LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

SKATEPARK CHEŁMINEK

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Wniosek dotyczy zagospodarowania fragmentu dużej strefy zieleni położonej pomiędzy ulicą Chełmińską a Przewiewną (działka 16/25 obręb 4127). Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar ten powinien być zachowany przed dalszą zabudową o charakterze kubaturowym z naciskiem na zachowanie zieleni i odpoczynek. Niestety aktualnie obszar ten jest miejscem dzikiej eksploracji zorientowanej na konsumpcję alkoholu i niekontrolowany zrzut odpadów. Pomimo niezaprzeczalnych walorów w rejonie tym nie są realizowane cięcia sanitarne, stąd możemy mówić o znaczącym, niekontrolowanym przeroście zieleni.

Wnioskodawca:

Maciej Szyszko

Dodatkowi autorzy:

  • Emilia Oleszkiewicz
  • Małgorzata Górna
  • Marta Wójcik
  • Mirosława Roźmiej
  • Małgorzata Grzybek
  • Eliza Ceglarek
  • Olga Gorajska
OPIS ZADANIA:

Zasadniczym elementem projektu SKATEPARK CHEŁMINEK jest wbudowanie w przestrzeń znajdującej się na tym terenie otwartej polany kameralnego skateparku. Lokalizacja w terenowej niecce, świetnie wykorzystuje uwarunkowania terenowe miejsca, w otoczeniu intensywnie rozwiniętej zieleni stanowić będzie o swoistym mikroklimacie , w tym o odizolowaniu od sąsiedztwa pobliskiej ulicy. Poza tym lokalizacja ta zawiera istotne walory geotechniczne, nie wymaga kosztownych prac ziemnych (wywóz/przywóz ziemi). Projektowanym elementem towarzyszącym będzie zagospodarowanie okolicznych układów komunikacyjnych w kierunku parkowym: alejki z nawierzchni mineralnych, oświetlenie, mała architektura, wartościowe nasadzenia i niezbędne cięcia pielęgnacyjne, których celem będzie prześwietlenie i wydobycie parkowego uroku tego zakątka. Zakres pomysłu poglądowo opisuje załączona mapa. Zatem priorytetem projektu jest budowa atrakcyjnego skateparku o powierzchni około 700 mkw w technologii betonowo-monolitycznej. Założenia szczegółowe dla tej części wniosku: 1) PRZESZKODY – URZĄDZENIA SKATEPARKU Przeszkody w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian, zbrojonych siatką ∅ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C35/45, W-8, F150. Wszystkie elementy łukowe wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów elementów. 2) PŁYTA GŁÓWNA Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką ∅ 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 m na głębokości 1/3 grubości płyty. Płyta musi posiadać spadki w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala spadki powinny być jednostronne. Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. Nie dopuszcza się malowania powierzchni płyty głównej skateparku, ani powierzchni jezdnej urządzeń, stanowi to zagrożenie dla użytkowników ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód. 3) PODBUDOWA Pod płytę skateparku i elementy lane na miejscu: • górna warstwa - pod beton C 8/10 – grubość 10 cm • podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5mm – grubość 15cm • podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63,0mm grubość 15 cm. Nośność podbudowy minimum 60 MPa 4) STAL Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. • Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 48 - 60,3 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom. • Wszystkie profile i kątowniki muszą mieć wyoblone krawędzie (stal walcowana na zimno). • Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze do ślizgania się muszą być wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone. • Profile ochronne na przeszkodach muszą mieć minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach 30x30x3mm) • Profile na elementach takich jak grindbox czy ławka betonowa muszą być osadzone na równo z górną powierzchnią elementu. • Poręcze i ławki stalowe należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej płyty. 5) BARIERKI OCHRONNE Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i boków (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków). Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m. 6) BEZPIECZEŃSTWO - W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja użytkowania skateparku. - Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych. - Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów. - Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na tym terenie muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 7) TOLERANCJE a) Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru. b) Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów. Z uwagi na koszt mkw skateparku (szacowany na poziomie ok. 1500 PLN/mkw) spełniającego tak wysokie standardy techniczne jak tu opisano, druga składowa projektu jaką jest wydobycie walorów parkowych otoczenia, z konieczności ograniczona zostałaby do podstawowego minimum na jakie pozwoli budżet zadania. Być może będzie to projekt i tylko częściowe wykonanie alejek z nawierzchni mineralnych, z elementami oświetlenia, małej architektury, bez cięć sanitarnych, wartościowych nasadzeń, czyli aż do wyczerpania budżetu na zadanie.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W obszarze dzielnicy Prawobrzeże i ściślej tej części miasta, wciąż możemy mówić o sporych deficytach w zagospodarowaniu przestrzeni typu otwartego adresowanej wprost do młodzieży. Projekt SKATEPARK CHEŁMINEK jest odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych. Jest również niewątpliwą szansą budowy miejsca, gdzie w powiązaniu skatepaku z wytyczonymi alejkami parkowymi będzie możliwe doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, deskorolce. Z uwagi na górzyste uwarunkowania Podjuch, dość istotne terenowe ograniczenia dla budowy ścieżek rowerowych, powołane miejsce może wypełnić istniejącą lukę. W rozpatrywaniu dodatkowych aspektów projektowanego zadania należy także uwzględnić niedobór przestrzeni rekreacji i zabaw w górnych partiach osiedla Podjuchy, jak i swoistą szansę rewitalizacji, ucywilizowania tego terenu (obszar nieskrępowanych libacji alkoholowych, dzikie wysypiska śmieci).

BENEFICJENCI ZADANIA:

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Szczecina, dzielnicy Prawobrzeże . Ze szczególnym wskazaniem na osoby młode (dzieci i młodzież), aktywne ruchowo, zainteresowane różnorodnymi formami rekreacji, również tymi w popularnym wydaniu ekstremalnym.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt skateparku i rewitalizacji pobliskiego otoczenia w kierunku parkowym.60 000,00
Całkowity koszt wykonania skateparku betonowo-monolitycznego o szacowanej powierzchni 700 mkw.1 050 000,00
Środki pozostałe na rozpoczęcie częściowej choćby rewitalizacji bliskiego otoczenia skateparku: budowa alejek z nawierzchni mineralnych, budowa oświetlenia, mała architektura, wartościowe nowe nasadzenia i cięcia sanitarne.150 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - SKATEPARK CHEŁMINEK KONCEPCJA WSTEPNA.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3612386387 Lng: 14.5988667011

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4127.16/25; Obręb: 4127; Numer działki: 16/25; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 66; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 26823; Pole powierzchni - graficzna (m2): 26833.36; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren, na którym ma być realizowane zadanie w całości stanowi własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Działka stanowi rezerwę inwestycyjną. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin działka znajduje się w jednostce planistycznej J.P.D,P.03 o funkcji dominującej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności. Zgodnie z opinią WMIRSPN majątek jest obciążony (została ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu). Obciążenie nie koliduje z wnioskiem SBO. Rekomendujemy wniosek do dalszej weryfikacji.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy - brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

zadanie wymaga pozwolenia na budowę, a w związku z tym i decyzji o warunkach zabudowy;

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Wnioskodawca wskazał kwotę 1.260.000,-zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i zabezpieczenia bezpieczeństwa

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

spełnienie zgłoszonych uwag do projektu oraz z innych Wydziałów będzie znaczące do zrealizowania wniosku

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE