LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław - park Tilebein i polana rekreacyjna nad Stawami Bliźniczymi

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin, teren pomiędzy osiedlami Żelechowa i Golęcino / Gocław, park przy ul. Dębogórskiej / Robotniczej i Zgorzeleckiej połączony z polaną rekreacyjną przy ul. Widuchowskiej / Studziennej

Wnioskodawca:

Arkadiusz Lisiński

OPIS ZADANIA:

Rewitalizacja zabytkowego parku poprzez uporządkowanie istniejącego drzewostanu i nasadzenia roślinności parkowej, budowę alejek spacerowych, schodów i mostka terenowego, oświetlenia, ławek i koszy, terenowych urządzeń rekreacyjnych, tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej ławeczki widokowej. Rewitalizacja terenu przy powyrobiskowych Stawch Bliźniaczych poprzez realizację na nim polany rekreacyjnej z paleniskiem ogniskowym, koszami, ławkami, ławostołami i wiatami piknikowymi, miejscami do gier terenowych i stolikowych.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Realizacja zadania odpowiada na zdefiniowany przez Miasto w tym rejonie problem deficytu publicznych przestrzeni rekreacyjnych i degradacji terenów zielonych. Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego i budowa polany rekreacyjnej podniesie komfort zamieszkania na terenie zabudowy wielorodzinnej również poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracji społeczności.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Rewitalizacja Parku Tilebein (szacunkowa wartość wg przygotowanego na zlecenie ZUK projektu budowlanego)710 000,00
Budowa polany rekreacyjnej nad Stawami Bliźniaczymi (szacunkowa wartość wg założeń do projektu budowlanego przygotowywanego przez ZUK)550 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4577894655 Lng: 14.5859384537

Nazwa planu: ŻELECHOWA - GRZYMIŃSKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4120/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/741A62CE433F4AEFB13440369C953781/889.pdf

Identyfikator: 326201_1.3033.74/6; Obręb: 3033; Numer działki: 74/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 63; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 24476; Pole powierzchni - graficzna (m2): 24472.25; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4609642366 Lng: 14.5848441124

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3022.23/6; Obręb: 3022; Numer działki: 23/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 47; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9326; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9324.86; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Zadanie może być realizowane na działce 23/6 w całości oraz na działce numer 74/6 z obrębu 3033, z wyłączeniem terenu oznaczonego w planie 1.U.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Realizacja zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy między innymi obszaru dawnego parku pałacowego rodziny Tilebeinów, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. 1404, nr dec. DZ.5130.04.2015.AR z dnia 23.04.2015 r.) W związku z tym projekt na w/w terenie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

działka nr 74/6 obr. 3033 - uchwała Nr XXXIII/889/17 z dnia 12.09.2017r. "Żelechowa - Grzymińska" działka nr 23/6 obr. 3022 - brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

działka nr 74/6 obr. 3033 - "Żelechowa - Grzymińska" - teren elementarny P.Z.6001.ZP,U - zieleń urządzona, park - na obszarze dawnego parku pałacowego nakazuje się zachowanie i ochronę naturalnego ukształtowania terenu, zakazuje się wprowadzenia niepożądanych gatunków roślin, nasadzenia zieleni wysokiej realizuje się wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego składu gatunkowego drzew (np. buk, dąb, grab, jesion, lipa), ustala się ochronę zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1404 - dawny park pałacowy, plan dopuszcza realizację: obiektów małej architektury, ścieżek pieszych i rowerowych, placów rekreacyjnych, placów zabaw i innych obiektów sportu i rekreacji, oświetlenia parkowego; działka nr 23/6 obr. 3022 - brak podstaw do sprawdzenia zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Przygotowany jest projekt na rewitalizację parku Tilebeinów oraz projekt zagospodarowania Bliźniaczych Stawów

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Do realizacji przewidziany jest projekt na park Tilebeinów.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

bez uwag

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Kosztorys inwestorski 710 000 zł brutto + 550 000 zł na podstawie szacowanych kosztów (projekt jest obecnie w trakcie opracowania) . Wskazana kwota może być niewystarczajaca na wskazany zakres rzeczowy. Wówczas należy rozważyć ograniczenie zakresu rzeczowego zadania aby utrzymać wskazaną kwotę.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

szacunkowy koszt ok. 8000 zł brutto rocznie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Deficyt publicznych przestrzeni rekreacyjnych w tym rejonie, w chwili obecnej degradacji terenów zielonych na obszarze parku Tilebeinów. Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego podniesie komfort zamieszkania na terenie zabudowy wielorodzinnej również poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracji społeczności.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE