LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

KACZKOMATY

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

1. Park Kasprowicza - Jezioro Rusałka 2. Ul. Miodowa - Staw Wędkarski 3. Staw Brodowski

Wnioskodawca:

Andrzej Śmieliński

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na montażu tzw. kaczkomatów (po 2 sztuki na lokalizację) podających małe porcje karmy dla dzikich ptaków.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W ramach tego zadania w trzech lokalizacjach w Szczecinie (przy jeziorach luba stawach) umieszczone byłyby po dwa tzw. kaczkomaty, które zawierałyby małe porcje karmy dla dzikch ptaków (np. pszenica, kukurydza, proso). Mieszkańcy chętnie dokarmiają ptaki jednakże najczęściej robią to chlebem co nie jest dla nich zdrowe. Dobrze jest w śród mieszkańców (szczególnie dzieci) promować ideę dokarmiania zwierząt. Ważne jednak żeby było to robione z myślą o dobru zwierząt i im nie szkodziło. Kaczkomat mógłby zostać tak przygotowany aby wydawał tylko odpowiednią porcję karmy by nie prowadzić do przekarmienia ptaków. Działać mógłby podobnie do automatów z zabawkami dla dzieci (z użyciem pokrętła) przy czym w założeniu karma powinna być wydawana nieodpłatnie. Za jej uzupełnianie odpowiedzialne byłyby służby miejskie np. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Urządzenia takie pojawiły się już np. w Warszawie, Poznaniu czy Trójmieście.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina Turyści Ptaki miejskie

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Montaż 6 urządzeń (kaczkomatów)12 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 12 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4445888821 Lng: 14.5377572922

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2139.3/7; Obręb: 2139; Numer działki: 3/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 184127; Pole powierzchni - graficzna (m2): 184057.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4725169899 Lng: 14.4873395835

Nazwa planu: PARK LEŚNY ARKOŃSKI - DOLINA 7 MŁYNÓW

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/0F25E91E42CA497C8A751D5A70779845/376.pdf

Identyfikator: 326201_1.2007.70/1; Obręb: 2007; Numer działki: 70/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 73; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 311102; Pole powierzchni - graficzna (m2): 311059.19; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4503777150 Lng: 14.5659497653

Nazwa planu: NIEBUSZEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8A954A7A277E4E379E7A21FB8B0D1150/597.pdf

Identyfikator: 326201_1.3100.25/53; Obręb: 3100; Numer działki: 25/53; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 132; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 80399; Pole powierzchni - graficzna (m2): 80328.24; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 3/7 obr. 2139, dz. 70/1 obr. 2007,dz. 25/53 obr. 3100, jako miejsce realizacji zadania. Działka nr 70/1 obr. 2007 m.in. użytek „dr”. Działka nr 25/53 obr. 3100 m.in. użytek „dr”.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Majątek jest obciążony (została ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu oraz służebność przesyłu). Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z konserwatorem zabytków.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

część wskazanych lokalizacji na terenie objętym Uchwałą nr XIV/376/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z dnia 28 grudnia 2007 r., Nr 129, poz. 2700) "Park Leśny Arkoński - Dolina Siedmiu Młynów" i Uchwałą nr XXIII/597/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r. "Niebuszewo" (Dz. U. Woj. Zachodniopom. z dnia 4 sierpnia 2008 r., Nr 67, poz. 1473). Część lokalizacji na terenie nieobjętym planem.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Plan zagospodarowania nie odnosi się do "Kaczkomatów". Wnioskowane nieruchomości znajdują się na terenie o przeznaczeniu: lasy o funkcji turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej, Staw Wędkarski (działka nr 70/1) oraz zieleń urządzona, Staw Brodowski (działka nr 25/53), Działka nr 3/7 - brak planu.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

12 000

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

Zakup i uzupełnianie pokarmu, naprawy i konserwacja urządzeń - koszt szacunkowy 6000 zł brutto.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Jedno źródło pożywienia zmienia nawyki żywieniowe dzikiego ptactwa, może prowadzić do wielu chorób. Małe porcje sugerowane przez autora projektu nie gwarantują, że osoba karmiąca dostosuje się do sugestii nieprzekarmiania.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Negatywna opinia montażu kaczkomatów przy zbiornikach wodnych wystąpiła przy ocenie zadania AKTYWNE NIEBUSZEWO DLA MŁODYCH I STARSZYCH 5 W 1 w edycji SBO 2017. Kaczkomaty zostały usunięte z zakresu rzeczowego zadnia przez samego autora.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE