LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Słonecznego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren rekreacyjny wokół Jeziora Słonecznego w dzielnicy Gumieńce

Wnioskodawca:

Adrian Cerkowniak

OPIS ZADANIA:

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni alejek wokół jeziora, przebudowane zostanie boisko na nawierzchnię ze sztucznej trawy, dodatkowo zamontowane zostanie kilka urządzeń na siłownię pod chmurką, które będą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych- w tym także wykonanie alejek pomiędzy urządzeniami wraz utwardzeniem nawierzchni wokół urządzeń.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Poprawa i unowocześnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Słonecznego, czyli miejsca bardzo chętnie odwiedzanego przez mieszkańców.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy dzielnicy

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Remont nawierzchni alejek500 000,00
Remont nawierzchni boiska400 000,00
Montaż ośmiu urządzeń do ćwiczeń200 000,00
Wykonanie alejek do urządzeń do ćwiczeń wraz utwardzeniem nawierzchni wokół urządzeń100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 200 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Nowy Dokument programu Microsoft Office Word (3).docx

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4276780297 Lng: 14.4985091687

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2100.22/1; Obręb: 2100; Numer działki: 22/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 12; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 33638; Pole powierzchni - graficzna (m2): 33631.51; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4269836705 Lng: 14.4987272707

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2100.1/9; Obręb: 2100; Numer działki: 1/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5846; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5845.33; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działka nr 22/1 z obr. 2100- wokół Jeziora Słoneczne.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina jest właścicielem terenu w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nie jest terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała nr XXXVIII/1106/18 z 27 lutego 2018r. "Gumieńce -Derdowskiego 3"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz.nr 22/1 z obrębu 2100 objęta w części terenem elementarnym Z.G.5533.ZP. - na tym terenie planowana inwestycja jest zgodna z planem, w części objęta jest terenem elementarnym Z.G.5553 KD.G - na tym terenie planowana inwestycja nie jest zgodna z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Z.G.5533.ZP. - na tym terenie planowana inwestycja jest zgodna z planem

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1 230 000 zł

Uwagi:

dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 30 000,00 zł Remont alejek - 500 000,00 zł - szacowana kwota zasadna w przypadku uzupełnienia ubytków lub wymiany częściowej nawierzchni w miejscach najbardziej zniszczonych.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

5 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE