LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Przebudowa ulicy Kaszubskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Ulica Kaszubska - od Bogurodzicy do Kaszubskiej 57 (w kierunku pl. Zwycięstwa)

Wnioskodawca:

Adrian Cerkowniak

OPIS ZADANIA:

W ramach przebudowy na odcinku ok. 100 metrów (od ulicy Bogurodzicy do Kaszubskiej 57) wyremontowane zostaną chodniki (będą tylko dla pieszych) i jezdnia. Ulica będzie jednokierunkowa w kierunku pl. Zwycięstwa, pojazdy będą parkować prostopadle (na jezdni) po lewej stronie, a równolegle (na jezdni) po prawej stronie jezdni. Wykonane zostanie nowe oświetlenie, zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Jezdnia i chodniki zostaną wykonane z kostki granitowej (jak na Jagiellońskiej czy Księcia Bogusława X).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecnie ulica Kaszubska na tym odcinku to jeden wielki parking, pojazdy nagminnie blokują i dewastują chodniki. Po przebudowie piesi będą mieli szerokie trotuary, a ulica będzie estetyczna i nowoczesna.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy i turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
przebudowa jezdni i chodników2 000 000,00
wykonanie oświetlenia400 000,00
elementy małej architektury300 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4263163761 Lng: 14.5493638516

Nazwa planu: CENTRUM - BRAMA PORTOWA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/16/2009-016.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/819503F261C547C4A4BFFBA452E02286/773.pdf

Identyfikator: 326201_1.1036.15/3; Obręb: 1036; Numer działki: 15/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 178; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5375; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5372.82; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to cześć ul. Kaszubskiej od ul. Bogurodzicy do placu Zwycięstwa- cześć działki nr 15/3 z obr. 1036- własność Gmina, użytek dr. Droga powiatowa nr 5065Z.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina jest właścicielem terenu w całości. Lokalizacja zadania to cześć ul. Kaszubskiej od ul. Bogurodzicy do placu Zwycięstwa- cześć działki nr 15/3 z obr. 1036- własność Gmina, użytek dr.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Droga powiatowa nr 5065Z- nie stanowi terenu inwestycyjnego.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Brak uwag.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XXXI/773/09 CENTRUM - BRAMA PORTOWA

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Konieczna dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami. Szacunkowe koszty wykonania dokumentacji ok. 80000 zł. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie można stwierdzić koszty realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dokumentacja projektowa - około 1 rok. Realizacja zadania - około 1 rok.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt ok. 3 200.000,00 zł

Uwagi:

Przebudowę ulicy Kaszubskiej należy wykonać kompleksowo (przebudowa jezdni, chodników, urządzeń związanych z funkcją drogi) - to jest na całym odcinku jej przebiegu. Dokładny koszt będzie wynikał z kosztorysu inwestorskiego.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

W zależności od zakresu (5000 zł - 10000 zł w ciągu roku)

Uwagi:

Koszty bieżącego utrzymania: czyszczenie nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe, naprawy bieżące.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Z uwagi na charakter obszaru miejskiego, zadanie może być realizowane w ramach budżetu "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka al. Wojska Polskiego w Szczecinie" lub z innych środków finansowych przyznanych przez urząd Miasta Szczecin

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Koszt inwestycji przekracza kwotę przeznaczoną na zadanie ogólnomiejskie w budżecie SBO.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE