LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Droga do parku przy ulicy Przygodnej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ulica Przygodna przy ogrodach działkowych

Wnioskodawca:

Adrian Cerkowniak

OPIS ZADANIA:

Remont drogi w ciągu ulicy Przygodnej od ulicy Ku Słońcu do parku Przygodna - w ramach zadania wykonana pieszo-jezdnia z kostki brukowej o uspokojonym ruchu. Dodatkowo jezdnia zostanie oświetlona.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecnie nawierzchnia jezdni jest w fatalnym stanie technicznych, z drogi korzysta bardzo dużo pieszych i rowerzystów, którzy obecnie przez brak oświetlenia i krzywą nawierzchnię nie mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo na tej ulicy.

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy dzielnicy

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
wykonanie pieszo-jezdni1 000 000,00
wykonanie oświetlenia260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4260798403 Lng: 14.4904303551

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2095.100; Obręb: 2095; Numer działki: 100; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 212; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4443; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4455.09; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki: 100 i nr obrębu 2095, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymagana analiza i opinia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Plan „ Gumieńce – Derdowskiego 3” Uchwała nr XXXVIII/1106/18 z dnia 27.02.2018r. ZG.5564.KD.D – droga publiczna- ulica dojazdowa. Ustala się ścieżkę rowerową. Droga w formie ciągu pieszo – jezdnego bez wyodrębniania jezdni i chodników, obszar ruchu uspokojonego, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 7 m do 7,1 m. ZG.5597.KD.D - droga publiczna- ulica dojazdowa. Obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni drogowych. Ustala się przekrój – jezdnia o minimum jednym pasie ruchu oraz jednostronny chodnik, dopuszcza się realizację w formie ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielania jezdni i chodników, ustala się obszar ruchu uspokojonego, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 6,4m do 13,3 m. ZG.5598.KD.D - droga publiczna- ulica dojazdowa. Obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni drogowych. Ustala się przekrój – jezdnia o dwóch pasach ruchu , min. jednostronny chodnik, ustala się obszar ruchu uspokojonego, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 13,4m do 20 m. ZG.5599.KD.D- droga publiczna- ulica dojazdowa. Obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni drogowych. Ustala się przekrój – jezdnia o dwóch pasach ruchu , min. jednostronny chodnik, ustala się obszar ruchu uspokojonego, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10 m do 15 m.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

Nie ma możliwości stwierdzenia zgodności z ustaleniami planu, gdyż proponowane zadanie nie określa parametrów zawartych w ustaleniach.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy opracować dokumentację projektową na podstawie której będzie można zrealizować zdanie.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wykonanie inwestycji zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego 3" naruszy prawa własności na działce nr 176/3 (użytek Bp, Ws) z obrębu 2098 - wieczyste użytkowanie Polski Związek Działkowców. Ponadto należy odrolnić działkę nr 1/12 (użytek Lz-RIVa, RIVa, RIVb, N) będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Inwestycję należy wykonać w trybie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej - ZRID.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wniosek obejmuje realizację ciągu pieszo-jezdnego (remont drogi w ciągu ulicy Przygodnej od ul. Ku Słońcu do parku Przygodna - w ramach zadania wykonania pieszo-jezdnia z kostki brukowej o uspokojonym ruchu). Natomiast zgodnie z Mpzp , realizacja przebudowy ulicy wymaga zajęcia części działki nr 176/3 z obr. 2098 (użytkowanie wieczyste Polskiego Związku Działkowców).

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy - zadanie będzie można zrealizować w formie ZRID.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Proponowany wniosek SBO (remont drogi w ciągu ulicy Przygodnej od ul. Ku Słońcu do parku Przygodna - w ramach zadania wykonania pieszo-jezdnia z kostki brukowej o uspokojonym ruchu) nie jest spójny z Mpzp "Gumieńce - Derdowskiego 3". Wniosek SBO zakłada budowę ciągu pieszo-jezdnego, natomiast zgodnie z Mpzp na odcinku ZG.5599.KD.D jezdnia powinna posiadać dwa pasy ruchu oraz min. jednostronny chodnik . Na pozostałych odcinkach ulicy Przygodnej dopuszcza się realizację jezdni w formie ciągu pieszo-jezdni.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji powyżej 1 roju.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

szacunkowy koszt 2 600 000,00 zł

Uwagi:

W celu doprowadzenia do zgodności z Mpzp, należy wykonać kompleksową dokumentację zawierającą oprócz przebudowy jezdni i budowy oświetlenia dodatkowo budowę kanalizacji deszczowej. Dokładne koszty inwestycji będą zawarte w kosztorysie inwestorskim.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

szacunkowe koszty bieżącego utrzymania 1000-5000 zł.

Uwagi:

Bieżące utrzymanie: oznakowanie pionowe i poziome, remonty w zakresie bieżącego utrzymania, utrzymanie oświetlenia i kanalizacji deszczowej

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Wniosek SBO nie jest spójny z Mpzp "Gumińce - Derdowskiego 3"

Uwagi:

Proponowany wniosek SBO nie jest spójny z Mpzp "Gumieńce - Derdowskiego 3". Wniosek SBO zakłada budowę ciągu pieszo-jezdnego, natomiast zgodnie z Mpzp na odcinku ZG.5599.KD.D jezdnia powinna posiadać dwa pasy ruchu oraz min. jednostronny chodnik . Na pozostałych odcinkach ulicy Przygodnej dopuszcza się realizację jezdni w formie ciągu pieszo-jezdni.

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wniosek SBO nie jest spójny z Mpzp ' Gumieńce - Derdowskiego 3".

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE