LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI NA POGODNIE I W OKOLICACH - BUDOWA NOWYCH STACJI W DZIELNICY ZACHÓD

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul. Mickiewicza, Poniatowskiego ul. Witkiewicza, Derdowskiego ul. Derdowskiego, Taczaka, 26 Kwietnia (skrzyżowanie, bliżej osiedla) ul. Witkiewicza, Twardowskiego ul. Santocka, Ku Słońcu

Wnioskodawca:

Andrzej Śmieliński

Dodatkowi autorzy:

  • Dominika Jackowski
OPIS ZADANIA:

Rozbudowa Szczecińskiego Roweru Miejskiego o nowe stacje, które będą zlokalizowane w Dzielnicy Zachód i zasięgiem będą obejmować teren większości osiedli tejże dzielnicy. Zadanie polega na wybudowaniu dziesięciu nowych stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego we wskazanych lokalizacjach.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Szczeciński Rower Miejski jest jedną z lepszych inwestycji ostatnich lat. Potwierdza to ilość osób wypożyczających rowery, którzy cenią sobie i chwalą ten sposób przemieszczenia się po Szczecinie. Niewątpliwie wpływ na popularność SRM ma również stopniowa jego rozbudowa o kolejne stacje. W ostatnim czasie powstały nowe stacje np. na Prawobrzeżu dzięki czemu udało się połączyć tą formą komunikacji obie części miasta. Niestety w dalszym ciągu brak jest stacji w zachodniej części Szczecina, którą administracyjnie stanowi Dzielnica Zachód. Warto więc rozbudować system SRM o nowe stacje tak aby swoim zasięgiem objął również ww. dzielnice. Pozwoli to mieszkańcom zachodnich części miasta na wypożyczanie rower już w pobliżu swoich miejsc zamieszkania bez konieczności korzystania z innych form transportu. Oczywiście lokalizacja nowych stacji nie może zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkańców jednakże umiejscowienie nowych stacji we wskazanych lokalizacjach pozwoli na korzystanie z SRM stosunkowo dużej ilości osób. Przede wszystkich umożliwi przesiadanie się z komunikacji miejskiej na rower i dalszą podróż – stąd propozycja lokalizacji przy ważnych przystankach i pętli Krzekowo. Ważne jest również aby nowe stacje były powiązane z dotychczasowymi stąd propozycja lokalizacji w ciągu al. Wojska Polskiego czy też w pobliżu osiedla zlokalizowanego na ul. 26 Kwietnia. Nadto lokalizacja nowych stacji SRM została tak zaproponowana aby swoim zasięgiem objąć możliwie największą ilość osiedli wchodzących w skład Dzielnicy Zachód. Dzięki temu inwestycja ta zostanie skierowana do dużej części mieszkańców Dzielnicy Zachód, którzy zamieszkują ww. osiedla.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina, w tym mieszkańcy Dzielnicy Zachód Turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa 6 nowych stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego400 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 400 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4405915130 Lng: 14.5132153170

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2078.59/29; Obręb: 2078; Numer działki: 59/29; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 220; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 596; Pole powierzchni - graficzna (m2): 595.56; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4328130422 Lng: 14.5036093146

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2086.89/5; Obręb: 2086; Numer działki: 89/5; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 174; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2135; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2135.03; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4291151874 Lng: 14.5004979521

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2086.51/3; Obręb: 2086; Numer działki: 51/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 68; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 12949; Pole powierzchni - graficzna (m2): 12936.45; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4208294547 Lng: 14.5125780715

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2106.46/1; Obręb: 2106; Numer działki: 46/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 137; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 21025; Pole powierzchni - graficzna (m2): 20965.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Nowa lokalizacja zadania to działki o użytku dr i nr: 59/29 z obr. 2078, 51/3 z obr. 2086, 5 z obr. 2082 oraz 221/5 z obr. 2101 i 46/1 z obr. 2106- dr. Na podstawie treści wniosku ustalono dla lokalizacji: 1. ul. Szafera (Azoty Arena) – dz. nr 234 obr. 2008 – mi.n. użytek „dr”, 2. ul. Żołnierska (pętla Krzekowo) – dz. nr 3 obr. 2057 – użytek „Ti”, 3. ul. Sosabowskiego/Taczaka/Łukasińskiego– dz. nr 3/1 obr. 2055 – użytek „dr”, 4. ul. Derdowskiego/Taczaka/26 Kwietnia – dz. nr 221/5 obr. 2101 – użytek „dr”, 5. ul. Wernyhory/Mickiewicza/Żołnierska – dz. nr 4 obr. 2060 – użytek „dr”, 6. ul. Unii Lubelskiej/Wojska Polskiego – dz. nr 57/2 obr. 2030 - – użytek „dr”, 7. ul. Traugutta/Wojska Polskiego – dz. nr 95 obr. 2070 – użytek „dr”, 8. ul. Arkońska (kąpielisko Arkonka) – dz. nr 80/16 obr. 2009 m.in. użytek „dr”, 9. ul. Kupczyka/Zegadłowicza/Miodowa/Wojska Polskiego/ dz. nr 2 obr. 2009 – min. użytek „dr” i Kąpielisko Głębokie – dz. nr 93/7 obr. 2001 – min. użytek „dr” 10. ul. Mickiewicza/Poniatowskiego – dz. nr 59/29 obr. 2078 – użytek „dr”, jako miejsce realizacji zadania. Działka nr 2 obr. 2009 właściciel: Skarb Państwa. Pozostałe działki właściciel: Gmina Miasto Szczecin Działka nr 93/7 obr. 2001 gospodarowanie: Zakład Usług Komunalnych.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wszystkie działki z nowej lokalizacji sa własnością Gminy Miasto Szczecin, w przypadku działki nr 5 z obr. 2082 trwałym zarządcą jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wszystkie dziaki posiadają użytek dr.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działki posiadające użytek "dr".

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nowa lokalizacja zadania to działki o użytku dr i nr: 59/29 z obr. 2078, 51/3 z obr. 2086, 5 z obr. 2082 oraz 221/5 z obr. 2101, 46/1 z obr. 2106. Działki nr 51/3 obr. 2086, 5 obr. 2082 (trwały zarządca: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie) i 46/1 obr. 2106 posiadają użytek drogowy (dr). Konieczna konsultacja z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Na działce nr 1/4 z obr. 2085 zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy, który w części może zajmować działkę nr 51/3 z obrębu 2086. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa użytkowania zostanie wszczęte po ustaleniu zakresu władania przez Rodzinny Ogród Działkowy, które zostanie zlecone do Biura Geodety Miasta tut. Urzędu w 2019r. Dopiero to pokaże, czy w zakresie działki nr 51/3 występuje kolizja z zadaniem SBO- WMIRSPN. Pytanie czy stacja SRM może być zlokalizowana na działce nr 51/3 obr. 2086 poza terenem ogródków działkowych należy zadać ZDiTM ponieważ jest to działka drogowa.

Uwagi - uzasadnienie

Działki drogowe- wymaga opinii ZDiTM. Spełnia tylko i wyłącznie pod warunkiem, że lokalizacja punktu na działce 51/3 z obr. 2086 będzie poza terenem ogródków działkowych oraz ZDiTM wyrazi zgodę , gdyż działka posiada użytek dr. (Na działce nr 1/4 z obr. 2085 zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy, który w części może zajmować działkę nr 51/3 z obrębu 2086. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa użytkowania zostanie wszczęte po ustaleniu zakresu władania przez Rodzinny Ogród Działkowy, które zostanie zlecone do Biura Geodety Miasta tut. Urzędu w 2019r. Dopiero to pokaże, czy w zakresie działki nr 51/3 występuje kolizja z zadaniem SBO-WMIRSPN).

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Lokalizacja: 2. Skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Poniatowskiego dz.nr 59/29 o.2078 – brak planu 3. Skrzyżowanie ul. Derdowskiego z ul. Taczaka dz.nr 51/3 o. 2086 – Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „ Gumieńce- Derdowskiego 3” ( Uchwała nr XXXVIII/1106/18 ) 4. Skrzyżowanie ul. Derdowskiego z ul. 26 Kwietnia dz.nr 221/5 o. 2101 – zmiana K.51 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina – Uchwała nr XVI/554/99 z dnia 22.11.1999r.- teren elementarny KD.12.G. 6. Skrzyżowanie ul. Ku Słońcu z ul. Santocką dz.nr 46/1 o. 2106 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

stacja rowerów miejskich jako obiekt małej architektury lub urządzenia w drodze nie wymaga ustalania decyzji o warunkach zabudowy. Na terenie objętym Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „ Gumieńce- Derdowskiego 3” ( Uchwała nr XXXVIII/1106/18 ) lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów... warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

Lokalizacja dz.nr 234 z obrębu 2008 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Zawadzkiego- Klonowica 2” – teren objęty ZRiD-em Lokalizacja dz.nr 3 z obrębu 2057 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Krzekowo Nowoszeroka” – teren objęty ZRiD-em Lokalizacja dz.nr 3/1 z obrębu 2055 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Pogodno - Taczaka” – Uchwała Nr XXX/803/17 z dnia 23.05.2017r.- teren elem.Z.P.6017.KD.G Lokalizacja dz.nr 221/5 z obrębu 2101 Skrzyżowanie ul. 26 Kwietnia z ul. Derdowskiego – zmiana K.51 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina – Uchwała nr XVI/554/99 z dnia 22.11.1999r.- teren elementarny KD.12.G. Lokalizacja dz.nr 4 z obrębu 2060 skrzyżowanie ul. Wernyhory- Mickiewicza – brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Lokalizacja dz.nr 57/2 z obrębu 2030 skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Unii Lubelskiej– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Zawadzkiego- Klonowica 2” Uchwała nr XXXVIII/940/09 z dnia 07.09.2009r. – teren elem.Z.Z.1108. KDL . Lokalizacja dz.nr 95 z obrębu 2070 – skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Traugutta – brak planu Wskazana na mapie lokalizacja to dz.nr 89/2 a nie dz.nr 95. Lokalizacja dz.nr 80/16 z obrębu 2009 na terenie Kąpieliska „Arkonka” – brak planu . Lokalizacja dz.nr 10 dz.nr 93/7 skrzyżowanie ul. Zegadłowicza- Kupczyka – brak planu , w przygotowaniu ZRiD Lokalizacja dz.nr 59/29 z obrębu 2078 – dla części działki wzdłuż ul. Poniatowskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Pogodno Somosierry” Uchwała nr XXVII/790/13 z 25.02.2013r.– teren elem.Z.P.4184.KD.Z, na części działki wskazana ul. Mickiewicza przy Poniatowskiego - brak planu Na terenach objętych ZRiD-em ( Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) brak możliwości lokalizacji obiektów.

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - NIOL

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

810 000,00 zł

Uwagi:

koszt szacunkowy

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

150 000,00zł

Uwagi:

na podstawie kosztów utrzymania 10 stacji w systemie Bike_S

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

W związku z uzgodnieniami dotyczącym dalszego postępowania w związku z funkcjonowaniem SRM: niezależnie od oceny lokalizacji, realizacja może być brana pod uwagę dopiero w roku 2020. Do końca 2019 SRM będzie funkcjonował w dotychczasowym kształcie, a jednocześnie ten okres będzie czasem przeznaczonym na wybór operatora i modelu działania SRM na kolejny okres. Koncepcja docelowego kształtu systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego zawiera granice obszaru systemu Bike_S, poza który nie ma możliwości lokowania nowych stacji zarówno Sponsorskich jak i ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Stacje po za granicami zawartymi w koncepcji spowodują zatracenie wstępnych założeń budowy systemu m.in. wspomaganie transportu miejskiego oraz wielokrotnie zwiększy koszty utrzymania systemu Bike_S, przykładem może być stacja na ul. Duńskiej powstała ze środków SBO w 2017. Jest to stacja, która generuje duże koszty związane z alokacją, ponieważ na tej stacji są tylko wypożyczenia a nie ma zwrotów. Operator nie rekomenduje dalszych inwestycji w aktualnie funkcjonujący system Bike_S. Aktualnie wypożyczalnia składa się z zintegrowanych systemów dwóch różnych dostawców przez co nie funkcjonuje optymalnie. W najbliższej przyszłości zalecana jest wymiana całego systemu wypożyczania rowerów na system IV generacji. Nowy system umożliwi zmiany charakteru wypożyczalni z punktowej na obszarową uniezależniona od stacji.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - NIOL

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE