LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Stojaki rowerowe na placu Grunwaldzkim

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Plac Grunwaldzki - skrzyżowania z ulicami Generała Ludomiła Rayskiego, Śląską, Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wnioskodawca:

Adrian Cerkowniak

OPIS ZADANIA:

W ramach zadania w obrębie całego placu Grunwaldzkiego, przy skrzyżowaniu z ulicami Generała Ludomiła Rayskiego, Śląską i Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie zamontowanych kilkadziesiąt stojaków rowerowych. Stojaki zostaną zamontowane w chodniku, w okolicach przejść dla pieszych, przy polach wyłączonych z ruchu.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Obecnie w obrębie placu Grunwaldzkiego nie ma żadnego stojaka rowerowego, a w miejscu tym jest dużo lokali usługowych, biur i restauracji do których przyjeżdżają także rowerzyści.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy i turyści - rowerzyści.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakup i montaż (betonowanie) ok. 50 stojaków rowerowych15 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 15 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4321206804 Lng: 14.5483767987

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Na podstawie wniosku oraz opisu zadania ustalono dla lokalizacji Plac Grunwaldzki: dz. 10/3 obr. 1032, jako miejsce realizacji zadania. Działka posiada użytek „dr” – właściciel Województwo Zachodniopomorskie.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działki nr 10/3 obr. 1032 – właściciel Województwo Zachodniopomorskie.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM - droga, właściciel: Województwo Zachodniopomorskie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Brak uwag.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XI/233/11 - „Centrum ­ Złoty Szlak”, teren elementarny S.C.5003.KD.G, S.C.5008.KD.Z, S.C.5009.KD.L Uchwała Nr XXIII/596/08 „Centrum – Plac Odrodzenia”, teren elementarny S.C.2003.MC, S.C.2016.KD.G, S.C.2005.MC, S.C.2027.KP, S.C.2006.MC, S.C.2020.KD.L, S.C.2007.MC (OBWIESZCZENIE NR 1/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia” w Szczecinie).

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dla terenów elementarnych: S.C.5003.KD.G; przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica główna wraz z trasą tramwajową; S.C.5008.KD.Z; przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica zbiorcza; S.C.5009.KD.L; przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica lokalna; Lokalizacje obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego (...) stojaki na rowery,(...) warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji kołowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych. Dla terenów elementarnych: S.C.2003.MC, S.C.2005.MC, S.C.2006.MC, S.C.2007.MC; Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowousługowa, usługowa; S.C.2016.KD.G; Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica główna wraz z trasą tramwajową; S.C.2027.KP; Przeznaczenie terenu: publicznie dostępny ciąg pieszy; S.C.2020.KD.L; Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. Lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego (...) warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

stojaki typu : "żagiel" "/odwrócone U" (typowe rodzaje stojaków montowanych w granicach Miasta Szczecin: koszt wg oferty wykonawcy - 1 szt. wraz z montażem to 700zł brutto) 50 szt. x 700 zł brutto = 35 000 zł brutto

Uwagi:

zadanie niedoszacowane - koszt realizacji zadania wg szacunkowej wyceny ZDiTM to ok.35 000 zł brutto

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

Wymiana stojaka przypadku uszkodzenia (100 % ceny x ilość uszkodzeń w roku)

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE