LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

ŁAWECZKI DLA MAM KARMIĄCYCH PIERSIĄ

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

1. Park Stefana Żeromskiego 2. Park Generała Władysława Andersa 3. Jasne Błonia (okolice Urzędu Miejskiego) 4. Tereny zielone w okolicach Parku Jordanowskiego

Wnioskodawca:

Andrzej Śmieliński

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na postawieniu czterech specjalnych ławek przeznaczonych dla matek karmiących piersią.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W czterech wskazanych lokalizacjach (parki) powstałyby specjalne ławki przeznaczone dla matek, które karmią swoje dzieci piersią. Dla matek karmiących piersią istotne jest znalezienie ustronnego miejsca gdzie będą mogły nakarmić swoje pociechy. Zwykłe ławki nie zawsze się do tego nadają np. z uwagi na wystawienie na słońce, zbyt bliską odległość do ulicy czy po porostu zajęcie przez inne osoby. Przedmiotowe ławki umieszczone byłyby tyłem do spacerujących, a nadto posiadałyby zadaszenie. Możliwe jest również takie zaprojektowanie ławek aby zawierały również miejsce do przewijania dzieci. Każda ławka zawierałaby również informację w postaci tabliczki o jej przeznaczeniu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina Matki z dziećmi Turyści

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Montaż 4 specjalnych ławek24 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 24 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4340765780 Lng: 14.5633649826

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1027.3/2; Obręb: 1027; Numer działki: 3/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 2; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 137041; Pole powierzchni - graficzna (m2): 139128.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4275198116 Lng: 14.5475828648

Nazwa planu: CENTRUM - PLAC ODRODZENIA 2

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/4410/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/310EEED59EF048F6B8F480FFB3EFC351/535.pdf

Identyfikator: 326201_1.1035.37; Obręb: 1035; Numer działki: 37; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 248; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 22782; Pole powierzchni - graficzna (m2): 22778.19; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4385009847 Lng: 14.5415210724

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1021.13; Obręb: 1021; Numer działki: 13; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 87; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 64699; Pole powierzchni - graficzna (m2): 64677.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4373090447 Lng: 14.5252668858

Nazwa planu: S.42

Dziennik Urzędowy: http://szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110614.142427%29.dz_urz_nr_51-99.pdf

Uchwała: http://szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/41/%2820110614.142427%29.dz_urz_nr_51-99.pdf

Identyfikator: 326201_1.2148.2/2; Obręb: 2148; Numer działki: 2/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 148; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 67160; Pole powierzchni - graficzna (m2): 67144.58; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy obszarów: - Parku Andersa i Parku Jordanowski(przy ul. Noakowskiego) po zlikwidowanych dawnych cmentarzach (wojskowym i ewangelickim), chronionych na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. W związku z tym inwestycja w obrębie w/w obszarów będzie podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich do prac na tych terenach. - Parku im. Stefana Żeromskiego jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr rej. A – 1109 (nr dec. Kl.540/25/83 z dnia 15.11.1983 r.) oraz Plac Jasne Błonia im. Jana Pawła II jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr rej. 197 (nr dec. DZ-4200/35/O/2004 z dnia 20.12.2004 r.) W związku z tym inwestycja w obrębie w/w obszarów wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. Park Stefana Żeromskiego - nie; 2. Park Generała Władysława Andersa - Uchwała Nr XXIII/535/16 - „Centrum – Plac Odrodzenia 2” , teren elementarny: S.C.2014.ZP (OBWIESZCZENIE NR 1/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Plac Odrodzenia” w Szczecinie; 3. Jasne Błonia (okolice Urzędu Miejskiego) - Uchwała NR XL/1153/18 - „Park Kasprowicza – Jasne Błonia”, teren elementarny: S.P.8018.ZP 4. Tereny zielone w okolicach Parku Jordanowskiego - część działki objęta planem - Uchwała NR.XVI/497/99 - w sprawie zmiany S.42 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieścia, teren elementarny: S.T.01.EP.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

1. brak planu, 2. teren elementarny: S.C.2014.ZP; przeznaczenie terenu: zieleń urządzona - parkowa. Inwestycja celu publicznego; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. Lokalizację obiektów małej architektury (...) warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych; 3.teren elementarny: S.P.8018.ZP; przeznaczenie terenu: zieleń urządzona - Jasne Błonia, pl. im. Jana Pawła II; lokalizację obiektów małej architektury (...) warunkuje się niepowodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych. Na terenach przeznaczonych na realizację zieleni urządzonej ZP dopuszcza się lokalizację: obiektów małej architektury (...); 4.teren elementarny: S.T.01.EP, Dopuszcza się lokalizację nowych i przedłużania lokalizacji istniejących obiektów stanowiących niezbędne wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak (...) ławki parkowe, lampy itp. pod następującymi warunkami: a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, b) brak kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, c) nie powodowania istotnych ograniczeń w komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

24 000 zł - 40 000 zł

Uwagi:

koszt zależny od wybranego modelu ławki lub wiaty

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

800 zł konserwacja ławek (malowanie) 1200 zł mycie ławek 400 zł wymiana desek

Uwagi:

podano roczne koszty dla 4 ławek

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

ze względu na uwarunkowania lokalne ustawienie ławek tyłem do ciągów spacerowych może nie być możliwe

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE