LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Międzyosiedlowy tor do rolek, longboardu, deskorolek na Gumieńcach przy ulicy Europejskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Część działki o nr ewidencyjnym 71, obręb 2111 zlokalizowana przy ul. Europejskiej róg Wrocławskiej. Teren należący do Gminy Miasto Szczecin, nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Działka obecnie jest nieużytkiem i jest niezbudowana.

Wnioskodawca:

Dominika Jackowski

Dodatkowi autorzy:

  • Andrzej Śmieliński
  • Marcin Paszkiewicz
OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na budowie asfaltowego toru na kracie trójosiowej i podbudowie z 10cm kruszywa do amatorskiej jazdy na: rolkach, longboardzie, deskorolce wraz z budową odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej jako dojazdu i dojścia, budowie miejsc postojowych o nawierzchni grutnowej. Pozostała część terenu będąca nieużytkiem pozostanie bez zmiany. Tor byłby jednokierunkowy, miałby szerokość 6m i długość do 400m. Dopuszczamy modyfikację przebiegu i dokładnej lokalizacji toru w celu realizacji zadania. Tor miałby różne nachylenie oraz zakręty w celu urozmaicenia jazdy. Tor osdunięty byłby ponad 20m od granic użytku ekologicznego, tym samym inwestycja nie narusza ustaleń przyjętych dla użytku oraz nie oddziałuje na sąsiadujące tereny.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W naszym mieście brak jest miejsca gdzie można ćwiczyć bezkolizyjnie jazdę na rolkach a także na longboardzie, deskorolce. Jedyne miejsce które pod kątem nawierzchni nadaje się do takiej jazdy to ścieżka rowerowa/ spacerowa wokół Arkonki. Nie jest to idealne miejsce ze względu na dużą ilość spacerowiczów z którymi osoby na rolkach muszą dzielić przestrzeń. Prowadzi to do wielu niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza jadąc czy spacerując z małymi dziećmi. Dodatkowo ilość skate parków, na których można uczyć się i doskonalić techniki jazdy jest ograniczona. Skate park na Arkonce zamykany jest o godzinie 21, skate park przy Netto Arena jest niewystarczający powierzchniowo. Żaden z nich nie posiada placu treningowego na którym można uczyć się podstaw z jazdy, w tym hamowania. Utworzenie obiektu przeznaczonego w całości dla rolkowców i osób jeżdżących na różnego rodzaju deskach pomoże skupić ich w jednym miejscu, a więc odciąży obleganą Arkonkę, ale przede wszystkim spowoduje powstanie idealnego miejsca do nauki jazdy oraz treningu. Należy zaznaczyć, iż byłby to pierwszy tego typu obiekt w naszym mieście. Podobne obiekty istnieją w Rybniku, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu. Należy podkreślić, że przedmiotowy tor służyłby wyłącznie do jazdy rekreacyjnej, amatorskiej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy wszystkich dzielnic Szczecina, bez ograniczeń wiekowych.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa toru o szerokości 6m i długości 400m o nawierzchni asfaltowej960 000,00
Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi - nawierzchnia gruntowa190 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 150 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - załącnzik 1tor do rolek case study 2pdf.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4174684923 Lng: 14.4938212769

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2111.71; Obręb: 2111; Numer działki: 71; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 98; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 53296; Pole powierzchni - graficzna (m2): 53295.31; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 71 i nr obrębu 2111 jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie jest prowadzone zbycie ww. działki. Od strony ul. Św. Kingi, zawarte umowy mogą kolidować z planowaną inwestycją. Realizacja wniosku SBO będzie możliwa po przedstawieniu szczegółowego projektu toru.

Uwagi - uzasadnienie

Uwaga: Od strony ul. Św. Kingi umowy dzierżawy mogą kolidować z planowaną inwestycją. Od granic posesji Św. Kingi 30 - 34 dzierżawy zachodzą na działkę nr 71 . Realizacja wniosku SBO będzie możliwa po przedstawieniu szczegółowego projektu toru.- odp. udzielał WMIRSPN | Różycki Edward | tel.: 5465. OCENA ZADANIA Z DNIA 12.09.18R: Z PUNKTU WIDZENIA WZION LOKALIZACJA NIE ZMIENIŁA SIĘ. WMiRSPN odpowiedział w dniu 12.09.18r. Odpowiedź: Brak obciążeń.WMIRSPN | Różycki Edward | tel.: 5465 ODPOWIEDZI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. - SPEŁNIA

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. LOKALIZACJA NA DZ.NR 71 Z OBRĘBU 2111- BRAK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak planu Brak decyzji o warunkach zabudowy . Inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. LOKALIZACJA NA DZ.NR 71 Z OBRĘBU 2111- BRAK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Brak decyzji o warunkach zabudowy . Inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. INWESTYCJA WYMAGA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

1 ----- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - teren objęty formą ochrony przyrody - użytkiem ekologicznym. 2 ----- Uchwała Nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 86 poz. 1430 z 23.07.2007 r.). Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona przed dewastacją półnaturalnego rozlewiska wodnego z bogatą roślinnością przywodną, będącego miejscem żerowania i pobytu licznych gatunków dzikiego ptactwa (w tym wodnego). Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 10) umieszczania tablic reklamowych. 3 ----- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - oprócz użytków ekologicznych pozostałe grunty w granicach działek są użytkami rolnymi. 4 ----- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - oprócz użytków ekologicznych i rolnych występują także użytki Wód śródlądowych stojących.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W WPRS na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku znajduje się podobne działanie Pumptrack w ramach zadania Park przy ul. Twardowskiego z kwotą 560 000 zł w 2018 roku.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

1. ----- Przygotowanie dla przedmiotowego zadania zakresu na wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie analizy rynku, udzielenie zamówienia jednostce projektowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, warunków, zniesienia prawnej ochrony użytku ekologicznego, uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego, wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych - 12-16 m-cy. 2. ----- Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie wymaganej prawem akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych do 4-6 m-cy. Dla przedmiotowego terenu nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy więc wystąpić o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru chronionego prawem - użytku ekologicznego pod nazwą „Stawek na Gumieńcach” a także gruntów rolnych. W związku z tym, aby uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Rada Miasta Szczecin musiałaby uchwałą znieść prawną ochronę użytku ekologicznego. Ponadto wszystkie gruntu wymagają odpłatnego wyłączenia z produkcji rolniczej 6,39 ha. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Na terenie podlegającym wyłączeniu z produkcji użytków rolnych znajdują się użytki w klasach od IIIa do IVb. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych tych klas zawiera się w wielkościach od 145 725,00 zł (IV b) do 320 595,00 (IIIa) zł za 1 ha. Dodatkowo należy co roku wnosić dodatkową opłatę roczną, której wysokość określa decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej. 3. ----- Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu, przekazanie placu budowy, wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, wykonanie prac ziemnych, wykonanie i odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania - 6-8 m-cy. (Zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących szczecińskiego budżetu obywatelskiego - Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r., realizacja zadania zgłoszonego w ramach SBO winna zakończyć się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może zostać wydłużona o następny rok budżetowy.)

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W zakresie zieleni gminnej i zadrzewień oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Budowa toru o szerokości 6m i długości 400m o nawierzchni asfaltowej: 6x400=2400m2; 2400x350zł=840 000,00 zł; Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi: droga ok. 100m dł. 6m szer.= 600m2x600zł=360 000,00 zł + parking na 40 samochodów 40x3125zł=125 000,00 zł; Budowa skate parku z urządzeniami o konstrukcji jak na Arkonce czyli OSB, plus przeszkody metalowe oraz placem: 600 000,00 zł; RAZEM: 1 925 000,00 zł. Dodatkowo należy doliczyć koszt wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (kilkaset tys. zł).

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

ok. 50 000,00 zł rocznie (sprzątanie, koszenie, konserwacja)

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Dotyczy: ODWOŁANIE NR 2OD z dnia 10.09.2018 r. stanowiska wydziałów po zapoznaniu się z treścią odwołania do wniosku nr 195 Mając na uwadze, że Autorka w odwołaniu w celach realizacji zadania dopuściła modyfikację , przebiegu, lokalizacji oraz długości toru w tym odsunęła inwestycję o 22,9m od granicy użytku ekologicznego przejmie informuję, że przedmiotowy wniosek rekomendujemy pod głosowanie i jego kwalifikację na "SPEŁNIA".

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

13.09.2018. Dotyczy: ODWOŁANIE NR 2OD z dnia 10.09.2018 r. stanowiska wydziałów po zapoznaniu się z treścią odwołania do wniosku nr 195 Mając na uwadze, że Autorka w odwołaniu w celach realizacji zadania dopuściła modyfikację , przebiegu, lokalizacji oraz długości toru w tym odsunęła inwestycję o 22,9m od granicy użytku ekologicznego przejmie informuję, że przedmiotowy wniosek rekomendujemy pod głosowanie i jego kwalifikację na "SPEŁNIA". Poniżej informacje z wcześniejszych etapów oceny. 1 ----- Zadanie dotyczy obszaru chronionego prawem - użytku ekologicznego pod nazwą „Stawek na Gumieńcach” - są to pozostałości ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecze, skarpy, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona przed dewastacją półnaturalnego rozlewiska wodnego z bogatą roślinnością przywodną, będącego miejscem żerowania i pobytu licznych gatunków dzikiego ptactwa (w tym wodnego). Na terenie użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 6) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 9) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 10) umieszczania tablic reklamowych. W związku z tym, aby uzyskać niezbędną do realizacji zadania decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Rada Miasta Szczecin musiałaby uchwałą znieść prawną ochronę użytku ekologicznego. Projekt uchwały znoszącej formę ochrony przyrody wymaga wówczas uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uzgodnienie takie zostanie pozytywnie rozpatrzone tylko w przypadku, gdy zniesienie formy ochrony przyrody, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego ( art. 44 ust 4 Ustawy o ochronie przyrody). 2 ----- Ponadto wszystkie gruntu wymagają odpłatnego wyłączenia z produkcji rolniczej, których użytki rolne i ekologiczne zajmują obecnie powierzchnię 6,39 ha. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Na terenie podlegającym wyłączeniu z produkcji użytków rolnych znajdują się użytki w klasach od IIIa do IVb. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych tych klas zawiera się w wielkościach od 145 725,00 zł (IV b) do 320 595,00 (IIIa) zł za 1 ha. Dodatkowo należy co roku wnosić dodatkową opłatę roczną, której wysokość określa decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej. Występują także użytki Wód śródlądowych stojących. Likwidacja ich lub sama zmiana stosunków wodnych naruszy zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 3 ----- Materiały archiwalne dotyczące opracowań w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskich przeprowadzonych w rejonie użytku ekologicznego pod nazwą „Stawek na Gumieńcach” określają poziom wodonośny na głębokości 0,4-0,7 m p.p.t. (rzędna około 15,5 m n.p.m.) w obrębie warstwy powierzchniowej piaszczystej. Warunki wodne w tym rejonie są niekorzystne a poziom wód wysoki. Wobec dużej zmienności warunków geologiczno-inżynierskich zaleca się posadowienie planowanych obiektów budowlanych na płytach fundamentowych lub na odpowiednio dobranej grubości nasypie piaszczystym wraz z drenażem. Wszystkie budowle powinny być zabezpieczone od skutków nierównomiernych osiadań przez wzmocnienie murów wieńcami żelbetowymi oraz zastosowanie dylatacji. Takie rozwiązania technologiczne zwiększają koszt robót budowlanych o 50%. 4 ----- Przygotowanie dla przedmiotowego zadania zakresu na wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie analizy rynku, udzielenie zamówienia jednostce projektowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, warunków, zniesienia prawnej ochrony użytku ekologicznego, uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego, wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych - 12-16 m-cy. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie wymaganej prawem akceptacji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych do 4-6 m-cy. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu, przekazanie placu budowy, wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, wykonanie prac ziemnych, wykonanie i odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania - 6-8 m-cy. (Zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących szczecińskiego budżetu obywatelskiego - Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r., realizacja zadania zgłoszonego w ramach SBO winna zakończyć się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może zostać wydłużona o następny rok budżetowy.). 5 ----- Koszt zadania niedoszacowany. Oprócz robót budowlanych na kwotę 1 925 000,00 zł należy doliczyć także koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (kilkaset tys. zł). 6 ----- Zgodnie z opinią WMiRSPN majątek jest obciążony umowami dzierżaw.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE