LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Zielony labirynt przy WZIEU na ul. Cukrowej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Pusty trawnik przed gmachem WZIEU, rozgraniczający teren Uniwersytetu od ulicy Cukrowej.

Wnioskodawca:

Radosław Adamski

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu poprzez stworzenie labiryntu z żywopłotu. Wewnątrz tego miejsca ustawione będą ławeczki na których będzie można usiąść oraz kosze na śmieci. Pomysł zakłada pozostawienie rosnących na tym terenie drzew, a także zasadzenie dwóch nowych magnolii. Labirynt będzie przecięty na dwie części istniejącą już obecnie drogą utwardzoną prowadzącą z przystanku autobusowego na teren WZIUE, tak aby osoby które nie chcą zapuszczać się w zakamarki labiryntu mogły go szybko przejść. Na załączonych zdjęciach, czerwonymi kreskami zaznaczono przykładowy plan nasadzeń żywopłotu

UZASADNIENIE ZADANIA:

Pusty plac przed WZIEU, może zostać wykorzystany jako ciekawe miejsce odpoczynku dla studentów pomiędzy wykładami, zwłaszcza że teren zielony pomiędzy SIL-em a WHUS nie jest zbyt duży i jest na nim jedynie parę ławek.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Studenci i pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,Wydziału Humanistycznego oraz okoliczni mieszkańcy.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dokumentacja i nadzory5 000,00
Ławki parkowe z katalogu mebli miejskich (10 szt.)12 000,00
Kosze na śmieci (10 szt.)5 000,00
Żywopłot jednorzędowy 1100mb.94 000,00
Dwie magnolie pomiedzy parkinigiem WZIEU a wejściem na teren labiryntu10 000,00
Dwie latarnie na głównej drodze16 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 142 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4026485272 Lng: 14.4991286242

Nazwa planu: GUMIEŃCE - CMENTARZ BRONOWICKA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/3822/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/40D9A7462EE647D789F80438FEA00AB7/519.pdf

Identyfikator: 326201_1.2126.9/2; Obręb: 2126; Numer działki: 9/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 182; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 19076; Pole powierzchni - graficzna (m2): 19072.67; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Dz.nr 9/2 z obrębu 2126 Plan Gumieńce – cmentarz- Bronowicka 2 ; Uchwała nr XXII/519/16 z dnia 06.09.2016r. Tereny elementarne: ZG.3032.KS – przeznaczenie parking dla samochodów osobowych i rowerów. Dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe zielenią niską ( w tym Krzewami), a także realizację dojść pieszych do terenu Z.G.3008.U i ZG.3024.KD.L- przeznaczenie terenu droga publiczna, trasa tramwajowa wraz z pętlą tramwajową. W pasie terenu po północno – zachodniej stronie istniejącej jezdni ulicy dopuszcza się jako zagospodarowanie tymczasowe: c) zieleń niską ( w tym Krzewy), urządzenie terenów rekreacyjno – sportowych, pętlę autobusową, zagospodarowanie typu „ rajski ogród”

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Jedynie jako zagospodarowanie tymczasowe, do czasu realizacji inwestycji zgodnej z planem.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZBiLK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

142000,00 Koszt uzależniony od rodzaju i kosztu sadzonek oraz przygotowania terenu do nasadzeń.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

regularna pielęgnacja żywopłotów, podlewanie, nawożenie, uzupełnianie ubytków w nasadzeniach, sprzątanie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZBiLK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Możliwe jest wyłącznie zagospodarowanie tymczasowe. Należy wziąć pod uwagę wyższy koszt realizacji zadania z uwagi na konieczność przygotowania gruntu pod nasadzenia. Istnieje potrzeba zna zwiększenie kosztów dokumentacji projektowej - do uwzględnienia branża elektryczna. Całkowity koszt dla zadania - 157 500,00 zł

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE