LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Projekt dotyczy powołania niewielkiego lapidarium w rejonie Parku Dobrosąsiedzkiego w Podjuchach. Ściśle dotyczy działek: nr 4/7 obręb 4120; nr 52, obręb 4114; nr 49 obręb 4114; nr 8/8, obręb 4114. Wszystkie wskazane działki są własnością miasta Szczecin i pozostają we władaniu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Wnioskodawca:

Maciej Szyszko

Dodatkowi autorzy:

  • Emilia Oleszkiewicz
  • Małgorzata Górna
  • Marta Wójcik
  • Mirosława Roźmiej
  • Małgorzata Grzybek
  • Eliza Ceglarek
  • Olga Gorajska
OPIS ZADANIA:

Wskazany teren pomimo, iż jest obiektem pocmentarnym od wielu już lat usiłuje pełnić funkcję parkową. Codziennie w jego granicach można spotkać osoby oddające się rekreacji (spacerowicze, biegacze, osoby z psami, rodzice z dziećmi). Niestety na aktualnym kontekście wykorzystywania obiektu istotnie ciąży fakt pozostałości porozrzucanych nagrobków dawnego cmentarza ewangelickiego. Inwentaryzacja terenu wskazała istnienie około 40 takich nagrobków. Załączona dokumentacja zdjęciowa obrazuje aktualny stan rzeczywisty. Przedkładany projekt LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM jest próbą ucywilizowania powoli następującego procesu desakralizacji tej przestrzeni z jednoczesnym poszanowaniem kontekstu zakorzenienia i tradycji - funkcja memorialna lapidarium. Od okresu powojennego kwestia ta nie została bowiem należycie rozwiązana. Najpierw cmentarz przekopywany był przez tzw. "poszukiwaczy skarbów". Potem z chwilą jego likwidacji w latach 60 pozostawiono cały bałagan. Aktualnie nie sposób przypisać przewróconych nagrobków do historycznych kwater. Poszerzając nieco kontekst strona niemiecka nie przejawia obecnie zainteresowania tym obiektem, a w aspekcie prawnym obiekt nie jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Celem postulowanego projektu jest zebranie wszystkich istniejących płyt nagrobków z terenu PARKU DOBROSĄSIEDZKIEGO i wbudowanie ich wzorem podobnych rozwiązań w nowe lapidarium. Szkic propozycji takiego lapidarium znajduje się w załączniku. Jego ścisła lokalizacja powiązana byłaby z istniejącymi pozostałościami większego skupiska zgromadzonych nagrobków. Podsumowując projekt LAPIDARIUM W PARKU DOBROSĄSIEDZKIM obejmuje: stworzenie dokumentacji lapidarium; zebranie, oczyszczenie porozrzucanych nagrobków i wbudowanie ich zgodnie z założoną kompozycją. Ponadto uwzględnia szersze opracowanie historyczne dla tego terenu, które powinno wyrazić się na tablicach informacyjnych projektowanej części wspomnieniowej.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ucywilizowanie przestrzeni publicznej. Rozwiązanie wieloletniego problemu, który urąga chrześcijańskiej, europejskiej kulturze poszanowania pamięci osób zmarłych. Stworzenie miejsca o znaczeniu lokalnego pojednania międzynarodowego i religijnego (lapidarium utworzą pozostałości nagrobków ewangelików i Niemców). Wreszcie poprzez utworzenie części memorialnej społeczne i kulturowe odblokowanie dużego fragmentu terenu przynależnego do Parku Dobrosąsiedzkiego.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszystkie osoby odnoszące się z poszanowaniem do historii naszego miasta Szczecina dodatkowo z wyszczególnieniem okresu przed 1945 rokiem. Zgodnie z zamierzeniem wnioskodawców miłośnicy historii lokalnej znajdą w tym projekcie elementy rzetelnej informacji historycznej (tablice pamiątkowe). Natomiast przybyli goście z Niemiec być może odnajdą wskazówki rodowe. Projekt ten jest również ważny dla zwykłych mieszkańców osiedla Podjuchy. Przede wszystkim mieszkających w górnych partiach Podjuch wykorzystujących położenie i walory Parku Dobrosąsiedzkiego dla codziennego wytchnienia i rekreacji.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt i całościowe wykonanie lapidarium.157 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - 01_PLAN_SYTUACYJNY.PDF

pobierz plik - 02_TABLICA.PDF

pobierz plik - 03_WIDOKI_1.PDF

pobierz plik - 04_WIDOKI_2.PDF

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3658290731 Lng: 14.6057224274

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4120.4/7; Obręb: 4120; Numer działki: 4/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 37; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24620; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24615.06; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie stanowi w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Zadanie miałby być realizowane w większości na terenach inwestycyjnych. Rekomendujemy wniosek do dalszej weryfikacji. Wniosek wymaga opinii Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Działka 4/7, obręb 4120 stanowi obszar dawnego cmentarza ewangelickiego i chroniona jest na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Projekt Lapidarium w obrębie w/w działki będzie podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich do prac na tym terenie.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy z powodu braku planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

proponowane przedsięwzięcie można uznać za wykonywanie obiektów małej architektury, nie wymagające pozwolenia na budowę;wymagany będzie projekt zagospodarowania terenu wykonany w oparciu o zalecenia konserwatora zabytków i z nim uzgodniony, patrz uwagi Miejskiego Konserwatora Zabytków

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Mienie gminne.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Bez udziału innego podmiotu.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zadano pytania do BS.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren gminny.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

157500

Uwagi:

Istnieje możliwość zrealizowania zadania w przedmiotowej kwocie w sytuacji zaprojektowania zakresu i użycia materiałów dostosowanych do posiadanych środków.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty utrzymania i konserwacji - ok. 5-10 tys./rok w zależności od zrealizowanego zakresu

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE