LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Parking ogólnodostępny przy ulicy Ledóchowskiego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Teren przy skrzyżowaniu ulic Antoniego Ledóchowskiego i Profesora Ludwika Janiszewskiego

Wnioskodawca:

Adrian Cerkowniak

OPIS ZADANIA:

W miejscu obecnego prywatnego, płatnego i zaniedbanego parkingu należy wykonać nowoczesny parking z płyt ażurowych na kilkadziesiąt miejsc postojowych

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecnie w tej części osiedla Reda jest duży deficyt miejsc postojowych, kierowcy zastawiają chodniki. Wybudowanie parkingu powinno częściowo "uwolnić" trotuary, które powinny służyć pieszym.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy dzielnicy

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
budowa parkingu z płyt ażurowych1 200 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 200 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4053682662 Lng: 14.5021784306

Nazwa planu: GUMIEŃCE - BIAŁOWIESKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/1628/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F34BE344561149EB99671DE5919D61B4/796.pdf

Identyfikator: 326201_1.2133.9/14; Obręb: 2133; Numer działki: 9/14; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 28; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 8198; Pole powierzchni - graficzna (m2): 8197.44; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren elementarny Z.G.6151.KD.G- przeznaczenie droga publiczna- ulica główna wraz z trasą tramwajową oraz drogą wspomagającą. ustala się przekrój - dwie jezdnie główne po dwa pasy ruchu, w pasie rozdzielającym jezdnie torowisko tramwajowe, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Jezdnia wspomagająca o dwóch pasach ruchu, jednostronny chodnik. Przebieg ścieżek rowerowych poza jezdnią ulicy.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Pod warunkiem spełnienia zapisów planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektowej na której podstawie zostanie zrealizowane zadane.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Białowieska" - pod warunkiem spełnienia zapisów przedmiotowego planu.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy 900 000,00zł.

Uwagi:

Szacunkowy koszt sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonania 900 000,00 zł. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego zawartego w dokumentacji projektowej będzie można przewidzieć rzeczywistą wartość inwestycji.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowy koszt 1000-5000 zł.

Uwagi:

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem - poznakowanie poziome i pionowe, naprawy wynikające z bieżącego utrzymania.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ogólnodostępnego parkingu na 50 miejsc po drugiej stronie ulicy tj. przed budynkiem przy ul. Maciejewicza 1-7. Planowany termin realizacji III-IV kwartał 2018 r. Dnia 05.07.2018 r. na stronie ZDiTM został ogłoszony przetarg na zamówienie publiczne : Budowa miejsc postojowych na działce 11/59 z obr. 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ogólnodostępnego parkingu na 50 miejsc po drugiej stronie ulicy tj. przed budynkiem przy ul. Maciejewicza 1-7. Planowany termin realizacji III-IV kwartał 2018 r. Dnia 05.07.2018 r. na stronie ZDiTM został ogłoszony przetarg na zamówienie publiczne : Budowa miejsc postojowych na działce 11/59 z obr. 2126 w rejonie ul. Janiszewskiego w Szczecinie. Po wybudowaniu przedmiotowego parkingu mieszkańcy będą korzystać z ogólnodostępnego parkingu.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE