LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Zaniedbany obszar Parku Kasprowicza, pomiędzy ul Słowackiego a ulicami Zaciszną i Piotra Skargi.

Wnioskodawca:

Radosław Adamski

OPIS ZADANIA:

Zadanie polegać ma na kompleksowej przebudowie przestrzeni tej części Parku Kasprowicza. W ramach zadania przewiduje się na działce 1/3 ustawienie latanii i nowych ławek, nowe nasadzenia roślinności i pielęgnację obecnie istniejącej, montaż monitoringu, ustawienie huśtawek oraz placu zabaw dla dzieci, montaż miejsca do ćwiczeń Street Workout, remont schodów parkowych i zamontowanie przy nich poręczy oraz ułożenie utwardzonej nawierzchni na działkach 2/9 i 2/10 i części 1/3 prowadzącej do dużych schodów łączących teren z ulicą Słowackiego. Dodatkowo przewiduje się także remont dwóch małych schodów położonych centralnie na działce 1/3. Całość zadania zwieńczyć ma zasadzenie łąki kwietnej na nasłonecznionej części działki 1/3.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Park Kasprowicza jest niewątpliwie reprezentatywnym miejscem na mapie Szczecina. Niestety także i on ma swoje mniej chlubne zakamarki. Takim miejscem jest obszar parku pomiędzy ul. Słowackiego a ulicami Zaciszną i Piotra Skargi. Z powodu braku oświetlenia obszar ten wieczorami jest wykorzystywany przez lokalnych pijaczków jako miejsce spotkań. Miejsce te za dnia także nie przyciąga spacerowiczów poprzez małe w porównaniu do reszty parku walory estetyczne (co obrazują załączone zdjęcia). Taki stan jest niepożądany. Obywatele tracą miejsce wypoczynku na rzecz lokalnego marginesu. Dodatkowo w okolicy powstaje hotel i bezpieczeństwo nieznających lokalnych uwarunkowań gości hotelowych, może być zagrożone podczas wieczornych spacerów w przypadku braku zmiany obecnego stanu rzeczy. Dodatkowo po realizacji projektu okoliczni mieszkańcy zyskają miejsce zabaw dla dzieci, którego w okolicy brak.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina wypoczywający w Parku Kasprowicza, a także turyści.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Lampy parkowe (14 szt)100 000,00
Dokumentacja i nadzory40 000,00
Koszty robót150 000,00
Ławki parkowe (15 szt)18 000,00
Huśtawki dla dzieci20 000,00
Plac zabaw dla dzieci60 000,00
Alejki parkowe - utwardzone ( z posesji do schodów -150 m.)60 000,00
Nowe krzewy 10 szt800,00
Założenie łąki kwietnej 200 m12 000,00
Remont dużych schodów prowadzących od strony ul. Słowackiego i ustawienie poręczy100 000,00
Założenie monitoringu70 000,00
Street Workout80 000,00
Przycięcia i pielegnacja obecnie istniejącej zieleni50 000,00
Remont dwóch małych schodów na działce 1/3 i ustawienie poręczy100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 860 800,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4437899257 Lng: 14.5427765235

Nazwa planu: PARK KASPROWICZA - JASNE BŁONIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/2621/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/CCD2C24D413F4E39B74105AB41734412/1153.pdf

Identyfikator: 326201_1.1022.1/3; Obręb: 1022; Numer działki: 1/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 166; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 10557; Pole powierzchni - graficzna (m2): 10547.69; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4434576333 Lng: 14.5427121505

Nazwa planu: BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/2752/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/5A4F8F666FDA4D5E98D63643A9E00BE6/902.pdf

Identyfikator: 326201_1.1022.2/9; Obręb: 1022; Numer działki: 2/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 4; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1152; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1151.25; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4435087553 Lng: 14.5430554732

Nazwa planu: BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/2752/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/5A4F8F666FDA4D5E98D63643A9E00BE6/902.pdf

Identyfikator: 326201_1.1022.2/10; Obręb: 1022; Numer działki: 2/10; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 3; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1047; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1046.74; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 1/3 obr.1022, dz. nr 2/9 obr. 1022, dz. nr 2/10 obr. 1022, dz. nr 2/11 obr. 1022, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Opinia WMiRSPN: Majątek jest obciążony,; działka 2/11 obr. 1022 - porozumienie ze Wspólnotą Mieszkaniową, działki 2/9 i 2/10 ogrodzone .Realizacja możliwa we współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową.Rekomendujemy do dalszego procedowania z uwzględnieniem uwagi. Działka 1/3 obr. 1022 - ZUK

Uwagi - uzasadnienie

Majątek jest obciążony,; działka 2/11 obr. 1022 - porozumienie ze Wspólnotą Mieszkaniową, działki 2/9 i 2/10 ogrodzone .Realizacja możliwa we współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową.Rekomendujemy do dalszego procedowania z uwzględnieniem uwagi. Działka 1/3 obr. 1022 - ZUK - informacja pracownik WMIRSPN | Różycki Edward | tel.: 5465

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszaru Parku Miejskiego im. Jana Kasprowicza, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. A-920, nr dec. PSOZ/Sz-n/5340/163/94 z dnia 13.12.1994 r.) W związku z tym projekt na w/w terenie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działka 1/3, obr. 1022: UCHWAŁA NR XL/1153/18, „Park Kasprowicza – Jasne Błonia”, teren elementarny : S.Ł.1011.ZP; Działki 2/9, 2/10, 2/11, obr. 1022: UCHWAŁA NR XXXI/902/13, „Bolinko –Niemierzyńska 2”, teren elementarny : S.B.3074.MW,U.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działka 1/3, obr. 1022: teren elementarny : S.Ł.1011.ZP; przeznaczenie terenu: zieleń urządzona; minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego (...) 90%; obowiązuje zachowanie istniejącego układu alej spacerowych wraz z główną osią kompozycyjną parku – ulicą Fałata, dopuszcza się realizację placów zabaw dla dzieci, plan nie przewiduje utwardzenia nawierzchni; lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego np. (...) lampy, (...) warunkuje się niepowodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej,rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych. Działki 2/9, 2/10, 2/11, obr. 1022: teren elementarny : S.B.3074.MW,U.;przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się usługi wbudowane. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej; obowiązuje zachowanie i uzupełnianie kompozycji zieleni urządzonej.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

opinia WMiRSPN

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

porozumienie ze Wspólnotą Mieszkaniową

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak uzgodnień

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1 200 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

25 000 zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Usytuowanie placu zabaw, siłowni oraz sprzętu do ćwiczeń możliwe jest tylko na działce parkowej, która w dużej części jest pochyła a przy obecnym układzie komunikacyjnym rozmieszczenie wszystkich tych trzech funkcji jest niemożliwe. Na wskazanym terenie Parkowym mógłby powstać jedynie mały plac zabaw. Należy również wziąć pod uwagę, że przy nowo wybudowanym hotelu posadowiono plac zabaw. W związku z powyższym rekomendujemy umieszczenie w tym miejscu siłowni i/lub sprzętu do ćwiczeń " street workout". Usytuowanie łąki kwietnej w zacienionym miejscu nie jest możliwe. Możliwość wykonania monitoringu na terenie wskazanym przez Wnioskodawce po uzyskaniu opinii Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Informatyki w fazie projektowania

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Zadanie może okazać się niemożliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Szacunkowy koszt zadania należy przyjąć na poziomie maksymalnym dla zadania dzielnicowego dużego - 1 260 000,00 zł

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE