LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

SZCZECIŃSKI SKUTER MIEJSKI

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

CAŁE MIASTO

Wnioskodawca:

Igor Podeszwik

Dodatkowi autorzy:

  • Tomasz Kuliszenko
OPIS ZADANIA:

ZAKUP 100 ELEKTRYCZNYCH SKUTERÓW DOBREJ JAKOŚCI ORAZ 100 WYMIENNYCH AKUMULATORÓW, A TAKŻE STWORZENIE MOBLINEJ APLIKACJI

UZASADNIENIE ZADANIA:

Skuter miejski usprawni poruszanie się po mieście, a także wpłynie na ograniczenie ruchu aut w centrum. Na przykład osoba, która przyjedzie do centrum miasta komunikacją miejską będzie miała możliwość szybkiego i wygodnego poruszania się po nim właśnie skuterem elektrycznym. Do wypożyczenia pojazdu niezbędna będzie mobilna aplikacja za pomocą której skuter będzie można znaleźć w najbliższej okolicy. Następnie użytkownik będzie mógł go zarezerwować i w określonym czasie wynająć (np. użytkownik będzie miał na to 20 minut). Po przybiciu do celu skuter będzie można zaparkować w dowolnym miejscu. Użytkownik ponosi opłatę za rzeczywisty czas przejazdu (np. minuta to 60 groszy). Podobny system działa w np. Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Berlinie i Paryżu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

MIESZKAŃCY

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
100 ELEKTRYCZNYCH SKUTERÓW DOBREJ JAKOŚCI1 100 000,00
100 WYMIENNYCH AKUMULATORÓW40 000,00
STWORZENIE MOBLINEJ APLIKACJI150 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 290 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - NIOL

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zadanie dotyczy mienia gminnego

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

2 100 000,00 zł

Uwagi:

koszt szacunkowy

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

1 500 000,00 zł

Uwagi:

w tym koszt: serwisu, części zamiennych, alokacji, ubezpieczenia, koszty pracownicze

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Spółka NiOL jako potencjalny operator systemu pozytywnie opiniuje propozycje zadania do SBO 2019: „Szczeciński Skuter Miejski”. Podobne wypożyczalnie działają z sukcesem w wielu Polskich i europejskich miastach. Spółka posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zadań związanych z poborem opłat rozproszonych, obsługa klienta oraz serwisowaniem infrastruktury rozlokowanej na terenie miasta Szczecina takich jak Strefa Płatnego Parkowania i Szczeciński Rower Miejski. Zaproponowana przez Wnioskodawcę ilość skuterów jak i akumulatorów zapasowych w ocenie spółki pozwoli na prawidłową realizację zadania przy uwzględnieniu wyższych kosztów inwestycji i utrzymania systemu.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

przy podniesieniu kosztów inwestycji i utrzymania systemu

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - NIOL

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Skuter miejski jako wypożyczalnia funkcjonuje w kilku miastach na zasadach krótkoterminowego najmu. Operatorem tego rodzaju usługi nie jest gmina A podmiot prywatny prowadzący działalność gospodarczą nakierowaną na osiągnięcie zysku. Wypożyczalnie nie są finansowane ze środków publicznych a miasto może dla takiej działalności być partnerem w zakresie promowania tego rodzaju mobilności stanowiącej alternatywę dla transportu samochodowego. Sam zakup i stworzenie systemu wypożyczenia to jedynie punkt wyjścia dla wydatķów Doświadczenia z prostszy systemem rewiru miejskiego wskazują, że utrzymanie systemu wypożyczania generuje wydatki bieżące związane z obsługą i serwisem. Dla Szczecińskiego roweru Miejskiego to 3 mln rocznie. Celem miasta jest kontynuowanie i rozwój systemy roweru Miejskiego A wypożyczalnie skuterów czy pojazdów na zasadzie car sharing winny być zarezerwowane dla prywatnych i inwestorów Dla skuterów największym operatorem jest https://blinkee.city/pl/

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE