LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Kładka pieszo-rowerowa łącząca ul. Chopina z Parkiem Karpińskiego i Technoparkiem na ul. Cyfrowej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Kładka nad torami kolejowymi przy ul. Cyfrowej. Dokładna lokalizacja wskazana na mapie.

Wnioskodawca:

Przemysław Słowik

OPIS ZADANIA:

Budowa kładki złożonej z dwóch części, każda o szerokości 2,5 metra z najazdami umożliwiającymi poruszanie się dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Konstrukcja stalowo drewniana. Oświetlenie LED. W tym projekt architektoniczno-budowlany.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Kładka ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo i umożliwić przemieszczanie się pomiędzy terenem parku Jacka Karpińskiego oraz Technoparku z ul. Chopina i jej sąsiedztwem. Obecnie Park imienia Jacka Karpińskiego przy ul. Cyfrowej jest dostępny głównie dla osób znajdujących się na południe od torów kolejowych, które przecinają tę część miasta. Na północ od torów mamy ul. Chopina i jej sąsiedztwo, gęsto zaludnione przez stare i nowo powstałe osiedla. Mieszkańcy obecnie nie mają łatwego dostępu do Parku, gdyż przez tory kolejowe nie prowadzi żadna droga. Wybudowanie kładki dałoby mieszkańcom terenów w okół ul. Chopina dostęp do pięknego, nie tak dawno wyremontowanego parku. Sam park, dostałby drugie życie, gdyż obecnie jest miejscem o niewielkiej frekwencji odwiedzających.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Całość zadania1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4509748425 Lng: 14.5380840128

Nazwa planu: ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN - CHOPINA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2012/1547/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/F84E2A5980E74853A0F876EBFDFB7100/545_pop.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wskazany przez Wnioskodawcę teren nie stanowi własności Gminy Miasto Szczecin (w całości).

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie nie stanowi własności Gminy Miasto Szczecin i nie znajduje się w zasobie Gminy Miasto Szczecin.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE