LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Monitoring Parku Majowe i wybiegu dla psów na Botanicznej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Monitoring powinien być zlokalizowany w Parku Majowe, w jego dużej i małej części po obu stronach ulicy Iwaszkiewicza oraz na nowootwartym wybiegu dla psów na ul. Botanicznej

Wnioskodawca:

Marcin Biskupski

Dodatkowi autorzy:

  • Artur Brończyk
  • Artur Witkowski
  • Barbara Cynowska
OPIS ZADANIA:

Dwie bardzo potrzebne dla mieszkańców Prawobrzeża inwestycje oddane w ostatnim czasie to Park Majowe oraz wybieg dla psów na Botanicznej. Obie chcemy, aby służyły nam mieszkańcom najdłużej jak to możliwe, dlatego zależy nam na zainstalowaniu monitoringu, który pozwoli w sytuacji aktów wandalizmu ustalić sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności za swoje czyny. Kamery powinny być bezprzewodowe, a obraz może nagrywany być na dyski twarde i w razie konieczności odtwarzany w celu ustalenia faktów.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Inwestycja parku warta ponad 2,5 mln jest dla mieszkańców tak cenna, że chcą aby ewentualne akty wandalizmu wiązały się z odpowiedzialnością za swoje działania. Dlatego potrzebny jest monitoring, który będzie także działał odstraszająco na niektóre zachowania.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Szczecina odwiedzający park Majowe lub wybieg na Botanicznej

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Instalacja monitoringu w Parku Majowe wraz z wyposażeniem dodatkowym50 000,00
Instalacja monitoringu na wybiegu dla psów wraz z wyposażeniem dodatowym50 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 100 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3796422084 Lng: 14.6641409397

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4080.76; Obręb: 4080; Numer działki: 76; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 49; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6654; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6651.75; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3788816319 Lng: 14.6661674063

Nazwa planu: MAJOWE - KIJEWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/DB5827F4EBD645F0AC89DEB4C0C540ED/346.pdf

Identyfikator: 326201_1.4070.102; Obręb: 4070; Numer działki: 102; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 76; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3695; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3694.29; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3773776116 Lng: 14.6683775465

Nazwa planu: MAJOWE - MACIEJOWICKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2015/4625/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/21BC4AF31D8E43CCB0B9444963F9FB89/254.pdf

Identyfikator: 326201_1.4083.14/11; Obręb: 4083; Numer działki: 14/11; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 137; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 37602; Pole powierzchni - graficzna (m2): 37595.51; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 77 obr. 4080, dz. nr 76 obr. 4080, dz. nr 102 obr. 4070, dz. nr 14/11 obr. 4083, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

działka nr 14/11 obr. 4083 - teren inwestycyjny

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działki nie są przeznaczone na sprzedaż. Nie dotyczy Wydziału WMiRSPN. Brak obciążeń

Uwagi - uzasadnienie

Dla działki nr 14/11 obr. 4083 - spełnia w części przeznaczonej pod zieleń w terenie elementarnym D.M.3008 ZP miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostała część teren inwestycyjny. Spełnia- dla pozostałych działek.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

na części inwestycji obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Majowe-Kijewo" w Szczecinie - Uchwała nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2007 r., poz. 1922; pozostały teren objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Majowe - Maciejowicka" w Szczecinie - Uchwała nr XII/254/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.10.2015 r. poz. 4625;

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

200 000,00 - 240 000,00 zł (składowe kosztów: dokumentacja projektowa - 60 000,00 zł za dwie lokalizacje; zakup dwóch rejestratorów po 30 000,00 zł = 60 000,00 zł; punkty kamerowe: Park Majowe przy założeniu 10 szt. jest to kwota 60 000,00 zł; psi wybieg przy Botanicznej - 4 punkty kamerowe = 24 000,00 zł - łączna kwota za punkty kamerowe 84 000,00 zł)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty utrzymania i konserwacji - ok. 5.000 zł rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Zadanie przekracza szacunek przewidziany dla zadań dzielnicowych małych. Jednocześnie informujemy, iż Zespół ds. integracji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego opiniuje negatywnie budowę monitoringu wizyjnego dla obu lokalizacji, jako części systemu monitoringu miejskiego (stanowisko w załączeniu).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE