LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Siłownia dla dzieci - budowa zestawu sprawnościowego dla najmłodszych nad jeziorem Słonecznym na Gumieńcach

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Część działki dokładnie 6,66m x 11,57m o nr ewid. 9/1 obręb 2100

Wnioskodawca:

Dominika Jackowski

OPIS ZADANIA:

Montaż zestawu sprawnościowego typu ,, Mały skaut'' w sąsiedztwie siłowni zewnętrznej, wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w postaci EPDM o wymaiarcha 6,66x 11,57.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Jezioro Słoneczne cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. W ostatnich latach wokół jeziorka umieszczono zestaw do Street workoutu oraz siłownię zewnętrzną dla dorosłych. Niestety po prawej stronie jeziorka nie ma żadnych atrakcji, które zajęłyby dzieci w trakcie treningu rodziców. Prowadzi to do sytuacji, gdzie zarówno na urządzeniach siłowni jak i zestawie do street workoutu bawią się dzieci, użytkując je niewłaściwie. Taki sposób użytkowania jest niebezpieczny, generuje szereg drobnych wypadków i często prowadzi do konfliktów z innymi użytkownikami tych urządzeń. Po drugiej stronie jeziora znajduje się plac zabaw dla dzieci jednak przeznaczony jest on dla najmłodszych dzieci i położony jest zbyt daleko, ażeby umożliwić jednoczesną zabawę dziecku i trening rodzicom. Umieszczenie nowego zestawu, który będzie miał charakter sprawnościowy spowoduje, iż dzieci będą mogły ćwiczyć równolegle z rodzicami na sprzęcie przeznaczonym dla ich grupy wiekowej, a więc bezpiecznym. Zlokalizowanie zestawu zaraz obok siłowni spowoduje, iż rodzice będą mogli nadzorować dzieci w trakcie swojego treningu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Dzieci grupa wiekowa 5+ oraz ich opiekunowie, jako iż będą mogli wspólnie ćwiczyć na tym samym terenie.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Dostawa i montaż zestawu80 000,00
Wykonanie nawierzchni EPDM 6,66x11,57m.20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 100 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - 10077c_pl.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4271352199 Lng: 14.4990134239

Nazwa planu: GUMIEŃCE - DERDOWSKIEGO 3

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1390/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/FEE8777997D2411C9C25BD9926B27F5B/1106.pdf

Identyfikator: 326201_1.2100.1/9; Obręb: 2100; Numer działki: 1/9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 10; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5846; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5845.33; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 1/9 obr. 2100, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała nr XXXVIII/1106/18 z 27 lutego 2018r. "Gumieńce -Derdowskiego 3"- teren elem. Z.G.5533.ZP

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

100000

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Naprawy urządzenia - ok. 1000 zł/rok

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE