LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Stacja roweru miejskiego przy "Piątce"

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia, obecnie porośnięty trawą i chwastami. 53.4412981716, 14.5541790796 Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - OFIAR OŚWIĘCIMIA

Wnioskodawca:

Damian Kolenda

Dodatkowi autorzy:

  • Jakub Snop
  • Krzysztof Drzazga
  • Jan Przymus
OPIS ZADANIA:

Instalacja stacji roweru miejskiego na niezagospodarowanym skwerze przy skrzyżowaniu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia, tuż obok V Liceum Ogólnokształcącego.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Projekt przewiduje uruchomienie stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego Bike_S na skwerze przed V Liceum Ogólnokształcącym, przy skrzyżowaniu ul. Ofiar Oświęcimia i Staszica. Celem realizacji projektu jest ułatwienie uczniom V Liceum Ogólnokształcącego oraz innym mieszkańcom Szczecina komunikacji w okolicy ul. Ofiar Oświęcimia przy pomocy roweru miejskiego. Stacja przy szkole uzupełniłaby lukę w tak ruchliwym i zatłoczonym miejscu. Istnienie takiego obiektu z pewnością skłoniłoby dziesiątki, jeżeli nie setki uczniów do korzystania ze swoich usług oferując możliwość dojazdu pod sam budynek szkoły, stanowiąc alternatywę dla samochodów w i tak zakorkowanym już w godzinach szczytu Śródmieściu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Stacja roweru miejskiego w tym miejscu przysłuży się społeczności uczniowskiej V Liceum Ogólnokształcącego codziennie dojeżdżającym do szkoły z całego miasta oraz w znaczący sposób mieszkańcom pobliskich osiedli. Dojazdy do pracy, wypady na zakupy, czy też weekendowe wycieczki staną się o wiele łatwiejsze ze względu na bliskość i innowacyjność systemu "Bike_S".

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa stacji roweru miejskiego120 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 120 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4412981716 Lng: 14.5541790796

Nazwa planu: ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - OFIAR OŚWIĘCIMIA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2012/1328/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1B86A777188F46B1916680ACF85A008A/523.pdf

Identyfikator: 326201_1.1018.1/2; Obręb: 1018; Numer działki: 1/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 72; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6123; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6134.28; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 1/2 obr. 1018, jako miejsce realizacji zadania. Działka posiada użytek „dr”. Ofiar Oświęcimia – droga gminna.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Trwały zarząd. Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opiniowania ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała Nr XVIII/523/12 ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC - OFIAR OŚWIĘCIMIA teren elementarny S.P.4006.KD.L

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - NIOL

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

125 000,00 zł

Uwagi:

koszt szacunkowy

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

25 000,00 zł

Uwagi:

na podstawie kosztów funkcjonowania jednej stacji Bike_S

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - NIOL

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE