LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul. Wszystkich Świętych (niezagospodarowany teren w pobliżu parkingu i ul. Zakole)

Wnioskodawca:

Andrzej Śmieliński

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na wykonaniu miasteczka ruchu drogowego, na którym odwzorowane byłby ulice, oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna, znaki itd. w celu nauki i propagowania prawidłowych zasad ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Miasteczko ruchu drogowego ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w zasady bezpiecznego ruchu na drodze. Nadto mogłoby to być miejsce gdzie odbywały się egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Przewidywana szerokość jezdni wynosiła by 2 metry. W miasteczku znajdowałyby się 2-3 proste jezdnie, łuk, 3-4 skrzyżowania zwykłe (także z ruchem okrężnym), jak również skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występowałby również pas jezdni jednokierunkowej jak i oznaczenie strefy zamieszkania. Można by również wyróżnić przejazd kolejowy, ścieżki rowerowe lub progi zwalniające. Podłoże byłoby wykonane z nawierzchni asfaltowej lub kostki brukowej. W miasteczku należałoby również wyróżnić chodniki oraz przejścia dla pieszych (także z sygnalizacją). Znaki były by wykonane w wersji mini i powinny uwzględniać znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające. Sygnalizacja świetlna również powinna być wykonana w wersji mini i powinna uwzględniać co najmniej 3-4 maszty sygnalizacyjne. Wszystkie rozwiązania byłyby zgodne z Kodeksem ruchu drogowego. Dodatkowo na przestrzeniach pomiędzy jezdnią i chodnikami można posadzić trawnik oraz umieścić inne nasadzenia. Oprócz tego można by w miasteczku umieścić wiaty z ławkami, lub sam ławki. Należałoby również wykonać ogrodzenie całego terenu miasteczka. Miasteczko byłoby ogólnodostępne jak również mogłoby się tam obywać imprezy organizowane pod patronatem Policji, Straży Miejskiej czy szkół mając na celu propagowanie zasad ruchu drogowego. W miasteczku można by przeprowadzać np. turnieje wiedzy o ruchu drogowym czy inne wydarzenia związane z ruchem drogowym. Dla miasteczka sporządzony byłby regulamin korzystania aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. Głównymi odbiorcami miasteczka rowerowego byłyby dzieci i młodzież szkolna poruszająca się na rowerach.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina (głównie dzieci i młodzież) Turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa miesteczka ruchu drogowego800 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 800 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4555072046 Lng: 14.5402863979

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2038.38/44; Obręb: 2038; Numer działki: 38/44; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 74; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5618; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5617.49; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie podano
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 38/44 z obr. 2038, jako miejsce realizacji zadania (jest to kolejna zmiana lokalizacji).

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników ustalono dz. nr 38/44 z obr. 2038, jako miejsce realizacji zadania- GMSz jest właścicielem działki w całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Jest to atrakcyjny teren inwestycyjny, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin przeznaczony jest pod zabudową mieszkaniową wysokiej intensywności. Obecnie rezerwa inwestycyjna do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją dyrektora WZiON ( pismo z dnia 30.08.2018 r. , znak: WZiON-I.681.342.2018.DC)- rekomendacja części nieruchomości gruntowej dz. 38/44, obr. 2038- o pow. ca 2240 m2, wyłącznie na realizację projektu "Wodna kraina".

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Dot. działki nr 38/44 z obr. 2038 Opinia WZiON: obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży. Opinia WMiRSPN: Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Jest to atrakcyjny teren inwestycyjny, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin przeznaczony jest pod zabudową mieszkaniową wysokiej intensywności. Obecnie rezerwa inwestycyjna do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją dyrektora WZiON ( pismo z dnia 30.08.2018 r. , znak: WZiON-I.681.342.2018.DC)- rekomendacja części nieruchomości gruntowej dz. 38/44, obr. 2038- o pow. ca 2240 m2, wyłącznie na realizację projektu "Wodna kraina".

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

wydział nie ma podstaw do zaopiniowania zadania

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że ustalenie warunków zabudowy będzie możliwe.

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na działce nr 14 obręb 2035 ZUK zrealizoł w ubiegłym roku siłownię pod chmurką oraz ustawiono nowe kosze do koszykówki na istniejącym boisku do koszykówki z kostki betonowej. W trakcie opracowania jest dokumentacja na doposażenie siłowni pod chmurką i oświetlenie tego terenu. Planowane miasteczko rowerowe koliduje z już wykonanym zagospodarowaniem.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowy koszt to 300.000 zł do 800.000 zł w zależności od wielkości miasteczka oraz rodzaju nawierzchni.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty utrzymania, sprzątania, konserwacji itd. - ok. 10.000 zł rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Działka nr 14 obręb 2035 została zagospodarowana na siłownię pod chmurką (w 2017 r.) oraz boisko do koszykówki. W związku z tym na tym terenie nie ma już miejsca na realizację miasteczka rowerowego.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE