LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Publiczne stanowiska do grillowania zasilane słońcem

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Park obok Technoparku Pomerania na ul. Cyfrowej. Dokładna lokalizacja oznaczona na mapie.

Wnioskodawca:

Przemysław Słowik

OPIS ZADANIA:

Zakup i instalacja dwóch stanowisk z elektrycznymi grillami zasilanymi energią słoneczną. Wyposażenie każdego stanowiska przewiduje stół, ławki, zadaszenie, elektryczny grill oraz panele słoneczne.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Park przy Technoparku Pomerania to miejsce mało uczęszczane przez osoby niezwiązane z tym obszarem. Możemy to zmienić wykorzystując tą przestrzeń jako nowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu, przy wspólnym grillowaniu. Jest to miejsce warte zagospodarowania i tchnięcia w nie nowego życia. Obecnie mamy niedawno wyremontowany park, z placem zabaw i duża ilością przestrzeni ale pozbawiony mieszkańców. Możemy zmienić tę lokalizację, w miejsce spotkań rodzin i przyjaciół. Na wzór znanej i lubianej Polany Harcerskiej, wyposażonej w paleniska, proponuję montaż elektrycznych stanowisk do grillowania. Od kilkunastu lat, grillowanie stało się jednym z ulubionych sposobów na spędzanie czasu wolnego w ciepłe dni, na łonie natury. Publiczne stanowiska dają możliwość grillowania dla wszystkich mieszkańców, którzy nie dysponują własnym ogródkiem. Takie stanowiska mogą również podnieść bezpieczeństwo, zniechęcając amatorów grillowania do rozpalania przenośnych, tradycyjnych grilli, które narażają tereny zielone na przypadkowe podpalenie. Stanowiska takie wyposażone będą w stół i ławki do siedzenia. Całość będzie zadaszona, a dach pokryty panelami słonecznymi które będą produkować czystą energię zasilającą grill. Nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w bateriach, a następnie wykorzystana wieczorami lub w mniej słoneczne dni. Wskazane miejsca w parku są dostatecznie nasłonecznione prze cały dzień i posiadają duży obszar nie zacieniony przez drzewa. Publiczne stanowiska do grillowania są obowiązkowym wyposażeniem wielu australijskich parków i stanowią idealne miejsce do spotkań czy organizacji wydarzeń plenerowych. Montaż publicznych, elektrycznych stanowisk w parku na ul. Cyfrowej, ma szansę tchnąć więcej życia w to miejsce tym samym dając mieszkańcom Szczecina kolejny punkt spotkań z przyjaciółmi i rodziną na łonie natury. Jest to z korzyścią dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Zdjęcia w projekcie przedstawiają podobną instalację z Australii (źródło www.greenplate.com.au). Wizualizacje załączone w projekcie to tylko koncepcja poglądowa, może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina. Turyści odwiedzający Ogród Botaniczny..

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dwa w pełni wyposażone stanowiska do grillowania, zasilanie energią słoneczną290 000,00
Projekt10 000,00
Dokumentacja i nadzór wykonawczy30 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 330 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4497705559 Lng: 14.5380321423

Nazwa planu: BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/6/2010-006.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/BFCE925BD598434FBBB2BCD73B36920E/1056.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4501742821 Lng: 14.5386544147

Nazwa planu: BOLINKO - NIEMIERZYŃSKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/6/2010-006.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/BFCE925BD598434FBBB2BCD73B36920E/1056.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zmiana lokalizacji wniosku- obecnie opiniowane jest działka nr 78/2 z obr. 2064 oraz 1/2 z obr. 2032- są to działki miejskie. Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 4 obr. 2139, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zmiana lokalizacji wniosku- obecnie opiniowane jest działka nr 78/2 z obr. 2064 oraz 1/2 z obr. 2032- są to działki Gminy Miasto Szczecin. W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Zmiana lokalizacji wniosku- obecnie opiniowane jest działka nr 78/2 z obr. 2064 oraz 1/2 z obr. 2032- są to działki nie będące terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zmiana lokalizacji wniosku- obecnie opiniowane jest działka nr 78/2 z obr. 2064 oraz 1/2 z obr. 2032. Majątek jest obciążony. Na dz. nr 1/2 z obr. 2032 trwa regulacja sieci ciepłowniczej należącej do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ale nie koliduje z zadaniem SBO. Ponadto na dz. nr 78/2 zawarte są 44 umowy dzierżawy, ale także brak kolizji z zadaniem SBO. Na dz. nr 78/2 z obrębu 2064 - brak spraw, zatem i brak kolizji z zadaniem SBO. Z uwagi jednak na użytek Bz na obu działkach zaleca się konsultacje z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.

Uwagi - uzasadnienie

Majątek jest obciążony. Na dz. nr 1/2 z obr. 2032 trwa regulacja sieci ciepłowniczej należącej do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ale nie koliduje z zadaniem SBO. Ponadto na dz. nr 78/2 zawarte są 44 umowy dzierżawy, ale także brak kolizji z zadaniem SBO. Na dz. nr 78/2 z obrębu 2064 - brak spraw, zatem i brak kolizji z zadaniem SBO. Z uwagi jednak na użytek Bz na obu działkach zaleca się konsultacje z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie spełnia
Uwagi:

Wniosek SBO dotyczy działek nr 1/2, obręb 2032 i 78/2, obręb 2064 , leżących na obszarze Parku Arkońskiego chronionego na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów. W związku z powyższym projekt podlegałby uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane byłoby również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych. Z uwagi na ochronę konserwatorską lokalizacja może powodować degradację układu przestrzennego zabytkowego terenu. Wnioskuje się zmianę lokalizacji.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XLII/1056/09 z 14 grudnia 2009r. - "Bolinko-Niemierzyńska"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Teren elementarny S>B.3003.ZP. przeznaczenie: zieleń urządzona-parkowa.Inwestycja celu publicznego. Plan dopuszcza lokalizację obiektów małej architektury, pod warunkiem uzgodnienia zamierzenia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, z uwagi na to, że w miejscowym planie: Teren zieleni zabytkowej ujętej w gminnej ewidencji zabytków. Teren objęty jest strefą K konserwatorskiej ochrony krajobrazu.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zapytanie do WIM.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Opinia nie jest wymagana.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie jest wymagana zgoda.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

330 000,00, zgodnie z oceną Wnioskodawcy.

Uwagi:

Brak podobnych realizacji. W związku z powyższym należy potraktować podaną kwotę jako czysto szacunkową.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Kilka do kilkudziesięciu tys. zł (np. w przypadku zniszczenia i wymiany panela).

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Po rozeznaniu tematu ze specjalistami z branży elektrycznej ustalono, że w naszych warunkach klimatycznych zastosowanie samych paneli solarnych może nie wystarczyć do prawidłowego funkcjonowania grila. Wymagało by to podłączenia dodatkowej instalacji elektrycznej. W obu sytuacjach budujemy urządzenia elektryczne, które ze względów bezpieczeństwa wymagają stałego nadzoru (silnie rozgrzana płyta grilla użytkowana np. bez nadzoru przez dzieci uczęszczające do przyległej szkoły). Wydaje się zasadnym montaż przedmiotowych urządzeń na fizycznie nadzorowanym terenie.

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE