim warunkiem jest Certyfikat Bezpieczeństwa (zgodności) ze znakiem "B" lub "CE" oraz Atest Higieniczny wydane przez notyfikowaną jednostkę akredytacyjną. Żaden z proponowanych obiektów nie posiada Certyfikatu Bezpieczeństwa oraz Atestu Higienicznego, dlatego jedyną możliwością legalnego, w świetle obowiązującego prawa, zrealizowania zadania jest sporządzenie dla każdego z osobna obiektu projektu technicznego wykonanego przez osobę uprawnioną, dokonanie obliczeń statycznych i wytrzymałościowych przez osobą uprawnioną i wówczas zlecenie firmie wykonawczej wykonanie obiektów indywidualnych na podstawie projektów technicznych oraz obliczeń. Po wykonaniu obiektów producent wydaje oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Autor uwzględnił dodatkowe koszty opracowania ww. dokumentacji szacując je na kwotę 70 000,00 zł.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE