LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rewitalizacja placu przy ul. 3-go Maja

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Plac przy ulicy 3-go Maja na odcinku między ul. Narutowicza i ul. Owocową

Wnioskodawca:

Małgorzata Cygalska

Dodatkowi autorzy:

  • Teresa Warelis
OPIS ZADANIA:

Zadanie ma na celu przeprowadzenie rewitalizacji placu przy ul. 3-go Maja, która powinna objąć zmianę nawierzchni, uzupełnienie drzewostanu i pielęgnację istniejącego, wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych wzdłuż jezdni po obu stronach, która będzie oddzielać plac od ulicy, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci oraz wymianę wygrodzenia terenu na nowe w typie ogrodzenia wzdłuż torowiska znajdującego się w dalszej części ul. 3-go Maja. Aby uatrakcyjnić plac na jego terenie mogłaby powstać stoliki do gier planszowych (podobnie jak na Placu Grunwaldzkim) a także interaktywna rzeźba bądź interaktywna ławka, która opowiadałaby o historii dzielnicy Nowe Miasta, zwłaszcza o pierwotnym przeznaczeniu budynków znajdujących się w najbliżej okolicy. Jeśli projekt będzie tego wymagał - uwzględnione powinno zostać przesunięcie istniejącej stacji roweru miejskiego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Teren jest w opłakanym stanie i wygląda bardzo nieestetycznie. Ze względu na bliskość dworca kolejowego teren ten powinien być zadbany i pełnić wizytówkę miasta. Podróżni oczekujący na pociąg mogliby tam w przyjemnym otoczeniu spędzać czas. A przede wszystkim teren ten służyłby mieszkańcom miasta w szczególności mieszkańcom osiedla.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy sąsiednich budynków jak i całej dzielnicy. Turyści odwiedzający miasto.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Rewitalizacja placu zgodnie z opisem1 150 000,00
Dokumentacja projektowa i nadzór60 000,00
Opracowanie i nagranie historii dzielnicy Nowe Miasto10 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 220 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4202634198 Lng: 14.5489642344

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1040.20/1; Obręb: 1040; Numer działki: 20/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 158; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 22140; Pole powierzchni - graficzna (m2): 22070.42; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4202314511 Lng: 14.5491627179

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1040.20/1; Obręb: 1040; Numer działki: 20/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 158; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 22140; Pole powierzchni - graficzna (m2): 22070.42; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4190677713 Lng: 14.5486584626

Nazwa planu: K.34

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Identyfikator: 326201_1.1039.4/2; Obręb: 1039; Numer działki: 4/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 15; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9129; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9115.54; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4191029379 Lng: 14.5484492503

Nazwa planu: K.34

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Identyfikator: 326201_1.1039.4/2; Obręb: 1039; Numer działki: 4/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 15; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9129; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9115.54; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 20/1 obr. 1040, jako miejsce realizacji zadania. Działka posiada użytek dr. Droga powiatowa.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Trwały zarząd: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Realizacja zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Aleja 3-go Maja na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Owocowej znajduje się na obszar historycznego Układu Przestrzennego Śródmieście i chroniona jest mocy Gminnej Ewidencji Zabytów oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Projekt Rewitalizacji Alei 3-go Maja będzie podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich do w/w prac.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała XVI/545/99 z dnia 22.11.1999 Zmian K.34 teren elementarny K.D.25.G

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na zadanie:"Remont nawierzchni placu (pas rozdziału pomiędzy jezdniami ul. 3 Maja) na odcinku od ul. Owocowej do ul. Narutowicza.".

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na zadanie:"Remont nawierzchni placu (pas rozdziału pomiędzy jezdniami ul. 3 Maja) na odcinku od ul. Owocowej do ul. Narutowicza.". Koszty niezbędne na realizację zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynoszą: 963 531, 14 zł (stan na sierpień 2017 r.)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE