LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

MURAL Z OKAZJI 70 LECIA POGONI SZCZECIN

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ściany szczytowa kamienicy przy ul. Wiszesława 18

Wnioskodawca:

Robert Rusinek

Dodatkowi autorzy:

  • Bartłomiej Hilicki
OPIS ZADANIA:

Zaprojektowanie i wykonanie dużego muralu z okazji 70 lecia klubu Pogoń Szczecin. Mural miał by powstać na całej ścianie budynku. Ze względu na dużą powierzchnię, można na nim umieścić elementy odnoszące się do historii i czasów obecnych Pogoni oraz symbole miasta, które nierozłącznie kojarzy się w całej Polsce z Pogonią. Pogoń Szczecin w tym roku obchodzi 70 lecie swojego istnienia. Cała historia powojennego, polskiego Szczecina łączy się z tym klubem. Powstanie tak monumentalnego malunku, jakim jest mural, było by świetnym prezentem od miasta dla wszystkich mieszkańców Szczecina na 70 lecie Pogoni. Mural był by także elementem nawiązującym do lokalnego patriotyzmu, budującym poczucie więzi pomiędzy mieszkańcami i miastem. Wykonanie oświetlenia pozwoliłoby również na podziwianie malunku wieczorem i nocą oraz podkreśliło jego monumentalny charakter

UZASADNIENIE ZADANIA:

Uświetnienie obchodów 70 lecia Pogoni Szczecin, poprawa estetyki miasta, wzbogacenie przestrzeni miasta poprzez sztukę uliczną, budowanie poczucia lokalnego patriotyzmu oraz więzi między mieszkańcami i miastem, miły prezent dla mieszkańców z okazji 70 lecia najstarszego szczecińskiego klubu sportowego

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina, turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt muralu20 000,00
Wykonanie100 000,00
Oświetlenie20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 140 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Nowa lokalizacja zadania to ściana szczytowa kamienicy przy ul. Wiszesława 18 (działka nr 15/1 z obr. 3031).

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości. Po zmianie odp. bez zmian.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie jest to teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie jest przeznaczona na sprzedaż- ul. Wiszesława 18. Brak kolizji z zdaniem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. Działka: 11/39 i z obrębu 1020 (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ), 2. Działka: 10/12 z obrębu 3009 (UCHWAŁA Nr XLII/1056/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie . 3. nowa lokalizacja- ul.Wiszesława 18,Działka :15/1 z obrębu 3031 (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ).

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

W mpzp brak zapisów dot. lokalizacji murali.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Użycie logo Pogoni Szczecin wymaga zgody klubu. W rozmowie telefonicznej zgoda została udzielona przez rzecznika klubu.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Zadanie mieści się w kwocie przeznaczonej na zadania dzielnicowe małe - Północ - do 157500,00 zł

Uwagi:

Zgodnie z sugestią Pionu Architekta biorąc pod uwagę skalę zadania, analizie trzeba poddać koszty realizacji zadania podane we wniosku SBO (podana przez wnioskodawcę kwota to 140 000 zł.)

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Użycie logo Pogoni Szczecin wymaga zgody klubu. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem UM zgoda została udzielona przez rzecznika prasowego klubu.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE