LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

ŁADOWARKI USB NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

1. Plac Grunwaldzki 2. Plac Rodła 3. Brama Portowa 4. Plac Kościuszki 5. Plac Szarych Szeregów

Wnioskodawca:

Andrzej Śmieliński

OPIS ZADANIA:

Zadania polega na montażu na przystankach komunikacji miejskiej w słupach solarnych gniazdek USB w celu ładowania urządzeń elektronicznych.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W ramach zadania we wskazanych lokalizacjach zamontowane zostałyby gniazdka USB umożliwiające ładowanie urządzeń elektronicznych. Gniazda USB umieszczone byłyby w słupach solarnych i zawierały kilka wejść. Zadanie skierowane jest do osób mających problem z rozładowanym urządzeniem (słaba bateria), który podróżują pojazdami komunikacji miejskiej i oczekują na przystankach. Czasem nawet kilka minut, które pozostaje do przyjazdu autobusu lub tramwaju pozwala na podładowanie swojego urządzenia (np. telefonu lub tableta).

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina (pasażerowie) Turyści Studenci

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Montaż 21 gniazd USB na przystankach400 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 400 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4324577570 Lng: 14.5477413630

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4318569124 Lng: 14.5549618696

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - CENTRUM - WYZWOLENIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3832/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/6647F7597401470F90AD75E98F3826F0/998.pdf

Identyfikator: 326201_1.1031.15/1; Obręb: 1031; Numer działki: 15/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 56; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11199; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11206.18; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4252174537 Lng: 14.5508299182

Nazwa planu: CENTRUM - BRAMA PORTOWA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2009/16/2009-016.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/819503F261C547C4A4BFFBA452E02286/773.pdf

Identyfikator: 326201_1.1040.19; Obręb: 1040; Numer działki: 19; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 140; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 7776; Pole powierzchni - graficzna (m2): 7767.72; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4272184179 Lng: 14.5378480266

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1042.7/3; Obręb: 1042; Numer działki: 7/3; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 283; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13056; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13044.67; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4331238022 Lng: 14.5409382192

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1033.14; Obręb: 1033; Numer działki: 14; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 174; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5678; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5676.1; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na podstawie działek wskazanych we wniosku oraz opisu zadania ustalono: - dla lokalizacji Plac Grunwaldzki: dz. 10/3 obr. 1032, - dla lokalizacji Plac Rodła dz. nr 10 obr. 1031, dz. nr 13/3 obr. 1031, dz. nr 9/2 obr. 1032, dz. nr 15/1 obr. 1031, - dla lokalizacji Brama Portowa dz. nr 48/2 obr. 1036, dz. nr 21 obr. 1040, dz. nr 19 obr. 1040, - dla lokalizacji Plac Kościuszki dz. nr 38 obr. 2157, dz. nr 1 obr. 1042, dz. nr 7/3 obr. 1042, - dla lokalizacji Plac Szarych Szeregów dz. nr 14 obr. 1033, jako miejsce realizacji zadania. Wszystkie działki posiadają użytek „dr”. Działka nr 7/3 obr. 1042 posiada użytek „dr” i „Bi”. Działki nr 10/3 obr. 1032, dz. nr 9/2 obr. 1032 – właściciel Województwo Zachodniopomorskie.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działki nr 10/3 obr. 1032, dz. nr 9/2 obr. 1032 – właściciel Województwo Zachodniopomorskie. Pozostałe działki właściciel: Gmina Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Pl. Rodła - Uchwała Nr XXXIV/998/13 Śródmieście Północ-Centrum-Wyzwolenia ; Brama Portowa - Uchwała Nr XXXI/773/09 Centrum-Brama Portowa; Pl. Kościuszki - brak planu; Pl. Szarych Szeregów - brak planu; Pl. Grunwaldzki - Uchwała Nr XI/233/11 Centrum - Złoty Szlak

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Plan nie reguluje

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowe koszty ładowarki USB umieszczonej w osobnym słupie z zasilaniem solarnym określono na około 25.000,- zł za jeden punkt. Przy 21 punktach daje to koszt zadania rzędu około 525.000,- zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Bieżące utrzymanie ładowarek (naprawy) oszacowano na około 2000,- zł miesięcznie.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE