LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Różana Fontanna

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

skwer pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią

Wnioskodawca:

Waldemar Tomczyk

Dodatkowi autorzy:

  • Bożena Błaszczyk
  • Jan Stencelewicz
OPIS ZADANIA:

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią. W dolnej części fontanny będzie znajdować się basenik z wodą napełniany w obiegu zamkniętym przez pompą wodną. Fontanna wykonana w technologii finecrete, piaskowca, bądź w innej trwałej technologii i uzupełniona efektownym oświetleniem. Teren wokół fontanny w miarę możliwości uzupełniony elementami małej architektury, kilkoma ławeczkami i nasadzeniami róż. Wielkość i technologia wykonania fontanny oraz zakres wykonania małej architektury i nasadzeń zostanie przez projektanta dobrany tak, by zadanie zmieściło się w szacunkowych kosztach. Oświetlenie i nasadzenia róż są fakultatywnymi elementami zadania. Zostaną wykonane, o ile kosztorys na to pozwoli.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Skwer będzie zagospodarowany w 2018 roku jako "Różany Ogród II" w ramach realizacji zadania SBO 2018. Różana fontanna będzie stanowić dopełnienie różanego ogrodu i będzie dodatkowym estetycznym elementem miejsca stanowiącego w najbliższej przyszłości centrum rekreacyjne i ośrodek wypoczynku mieszkańców wśród zieleni. Wykonane podłączenie wody na skwerze będzie mogło ponadto służyć Zakładowi Usług Komunalnych do podlewania roślin nasadzonych na tym skwerze w ramach już realizowanego zadania SBO 2018 "Różane Ogrody II". Jak uczy nas doświadczenie, w upalne lata konieczne jest dodatkowe podlewanie roślin szlachetnych na miejskich skwerach, a na całym osiedlu Kijewo nie ma ani jednego ujęcia wody, z którego mogłyby w razie potrzeby skorzystać miejskie służby do podlewania roślin. Z tego powodu róże i jałowce nasadzone w 2017 roku na terenie osiedla niestety usychają.

BENEFICJENCI ZADANIA:

mieszkańcy Prawobrzeża

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
dokumentacja projektowa i nadzory17 500,00
budowa fontanny wraz z pompą i instalacją134 000,00
zakup elementów małej architektury6 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3740566078 Lng: 14.6881130707

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4107.142/3; Obręb: 4107; Numer działki: 142/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 74; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1589; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1589.07; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Realizacja zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na przedmiotowym terenie.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Majowe- Kijewo” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 9 listopada 2007r. Nr 110, poz. 1922) teren elementarny D.O.2184.ZP,WS

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

zgodnie z opinią WZiON

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Modyfikacji wymaga dotychczasowa koncepcja realizacji projektu Różane Ogrody II. Istnieją jednak możliwości realizacji przedmiotowego wniosku po niewielkich zmianach dotyczących zwłaszcza lokalizacji fontanny.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

zgodnie z opiniami podanymi we wniosku przez WZiON i WUiAB,BS

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

przekracza rok budżetowy 1. opracowanie dokumentacji 2. realizacja prac - rozpoczęcie wiosną danego roku

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

157. 500,00 zł

Uwagi:

Po weryfikacji kosztów przez autora (zmniejszenie zakresu rzeczowego oraz podniesienie wartości niektórych pozycji budżetowych - urealnienie kosztów w granicach zadań dzielnicowych małych), zadanie jest możliwe do realizacji.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty eksploatacji obiektu.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE